Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 2

Students can Download Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 2 Pdf, Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Papers helps you to revise the complete Tamilnadu State Board New Syllabus, helps students complete homework assignments and to score high marks in board exams.

TN State Board 12th Tamil Model Question Paper 2

நேரம்: 2.30 மணி 
மதிப்பெண்கள் : 90

குறிப்புகள்:

 • இவ்வினாத்தாள் ஐந்து பகுதிகளைக் கொண்டது. அனைத்து பகுதிகளுக்கும் விடையளிக்க வேண்டும். தேவையான இடங்களில் உள் தேர்வு வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 • பகுதி I, II, III, IV மற்றும் Vல் உள்ள அனைத்து வினாக்களுக்கும் தனித்தனியே விடையளிக்க வேண்டும்.
 • வினா எண் 1 முதல் 14 வரை பகுதி-1ல் தேர்வு செய்யும் வினாக்கள் தரப்பட்டுள்ளன.
  ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் ஒரு மதிப்பெண். சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.
 • வினா எண் 15 முதல் 30 வரை பகுதி-பால் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் தரப்பட்டுள்ளன. –
 • வினா எண் 31 முதல் 43 வரை பகுதி-IIIல் நான்கு மதிப்பெண் வினாக்கள் தரப்பட்டுள்ளன.
 • வினா எண் 44 முதல் 46 வரை பகுதி-IVல் ஆறு மதிப்பெண் வினாக்கள் தரப்பட்டுள்ளன.அனைத்து வினாவிற்கும் விடையளிக்கவும்.
 • வினா எண் 47-ல் பகுதி-Vல் மனப்பாடப்பகுதி தரப்பட்டுள்ளன.

பகுதி – I

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடை தருக. [14 × 1 = 14]

(விடைகள் தடித்த எழுத்தில் தரப்பட்டுள்ளன)

Question 1.
காளைகளின் பல இனங்களைக் காட்டும் நூல் …………………..
(அ) குறிஞ்சிக்கலி
(ஆ) முல்லைக்கலி
(இ) மருதக்கலி
(ஈ) நெய்தற்கலி
Answer:
(ஆ) முல்லைக்கலி

Question 2.
கிடை என்பது ……….ன் அடையாளங்களைப் பல பெயர்கள் சொல்லி அறைக்கும் குறுநாவல்.
(அ) ஆடு
(ஆ) மாடு
(இ) மான்
(ஈ) மிளா
Answer:
(அ) ஆடு

Question 3
………….. ஆண்டுதான் வெப்பமான ஆண்டு என இந்திய வானிலை அறிவித்தது.
(அ) 2008
(ஆ) 2009
(இ) 2010
(ஈ) 2012
Answer:
(ஆ) 2009

Question 4.
சங்க காலத்தில் இல்லாத சொற்களான………… சங்ககாலச் சமூகத்தில் நடைமுறையில் இருந்துள்ளன.
(அ) திருமணம், மறுமணம்
ஆ) நிதியம், சங்கம்
(இ) அறவோர், துறவோர்
(ஈ) அவை, மன்றம்
Answer:
(இ) அறவோர், துறவோர்

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 2

Question 5.
கவிச்சக்ரவர்த்தி கம்பன் வாழ்ந்த காலம்…….. நூற்றாண்டு ஆகும்.
(அ) 10-ம்
(ஆ) 11-ம்
(இ) 12-ம்
(ஈ) 15-ம்
Answer:
(இ) 12-ம்

Question 6.
பழங்காலத்தில் ‘கணக்கு’ என …………ஐ அழைத்தனர்.
(அ) ஆசிரியர்
(ஆ) நூல்
(இ) குடும்பம்
(ஈ) மரம்
Answer:
(ஆ) நூல்

Question 7.
ஓலைச்சுவடிகளில் துளையிட்டுக் கட்டும் முறைக்கு………. என்று பெயர்.
(அ) தூக்கு
(ஆ) நாராசம்
(இ) பானையேடு
(ஈ) முறைமை
Answer:
(ஆ) நாராசம்

Question 8.
மனித மனங்களில் நின்று நிலைக்க வேண்டியவற்றுள் முதன்மையானது……….. ஆகும்.
(அ) அறங்க ள்
(ஆ) புகழ்
(இ) செல்வம்
(ஈ) உறவுகள்
Answer:
(அ) அறங்க ள்

Question 9.
துறவுக்கு எதிரானது………. ஆசை என வள்ளலார் கூறுகிறார்.
ஆ) மண்
ஆ) பொன்
(இ) பெண்
(ஈ) பணம்
Answer:
(இ) பெண்

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 2

Question 10.
பாரதியார் இராமலிங்கரை…………. எனப் புகழ்ந்தார்.
(அ) புதுமுதுநெறிகண்ட புலவர்
(ஆ) புதுவழி தந்த வள்ளல்
(இ) நிறைமொழி தந்த செம்மல்
(ஈ) ஆன்மிகம் தந்தசோதி
Answer:
(அ) புதுமுதுநெறிகண்ட புலவர்

Question 11.
அகநானூறு என்ற சொல்லை ………… எனப் பிரிப்பதே சரி.
(அ) அக + நானூறு
(ஆ) அகம் + நான்கு + நூறு
(இ) அகநான்கு + நூறு
(ஈ) அகம் + நானூறு
Answer:
(ஆ) அகம் + நான்கு + நூறு

Question 12.
அம்மூவனார்………. திணை பாடுவதில் சிறந்தவர்.
(அ) குறிஞ்சி
(ஆ) முல்லை
(இ) மருதம்
(ஈ) நெய்தல்
Answer:
(ஈ) நெய்தல்

Question 13.
ரயிலின் வருகை என்ற படத்தினை கிராண்ட்க பே விடுதியின் திரையிட்டவர்கள்……….. சகோதரர்கள் ஆவர்.
அ) ரைட்
(ஆ) லூமியர்
(இ) மார்டன்
(ஈ) சார்லி
Answer:
(ஆ) லூமியர்

Question 14.
பாட்டும், உரைநடையும் கலந்து வந்த காப்பியம் ……….
(அ) மணிமேகலை
(ஆ) சீவகசிந்தாமணி
(இ) வளையாபதி
(ஈ) சிலப்பதிகாரம்
Answer:
(ஈ) சிலப்பதிகாரம்

பகுதி-1

இரண்டு அல்லது மூன்று வரிகளில் விடை தருக.[12 x 2 = 24]

பிரிவு – 1

எவையேனும் மூன்றனுக்கு விடை தருக.

Question 15.
காப்பியத்தின் சிறப்பு யாது?
Answer:

 • ஒரு மொழியின் வளத்தைக் காப்பியங்களே புலப்படுத்தும் என்பர்.
 • எளிய நடை, இனிய கதை, அழகியல், கற்பனை ஆகியவை ஒருசேர அமைந்த இலக்கிய வடிவமே காப்பியமாகும்.
 • காவியமானாலும், ஓவியமானாலும் இன்பம் தந்து வாழ்க்கையை உயர்த்த வேண்டும்.
 • இன்றைக்கு மனிதனுடைய எண்ணங்களும் சுவையுணர்ச்சியும் கற்பனை ஆற்றலும் விரிந்திருக்கின்றன.
 • பண்பாட்டிற்கேற்ற மரபைத் தெரிந்துகொண்டு பழமைக்குப் புதிய உருவமும் புதுமைக்குப் பழைய உரமும் இணைந்த காப்பியங்கள் காலந்தோறும் தோன்ற வேண்டும்.

Question 16.
தமிழ்நதி இயற்றிய படைப்புகள் யாவை?
Answer:

 • நந்தகுமாரனுக்கு மாதங்கி எழுதியது (சிறுகதைகள்)
 • சூரியன் தனித்தலையும் பகல், இரவுகளில் பொழியும் துயரப்பனி (கவிதைகள்)
 • கானல் வரி (குறுநாவல்)
 • ஈழம்: கைவிட்ட தேசம், பார்த்தீனியம் (நாவல்)

Question 17.
ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு தனித்தன்மை உண்டு என்பதை விளக்குக.
Answer:

 • ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு தனித்தன்மை உண்டு. அத்தனித்தன்மை அடையாளம் காணப்படுகையில் எழுச்சியும் ஊக்கமும் உடன் இணைந்துகொள்கிறது.
 • அடையாளம் இழந்த ஒருவர், முகத்தைத் தொலைத்தவராகிறார். சமூகத்தின் இறுக்கமான குடும்பக் கட்டுமானத்தில் சிக்கித் திணரும் பெண்களும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல. தொலைத்ததை மீட்கும் வேட்கை ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் இருக்கிறது.

Question 18.
மஸ்னவி என்றால் என்ன?
Answer:
ஜலாலுத்தீன் ரூமியின் சூஃபி தத்துவப் படைப்பு நூலே ‘மஸ்னவி ‘ ஆகும். இந்த மஸ்னவி படைப்பில் 25,600 பாடல்களைக் கொண்டதாகச் சொல்லப்படுகிறது. மஸ்னவி என்பது ஆழமான ஆன்மீகக் கருத்துகள் நிரம்பிய இசைக்கவிதைகளின் தொகுப்பு ஆகும்.

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 2

பிரிவு – 2

எவையேனும் ஏழனுக்கு விடை தருக.

Question 19.
தனிக்குடும்பம் என்றால் என்ன?
Answer:
தாய், தந்தை, குழந்தை மூவருமுள்ள தனிக்குடும்பம் மிகவும் நெருக்கமானது என்பதால் இது தொடக்கநிலை மற்றும் எளிய நிலை மற்றும் நெருக்கமான தனிக்குடும்பம் எனப்படுகிறது.

Question 20.
தமிழாய்வு நூலகங்கள் எவை?
Answer:

 • உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவன நூலகம்
 • ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம்
 • மறைமலையடிகள் நூலகம்
 • செம்மொழி தமிழாய்வு நூலகம்

Question 21.
சேய்மைக் காட்சித்துணிப்பு என்றால் என்ன?
Answer:

 • பேருந்தைப் பிடிக்க, சாலையைக் கடக்கும் போது சாலைகளின் இரு பக்கங்களிலும் பார்க்கிறோம்.
 • அப்போது நம் கண்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சுருங்கி, பொருள்கள் அசைவதைத் தொலைவிலிருந்து பார்த்துப் பதிவுசெய்கின்றன.
 • திரைப்படத்தில் இதனைச் சேய்மைக் காட்சித்துணிப்பு எனலாம்.

பிரிவு – 3

எவையேனும் ஏழனுக்கு விடை தருக.

Question 22.
ஏதேனும் ஒன்றனுக்கு மட்டும் பகுபத உறுப்பிலக்கணம் தருக.
(அ) வியர்த்த னர் (ஆ) வாழியர்
Answer:
(அ) வியர் + த் + த் + அன் + அர் – வியர்த்த னர்
வியர் – பகுதி
த் – சந்தி
த் – இறந்தகால இடைநிலை
அன் – சாரியை
அர் – பலர்பால் வினைமுற்று விகுதி

(ஆ) வாழ் + இயர் – வாழியர்
வாழ் – பகுதி
இயர் – வியங்கோள் வினைமுற்று விகுதி

Question 23.
ஏதேனும் ஒன்றனுக்கு மட்டும் இலக்கணக்குறிப்பு தருக.
(அ) புக்க
(ஆ) அறியாத
Answer:
(அ) புக்க – பெயரெச்சம்
(ஆ) அறியாத – எதிர்மறைப் பெயரெச்சம்

Question 24.
மரபுப்பிழை நீக்குக.
சோளந்தோப்பிற்குள் மாட்டிக் கொண்ட எருமைக்குட்டி வெளியேற முடியாமல் தவித்தது.
Answer:
சோளக் கொல்லைக்குள் மாட்டிக் கொண்ட எருமைக்கன்று வெளியேற முடியாமல் தவித்தது.

Question 25.
ஏதேனும் ஒன்றிற்குப் பிரித்து புணர்ச்சி விதி தருக.
(அ) விண்ணுலகு
(ஆ) மலையருவி
Answer:
(அ) விண் + உலகு – விண்ணுலகு
விண் + ண் + உலகு – விண்ணுலகு
விதி : (1) தனிக்குறில் முன் ஒற்று உயிர்வரின் இரட்டும்.
(2) உடல்மேல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்பே.

(ஆ) மலை + அருவி – மலையருவி
மலை + ய் + அருவி – மலையருவி
விதி : இ ஈஐ வழி யவ்வும்; உடல்மேல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்பே.

Question 26.
தனித்தமிழில் எழுதுக.
டயாபடிக் பேஷண்ட் இனிப்பு சாப்பிடுவதை ஸ்டாப் செய்ய வேண்டும்.
Answer:
நீரிழிவு நோயாளி இனிப்பு சாப்பிடுவதை நிறுத்த வேண்டும்.

Question 27.
மயங்கொலிச் சொற்களின் பொருள் வேறுபடுமாறு ஒரே தொடரை அமைக்கவும்.
பனி – பணி
Answer:
பனிப்பொழிவு அதிகமாக இருந்தபோதிலும் அதிகாலையிலேயே பணிக்குச் சென்றேன்.

Question 28.
விடைக்கேற்ற வினா எழுதுக.
ஸ்ரீகிருஷ்ணரால் நரகாசுரன் கொல்லப்பட்டான்.
Answer:
நரகாசுரன் யாரால் கொல்லப்பட்டான்?

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 2

Question 29.
உரிய இடங்களில் வல்லினம் சேர்த்து எழுதுக.
புறநானூறு நூலின் சிறப்பு கருதி இதனை பலரும் ஆங்கிலத்திலும் பிறமொழிகளிலும் மொழி ஆக்கம் செய்துள்ளனர்.
Answer:
புறநானூறு நூலின் சிறப்புக் கருதி இதனைப் பலரும் ஆங்கிலத்திலும் பிறமொழிகளிலும் மொழி ஆக்கம் செய்துள்ளனர்.

Question 30.
மரபுச் சொற்களைத் தொடரில் அமை.
வழிவழியாக
Answer:
ஆண்டுதோறும் எங்கள் குடும்பத்தினர் வழிவழியாகக் குலதெய்வ வழிபாடுகள் நிகழ்த்துகின்றார்கள்.

பகுதி – III

ஐந்து அல்லது ஆறு வரிகளில் விடை தருக. [7 x 4 = 28]

பிரிவு – 1

எவையேனும் இரண்டனுக்கு மட்டும் விடை தருக.

Question 31.
‘செம்பரிதி மலைமேட்டில் தலையைச் சாய்ப்பான் செந்நிறத்துப் பூக்காடாம் வான மெல்லாம்’ தொடர் வெளிப்படுத்தும் காட்சி நயத்தை விளக்குக.
Answer:

 • செம்பரிதி மலைமேட்டில் தலையைச் சாய்ப்பான் – செம்மையான சூரியன் அதாவது மாலைப் பொழுதில் தோன்றும் சிவப்பு நிற சூரியன் மலைகளின் மேடு அதாவது மலையின் உச்சியில் சென்று மறைந்து போவான்.
 • செந்நிறத்துப் பூக்காடாம் வானமெல்லாம் – செம்மையான நிறம் கொண்ட பூக்கள் போல அத்தருணத்தில் வானம் எல்லாம் சிவப்பு வண்ணமாய் அந்த மாலைப் பொழுதில் நிறம் மாறி
  நிற்கும்.

Question 32.
சடாயுவைத் தந்தையாக ஏற்று, இராமன் ஆற்றிய கடமைகளை எழுதுக.
Answer:

 • இராமன், தன் தந்தையின் நண்பனான அக்கழுகு வேந்தனையும் தன் தந்தையாகவே கருதி, மகன் நிலையில் அவனுக்குரிய இறுதிச் சடங்குகளைச் செய்கிறான்.
 • எப்படிப்பட்ட சிறப்பான விறகுகள் இவை என்று கண்டவர் வியக்கும்படியான கரிய அகில் கட்டைகளையும், சந்தனக் கட்டைகளையும் இராமன் கொண்டுவந்து வைத்தான்.
 • தேவையான அளவு தருப்பைப் புற்களையும் ஒழுங்குபட அடுக்கினான். பூக்களையும் கொண்டுவந்து தூவினான். மணலினால், மேடையைத் திருத்தமாக அமைத்தான்.
 • நன்னீரையும் எடுத்து வந்தான். இறுதிச்சடங்கு செய்யப்படக் கூடிய மேடைக்குத் தன் தந்தையாகிய சடாயுவைப் பெரிய கைகளில் தூக்கிக் கொண்டு வந்தான்.

Question 33.
புதுக்கவிதையின் சிறப்பைக் கூறுக.
Answer:

 • பாரதிக்குப் பின்னர் வந்த காலகட்டத்துக் கவிதைகள், பலவற்றையும் பற்றிய சிந்தனைகளைச்
  செறிவாக, குறிப்பாக, முரணாக, அழகிய தொடராகத் தருவதற்கு முயன்றன.
 • புதுக்கவிதை வடிவம் இதற்கு ஏற்றதாக இருந்தது; இருக்கிறது.
 • புதுக்கவிதை, புதிய வடிவம் கொண்ட கவிதை என்ற பொருள் மட்டும் கொண்டதல்ல புதிய சிந்தனைகளையும் புதிய கருத்துகளையும் புதுமையாகச் சொல்வதையும் குறிப்பது.

Question 34.
ஆசிரியர் தமிழ் நதி குறிப்பு வரைக.
Answer:

 • தமிழ்நதி (கலைவாணி) ஈழத்தின் திருக்கோணமலையைப் பிறப்பிடமாகக் கொண்ட பெண்கவிஞர்.
 • இவர் யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தில் கலைத்துறையில் பட்டம் பெற்றவர். தற்போது – புலம்பெயர்ந்து கனடாவில் வாழ்ந்து வருகிறார்.
 • நந்தகுமாரனுக்கு மாதங்கி எழுதியது (சிறுகதைகள்), சூரியன் தனித்தலையும் பகல், இரவுகளில்
  பொழியும் துயரப்பனி (கவிதைகள்), கானல் வரி (குறுநாவல்) ஈழம்: கைவிட்ட தேசம். பார்த்தீனியம் (நாவல்) முதலிய பல்வேறு படைப்புகளைப் படைத்துள்ளார்.
 • புலம் பெயர்ந்து வாழும் இருப்புகளையும் வலிகளையும் சொல்லும் காத்திரமான மொழி இவருடையது.

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 2

பிரிவு – 2

எவையேனும் இரண்டனுக்கு மட்டும் விடை தருக.

Question 35.
தொடக்கத்தில் நாடகத்தை எவ்வாறு நடத்தினர்?
Answer:

 • திரைப்படம் என்பது ஒருவகையில் பார்த்தால் நாடகத்தின் குழந்தை எனலாம்.
 • தொடக்க காலங்களில் நாடகங்களை அப்படியே திரைப்படமாக எடுப்பது வழக்கம். நாடகம்
  என்பது ஒரு காட்சியை ஒன்றைக் கோணத்தில் மட்டும் நேரிடையாகக் காண்பது. இதனால்தான் நாடகத்தை ஒற்றைக் கோணக்கலை எனக் கூறுவர்.
 • நாடகங்களின் காலத்தில் ஒலிபரப்புக் கருவிகள் இல்லாததால் வசனங்களை உரக்கப் பேச வேண்டிய தேவையிருந்தது.
 • அதே போலத் தொலைவிலிருப்பவர்களும் நடிகர்களின் நடிப்பைப் பார்க்க வேண்டும் என்பதால் அதிக ஒப்பனை செய்துகொண்டு கை – கால்கள், கண்களின் அசைவுகள் நன்றாகத் தெரியும் வகையில் அசைத்து உரக்கப்பேசி இயல்பில் நாம் செய்வதைவிடச் சற்றுக் கூடுதலாகச் செய்து நடித்தார்கள்.
 • திரையரங்கில் மவுனப்படங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்க, திரைக்கு அருகே ஒருவர் மைக்கைப் பிடித்து, கதை சொல்லும் காலமும் இருந்தது. அவருக்கு ஆங்கிலத்தில் நேரேட்டர் என்று பெயர்.
 • ஒரு கதாநாயகன் போல மிடுக்காக உடை அணிந்து ‘நேரேட்டர்’ எனும் அக்கதைச்சொல்லி வந்து நின்றாலே அனைவரும் கைதட்டத் தொடங்கினர்.

Question 36.
மயிலை சீனி, வேங்கடசாமி நினைவுச் சிறப்பிதழுக்குச் செய்திகள் உருவாக்கித் தருக.
Answer:

 • ஒவ்வொரு தேசிய இனமும் தன்னுடைய கடந்த கால வரலாற்றை அறிந்திருந்தால் மட்டுமே எதிர்கால இலக்கை அடைய முடியும் என்ற நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடியது இவரது வார்த்தைகள்.
 • தமிழில் ‘தமிழர் அழகுக்கலைகள்’ குறித்து முழுமையான நூல் வெளியிட்டவர்.
 • இந்நூல் தமிழக அரசின் முதற்பரிசு பெற்ற நூல் ஆகும்.
 • வட்டெழுத்து, கோலெழுத்து, தமிழ் பிரம்மி போன்றவற்றில் புலமை பெற்றவர்.
  சமயம், மானுடவியல் தொல் பொருள் போன்ற துறையில் மொழி ஆய்வு செய்தவர்.
 • இன வரலாற்றை எழுதிய ஆளுமைகளில் முக்கியமானவர்.

Question 37.
பண்டைய விரிந்த குடும்பத்தின் தொடர்ச்சியே இன்றைய கூட்டுக் குடும்பம் – எவ்வாறு?
Answer:

 • சங்ககாலக் குடும்ப அமைப்பில் முதல்நிலை உறவினர்களை மட்டும் ஓரளவு இனம் காண முடிகிறது.
 • நற்றாய் (பெற்ற தாய்) ஒருபுறம் இருந்தாலும் செவிலித்தாயும் அவளது மகளாகிய தோழியும் குடும்ப அமைப்பில் முதன்மைப் பங்கு பெறுகின்றனர்.
 • சமூகத் தாயாக விளங்கிய செவிலித்தாய் முறை பண்டைய இனக்குழு மரபின் மாறுபட்ட தொடர்ச்சியாகச் சங்ககாலத்தில் வருவதை அறிய முடிகிறது. சங்க காலத்தில் ஒவ்வொரு ஆயத்துக்கும் செவிலித்தாயே பொறுப்பேற்றிருந்தாள்.
 • இல்லற வாழ்வின் இறுதிக் காலத்தில் பெருமைகள் நிறைந்த மக்களுடன் நிறைந்து, அறத்தினை விரும்பிய சுற்றத்தோடு சேர்ந்து, தலைவனும் தலைவியும் மனையறம் காத்தலே இல்வாழ்வின் பயனாகும் எனச் சங்ககால மக்கள் எண்ணினார்கள். விரிந்த குடும்பம் பற்றிய இக்கருத்தினைத் தொல்காப்பியமும் பதிவு செய்கிறது.
 • சங்கச் சமூகம் குடும்பம் என்ற அமைப்பை அடிப்படை அலகாகக் கொண்டிருந்த நிலையைச்சங்க இலக்கியங்கள் காட்டுகின்றன.
 • அதன் தொடர்ச்சியாகவே இன்றைய சமூக அமைப்பும் கூட்டுக்குடும்பம், தனிக்குடும்பம் என்ற அலகுகளைக் கொண்டதாகவும் தந்தை வழிக்குடும்ப அமைப்பை கொண்டதாகவும் இருக்கிறது.
 • தொன்மைமிக்க இக்குடும்ப அமைப்பு முறை தமிழ்ச் சமூகத்தின் அடையாளப் பெருமிதமாகும்.

Question 38.
தி. சு. நடராசன் குறிப்பு வரைக.
Answer:

 • தி. சு நடராசன் எழுதிய தமிழ் அழகியல்’ என்ற நூலிலிருந்து சில பகுதிகள் தொகுக்கப்பட்டுப் பாடமாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 • திறனாய்வுக் கலையைத் தமிழுக்கு அறிமுகப்படுத்தியவர்களில் தி. சு. நடராசன் குறிப்பிடத்தக்கவர்.
 • திறனாய்வாளராகப் பரவலாக அறியப்படும் இவர், மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், போலந்து நாட்டின் வார்சா பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி மனோன்மணீயம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றில் தமிழ்ப் பேராசிரியராகப் பணிபுரிந்தவர்.
 • கவிதையெனும் மொழி, திறனாய்வுக்கலை, தமிழ் அழகியல், தமிழின் பண்பாட்டு வெளிகள் உள்ளிட்ட நூல்களை இயற்றியுள்ளார்.

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 2

பிரிவு – 3

எவையேனும் மூன்றனுக்கு விடை தருக

Question 39.
குறிஞ்சித்திணை அல்லது பரிசில்துறையை விவரி.
Answer:
குறிஞ்சித்திணை
அகத்திணைகள் ஐந்து, அவற்றுள் ஒன்று குறிஞ்சித்திணை.

முதற்பொருள்
நிலம் – மலையும் மலை சார்ந்த இடமும்
பொழுது – சிறுபொழுது – யாமம்
பெரும்பொழுது – கூதிர், முன்பனி

கருப்பொருள்
தெய்வம் – முருகன்
மக்கள் – சிலம்பன், வெற்பன், பொருப்பன், கொடிச்சி, குறத்தி, குறவர், குறத்தியர்
கானவர்
பறவை – கிளி, மயில் விலங்கு
விலங்கு – புலி, கரடி, யானை, சிங்கம்
பூ – காந்தள், குறிஞ்சி, வேங்கை
தொழில் – தேனெடுத்தல், கிழங்கு அகழ்தல், வெறியாடல், தினைகாத்தல்
உணவு – தினை, மலைநெல், மூங்கிலரிசி
ஊர் – சிறுகுடி

உரிப்பொருள்:
புணர்தலும் புணர்தல் நிமித்தமும்

சான்று: ஒழுகுநீ ராரல் பார்க்கும்
குருகு முண்டுதான் மணந்த ஞான்றே

விளக்கம்:
தலைவன் நெடுங்காலம் தலைவியைத் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் காலந்தாழ்த்த அதனால் வருந்திய தலைவி “தலைவர் கருணைகொண்டு என்னைத் திருமணம் செய்து கொண்டாலன்றி எனக்கு உதவியாகச் சான்று கூறுவார் வேறு ஒருவரும் இலர்” என்று தோழியிடம் கூறியது.

(அல்லது)

பரிசில் துறை:
துறை விளக்கம்:
புலவர் அரசனின் சிறப்பையும் நாட்டின் சிறப்பையும் புகழ்ந்து பாடியபின் பரிசுவேண்டி வாயிலில் நிற்பது.

(சான்று) “வாயிலோயே வாயிலோயே….” எனத் தொடங்கும் புறநானூற்றுப் பாடல் துறை பொருத்தம் :
அதியமான் நெடுமான் அஞ்சியின் நாட்டையும் அவனது புகழையும் பாடிய ஓளவையார் பரிசிலுக்காகக் காத்திருந்த நிலைபற்றிக் கூறுவதால் இப்பாடல் பரிசில் துறையைச் சார்ந்ததாகும்.

Question 40.
ஏகதேச உருவக அணி அல்லது மடக்கணியைச் சான்றுடன் விளக்குக.
Answer:
ஏகதேச உருவக அணி:
அணி விளக்கம்:
தொடர்புடைய இரண்டில் ஒன்றை மட்டும் உருவகப்படுத்தி, மற்றொன்றை அப்படியே விட்டுவிடுதல் ‘ஏகதேச உருவக’ அணியாகும்.

(எ.கா.) ‘நீலவான ஓடையில் நீந்துகின்ற வெண்ணிலா’

விளக்கம்:
இவ்வரியில் கவிஞர் நீல வானத்தை ஓடையாக உருவகப்படுத்தியுள்ளார். ஆனால், அதனில் நீந்தும் கப்பலாக வெண்ணிலாவை உருவகப்படுத்தாமல் விட்டுவிட்டார். எனவே இது ‘ஏகதேச உருவக அணி’யாகும்.

(அல்லது)

மடக்கணி:
அணி விளக்கம் :
ஒரு சொற்றொடர் மீண்டும் வந்து வேறு பொருள் தருவது மடக்கணி’ எனப்படும்.
(எ.கா.) அரிவையம்பாகத்தான்’

விளக்கம் :
இச்சொல், அரி + வை + அம்பு + ஆக = திருமால்
கூர்மையான அம்பாக விளங்க, என்னும் பொருளைத் தருகிறது. இதே சொல்லை,

அரிவை + அம் + பாகத்தான் எனப் பிரித்தால், பார்வதி தேவியை அழகிய ஒரு பாகத்தில் உடையவன் சிவபெருமான், என வேறு பொருள் தருகிறது. ஒரே சொற்றொடர் இரு வேறு பொருள் தருகிறது. எனவே, இது ‘மடக்கணி’ எனப்படும்.

Question 41.
பின்வரும் பாடலை நன்கு படித்துப் பார்த்து மையக் கருத்தையும், திரண்ட கருத்தையும்
எழுதுக.
Answer:
ஆடுகின்றாய் உலகப்பா! யோசித்துப் பார்
ஆர்ப்பாட்டக் காரர் இதை ஒப்பாரப்பா!
தேடப்பா ஒருவழியை என்று சொன்னேன்
செகத்தப்பன் யோசித்துத்துச் சித்திரம் சோர்ந்தான்!
ஓடப்ப ராயிருக்கும் ஏழையப்பர்
உதையப்ப ராகிவிட்டால் ஓர் நொடிக்குள்
ஓடப்பர் உயரப்பர் எல்லாம் மாறி
ஒப்பப்பர் ஆய்விடுவார் உணரப் பாநீ! (- பாரதிதாசன்)

ஆசிரியர் குறிப்பு:
இயற்பெயர் : கனக சுப்புரத்தினம்
பிறப்பு : 29, ஏப்ரல் 1891
ஊர் : புதுவை
புனைப்பெயர் : பாரதிதாசன் (பாரதிக்கு அடிமையானவன்)
விருது : சாகித்திய அகாதெமி
துணைவியர் : பழநி அம்மையார்

திரண்ட கருத்து:
ஆடுகின்ற உலக மனிதனே யோசித்துப்பார். வெறும் ஆர்ப்பாட்டகாரர்கள் இதை ஒப்பாரும் இலர். உன் ஒரு வழியை நீயே தேடிச் செல். யோசித்து உன் வாழ்வை நீ யோசித்து சித்திரமாக்கு. ஏழையாய் இருப்பவர் சிந்தித்து விட்டால் ஓடப்பர் உதையப்பராய் மாறிடுவர் ஒரு நொடியில் ஓடப்பர் எல்லாம் உயர்ந்திடுவர் அதை நீ உணர்ந்திடு.

மையக் கருத்து: மனிதன் சிந்தித்து செயல்பட்டால் உலகத்தை மாற்றும் வல்லமை உண்டு.
மோனை: மோனை – சீர்தோறும் முதல் எழுத்து ஒன்றி வருவது
ஆடுகின்றாய் – ஆர்ப்பாட்டக்காரர்
ஒருவழியை – ஒப்பப்பர்

எதுகை: அடிதோறும் இரண்டாவது எழுத்து ஒன்றி வருவது அடி எதுகை. .
தேடப்பா – ஓடப்பர்
இயைபு: ஒப்பாரப்பா – ஏழையப்பா
அணி: சொற்பொருள் பின்வருநிலையணி

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 2

Question 42.
தமிழாக்கம் தருக.
1. Knowledge is power.
2. A young calf knows not fear.
3. All his geese are swans.
4. All is fair in love and war.
Answer:
1. அறிவே ஆற்றல்.
2. இளங்கன்று பயமறியாது.
3. காக்கைக்குத் தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு.
4 ஆபத்துக்குப் பாவம் இல்லை.

Question 43.
பின்வரும் தலைப்புகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் 8 வரிகளில் கவிதை புனைக. கடற்காட்சி (அல்லது) தென்றல்
Answer:
im 1

பகுதி – IV

பின்வரும் வினாக்களுக்கு இரு பக்கங்களுக்கு மிகாமல் விடை தருக. [3 x 6 = 18]

Question 44.
(அ) கவிதை எழுத அறிய வேண்டுவனவாகச் சுரதா கூறுவனவற்றை விவரிக்க.
Answer:

 • வானம் என்பது ஒன்று. வானத்தில் இயங்குகின்ற நிலவு, சூரியன், மேகம் என்பது வேறு. எனவே வானம் வேறு, அதில் இயங்குபவை வேறானது. மண் என்பது பூமியை குறிக்கும்.
 • அப்பூமியின் மீது கலந்திருக்கும் மணல், பனித்துளி, மழை இவை எல்லாம் வேறு. எனவே மண் வேறு, அதில் கலந்திருப்பவை வேறு.
 • புண் என்பது அடிப்படுதல். வீரர்களுக்கு ஏற்படுவது விழுப்புண் வேறு வேறானது. புகழும், செல்வாக்கும் வேறுவேறானது. உடம்பில் உள்ள கண்ணும், கல்விக் கண்ணும் வேறு கற்றவரின் கவிநடையும், உரைநடையும் வேறுவேறானது.
 • சமைக்கும் முன்வரை அரிசி என்றும் சமைத்த பின்பு அதனையே சோறு என்றும் சொல்கின்றோம்.
 • பூக்களை, பூப்பதாலேயே பூ என்கிறோம் அதற்கு முன் அரும்பு என்றழைக்கிறோம். சொல்கள் சேர்கின்ற போது எதுகை, மோனை என்றும், சேராமல் அடிகளாக மாற்றாமல் எழுதுவதை வசனம் என்றும் யாப்பை சேர்த்து எழுதினால் கவிதை என்றும் அழைக்கின்றோம்.
 • பழம் பழுத்து இருந்தால் சாறுகிட்டும். வயலில் நீர்பாய்ந்திருந்தால் ஏர்கள் வரும் அதேபோல் எழுத்திருந்தால் அசைகள் வரும்.
 • இரண்டு சீர் இடைவெளியில் தளைகள் வரும். தளைகள் சேர்ந்தால் அடிகள் வரும் அடிகள் பல அடுக்கிவந்தால் தொடைகள் வரும்.
 • தொடைகள் நன்குழு செழித்திருந்தால் பாக்கள் வரும் இவை எல்லாம் தெரிந்து கொண்ட பின்னர் ‘ கவிதை எழுதத் தொடங்க வேண்டும்.
 • தேமாவும், புளிமாவும் மரத்தில் காய்க்கும். சீர்களிலும் அக்காய்கள் நன்கு காய்க்கும். ஏமாந்தால் சீர்கள் தளையைத்தட்டும். வெள்ளைப் பாட்டின் இறுதிச்சீரில் காசு தரும்.
 • பூத்த பூவில் வண்டு வருவதுபோது நல்லபுலவர்களின் பாடல்களுக்கு கீர்த்தி தங்கும். சாதாரண மக்களுக்கும் விளங்கும் வண்ணம் தமிழ்க்கவிதை தரவேண்டும்.
 • எருவினாலே பயிர்கள் விளையும். சிறந்த கேள்வி எழுப்புவதால் நல்ல ஆராய்ச்சி விளையும். நடு இரவில் குளிர்விளையும். ஆழ்ந்து, நுணுங்கதோடே பொருளும் உள்ளத்தில் விளையும்.
 • மிஞ்சும் அறிவினிலே புகழ்விளையும். இவற்றை எல்லாம் பெரும்பாலும் அறியாமல் எழுதுவோர்க்கும் புகழும், சிறப்பும் எங்கே விளையக்கூடும்.

(அல்லது)

Question 44.
(ஆ) கடையெழு வள்ளல்கள் பற்றிச் சிறுபாணாற்றுப்படை கூறும் கருத்துக்களைத் தொகுத்து
எழுதுக.
Answer:
பேகன்:
பருவம் பொய்க்காமல் மழை பெய்யும் வளமலையில் வாழும் மயிலுக்கு பேகன் (அது குளிரால் நடுங்கும் என்று எண்ணித் தன் மனத்தில் சுரந்த அருளினால்) தன்னுடைய ஆடையைக் கொடுத்தான். இவன் வலிமை வாய்ந்த ஆவியர் குலத்தில் தோன்றியவன்; பெரிய மலை நாட்டுக்கு உரியவன்: வலிமையும் பெருந்தன்மையும் நற்பண்பும் கொண்டவன்; பொதினி மலைக்குத் தலைவன்.

பாரி:
வண்டுகள் உண்ணும் வண்ணம் நல்ல தேன்மிகுதியாகக் கொண்ட மலர்களைச் சிந்தும் சுரபுன்னை மரங்களை நிறைந்த நெடுவழியில், மலர்களையுடைய முல்லைக்கொடியொன்று பற்றிப்படரக் கொம்பின்றித் தவித்துக்கொண்டிருந்தது; அதைக்கண்டு, மனம் வருந்தித் தான் ஏறிவந்த பெரிய தேரின் மீது, அக்கொடியினைப் படரவிட்டவன் பாரி. அவன், வெள்ளிய அருவிகளைக் கொண்ட பறம்புமலையின் தலைவன்.

காரி:
உலகம் வியக்கும்படி ஒலிக்கின்ற மணிகளையும் வெண்மையான பிடரியுடன் தலையை ஆட்டும் குதிரைகளையும் ஏனைய செல்வங்களையும் இனிய மொழிகளுடன் இரவலர்க்கு இல்லையென்னாமல் கொடுப்பவன் காரி என்னும் வள்ளல். இவன், பகைவர் அஞ்சக்கூடிய வகையில் நெருப்பைப் போல் சுடர்விடுகின்ற நீண்ட வேலினையும் வீரக்கழலையும் உடையவன்; தோள்வளையை அணிந்த நீண்ட கைகளை உடையவன்.

ஆய்:
ஒளிமிக்க நீல வண்ணக் கல்லையும் நாகம் கொடுத்த ஆடையினையும் மன விருப்பம் கொண்டு ஆலின்கீழ் அமர்ந்த இறைவனுக்குக் கொடுத்தவன், ஆய் என்னும் வள்ளல். இவன் வில் ஏந்தியவன்; சந்தனம் பூசி உலர்ந்த தோள்களை உடையவன்; ஆர்வத்துடன் இனிமையான மொழிகளைப் பேசுபவன்.

அதிகன்:
நறுமணம் கமழும் பெரிய மலைச்சாரலில் இருந்த அழகுமிக்க நெல்லி மரத்தின் கனி, உயிர் நிலைபெற்று வாழ உதவும் அமுதத்தின் தன்மையுடையது. அது தனக்குக் கிடைக்கப் பெற்றபோது, அத்னை (தான் உண்ணாமல்) ஔவைக்கு வழங்கியவன் அதிகன் என்னும் வள்ளல். வலிமையும் சினமும் ஒளியும்மிக்க வேலினை உடையவன்; கடல் போன்ற ஒலிமிக்க படையினையும் உடையவன்

நள்ளி :
நள்ளி என்னும் வள்ளல், தன்னிடம் உள்ள பொருட் செல்வத்தை இல்லையென்னாது நட்புக் கொண்டவர் உள்ளம் மகிழ்ச்சி அடையுமாறு இனிய வாழ்விற்குத் தேவையான அனைத்துப் பொருள்களையும் குறிப்பறிந்து வழங்கும் பெரிய கைகளை உடையவன். இவன் காலந்தவறாமல் பெய்யும் மழை போன்றவன்; போர்த் தொழிலில் வல்லமையுடையவன்; மழைக்காற்று எப்போதும் இருக்கக்கூடிய உயர்ந்த மலை நாட்டை உடையவன்.

ஓரி:
செறிவான கிளைகளில் மணம் வீசும் மலர்கள் நிறைந்த, சுரபுன்னை மரங்கள் சூழ்ந்த சிறிய மலை நாட்டைக் கூத்தர்க்குப் பரிசாக வழங்கியவன் ஓரி என்னும் வள்ளல். இவன் காரி என்னும் வலிமைமிக்க குதிரையைக் கொண்ட காரி என்பவனை எதிர்த்து நின்று அஞ்சாமல் போரிட்டவன். ஓரி என்னும் வலிமைமிக்க குதிரையைத் தன்னிடத்தில் கொண்டவன்.

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 2

Question 45.
(அ) ‘ஒவ்வொரு நகரத்துக்கும் வரலாறும் வடிவழகும் உண்டு’ – நீங்கள் பார்த்த அல்லது
வாழ்ந்த ஒரு நகரம் குறித்து இருபக்க அளவில் கட்டுரை எழுதுக.
Answer:
முன்னுரை:
மதுரை தமிழ்நாட்டில் அமைந்துள்ள ஒரு தொன்மையான நகரம் ஆகும். மதுரை மாவட்டத்தின் தலைநகராக இருப்பது மதுரை. அம்மதுரையின் சிறப்பு குறித்து இக்கட்டுரையில் காண்போம்.

மதுரை மாநகர்:
தமிழ்நாட்டின் 3 ஆவது பெரிய நகரம் மதுரை. 10 லட்சத்திற்கும் மேல் மக்கட்தொகை கொண்டது. இந்திய மாநகரங்களின் பட்டியலில் 31 ஆவது பெரிய நகரம் வைகை ஆற்றங்கரையில் அமைந்துள்ள மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவில் மிகவும் புகழ்வாய்ந்தது.

பழமை:
இந்திய துணைக் கண்டத்தில் தொன்மையான வரலாற்றை கொண்ட மதுரை சுமார் 25,000 ஆண்டுகள் பழமையானது, பாண்டிய மன்னர்களின் தலைமையிடமாக விளங்கியது.

பெயர்க்காரணம்:
இந்நகரம் மதுரை, கூடல், மல்லிகை மாநகர், நான் மாடக்கூடல் திரு ஆலவாய் போன்ற பல்வேறு பெயர்களால் குறிக்கப்படுகிறது. மருதத்துறை மதுரை, மருதமரங்கள் மிகுதியாகவிருந்ததால் மருதத்துறை என்பது மருவி, மதுரை என ஆனது. இந்துக்கடவுள் சிவனின் தலையிலிருந்து பொழிந்த மதுரத்தால் இப்பெயர் பெற்றது என்றும் கூறுவர்.

வரலாற்று நினைவிடங்கள்:
மதுரையில் வரலாற்று நினைவிடங்கள் பல அமைந்துள்ளன. மீனாட்சியம்மன் கோவில், திருமலை நாயக்கர் அரண்மனை, போன்றவை அவற்றில் புகழ் பெற்றவை. இந்நகரில் ஆண்டுதோறும் பல கொண்டாட்டங்கள் நடைபெறுகிறது. அவற்றில் புகழ் பெற்றது சித்திரைத் திருவிழா. இது 10 நாட்கள் நடைபெறும் திருக்கல்யாணம் ஆகும். அதில் கள்ளழகர் ஆற்றில் இறங்குதல் சிறப்பு.

ஏறுதழுவுதல் :
மதுரை மாநகரில் ஏறுதழுவுதல் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த ஒன்று. பொங்கல் திருநாளை முன்னிட்டு நடைபெறும் ஏறுதழுவுதல் நகரின் அருகே உள்ள அலங்காநல்லூர், பாலமேடு பகுதிகளில் நடைபெறும். இது பலகாலமாக நடைப்பெற்று வரும் ஒரு நிகழ்வாகும். தற்பொழுது ஏறுதழுவுதலுக்கு தடைவிதிக்கப்பட்டு பல போராட்டங்களை மக்கள் நடத்தி அதில் வெற்றி பெற்றனர்.

தொழில் மற்றும் கல்வி:
மதுரை தென் தமிழகத்தின் முக்கிய தொழிற்துறை மையமாகவும், கல்வி மையமாகவும் திகழ்கிறது. இரப்பர், கிரானைட் போன்ற உற்பத்தித்தொழில்கள் மதுரையில் நடைபெறுகின்றன. தகவல் தொழில் நுட்பத்துறையில் இரண்டாம் அடுக்கு நகரமாகப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இங்கு மென்பொருள் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் அமைந்துள்ளது.

மதுரை மருத்துவக் கல்லூரி, ஓமியோ மருத்துவக் கல்லூரி, மதுரை சட்டக் கல்லூரி, வேளாண் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் போன்ற கல்வி நிலையங்கள் மதுரையில் நகரில் அமைந்துள்ளன.

முடிவுரை:
முச்சங்கம் வளர்த்த மதுரையில் அன்பும் அருளும் நிறைந்திருக்கும். அவை வரலாறும் வடிவழகும் கொண்டது. அந்நகரில் வாழ்வது சிறப்பு வாய்ந்தது.

(அல்லது)

(ஆ) குடும்பம் என்னும் சிறிய அமைப்பிலிருந்தே மனித சமூகம் என்னும் பரந்த அமைப்பு
கட்டமைக்கப்படுகிறது – எவ்வாறு? விளக்குக.
Answer:

 • குடும்பம் எனும் சிறிய அமைப்பிலிருந்தே மனித சமூகம் எனும் பரந்த அமைப்பு கட்டமைக்கப்படுகிறது. குடும்பம் தொடங்கிக் குலம், கூட்டம், பெருங்குழு, சமூகம் என்ற அமைப்புவரை விரிவு பெறுகிறது.
 • குடும்பமே மனித சமூகத்தின் அடிப்படை அலகாக உள்ளது. வாழுங்காலம் முழுவதும் தொடர்ந்து வேறு எந்த நிறுவனமும் இந்த அளவுக்கு மனிதனைச் சமூகவயப்படுத்தும் பணியைச் செய்ததில்லை.

குடும்பம் :
குடும்பம் எனும் அமைப்பு ஏற்படுவதற்கு அடிப்படை திருமணமே. குடும்பம், திருமணம் இரண்டும் ஒன்றையொன்று சார்ந்தே செயல்படுகின்றன – நாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்களைப் போல, இன்று நாம் வழங்கும் ‘திருமணம், குடும்பம் ஆகிய இரண்டு சொற்களும் தொல்காப்பியத்திலும் சங்க இலக்கியங்களிலும் எங்கும் இடம்பெறவில்லை . குடும்பம் எனும் சொல் முதன்முதலில் திருக்குறளில்தான் (1029) வருகிறது.

வாழிடம்:
மருதத்திணைப் பாடல் ஒன்றில் மகளிர் ‘தம்மனை’, ‘நும்மனை’ என மனைவியின் இல்லத்தையும் கணவனின் இல்லத்தையும் பிரித்துப் பேசும் போக்கினைக் காண முடிகிறது. இன்னும் சில இடங்களில் தற்காலிகத் தங்குமிடம் புக்கில் எனவும், திருமணத்திற்குப்பின் கணவனும் மனைவியும் பெற்றோரிடமிருந்து பிரிந்து, தனியாக வாழுமிடம் ‘தன்மனை’ எனவும் வழங்கப்பெற்றுள்ளன.

மணந்தகம்:
குடும்பமும் உயிரிகளைப் போன்றே தோன்றுகிறது; வளர்கிறது, பல கட்டங்களைக் கடக்கிறது. அதன் வாழ்க்கைச் சுழற்சியில் பல வடிவங்களில் நிலைமாற்றம் பெறுகிறது. இத்தகைய நீண்ட பாதையில் குடும்பத்தின் தொடக்கம் திருமணமே. மணம்புரிந்த கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து இல்லற வாழ்வில் ஈடுபடக்கூடிய தொடக்கக் கட்டமே ‘மணந்தகம்’ எனப்படுகிறது. முதல் குழந்தை பிறக்கும்வரை உள்ள காலகட்டத்தை இந்நிலை குறிக்கிறது. தனிக்குடும்ப உருவாக்கத்தின் தொடக்க நிலையாக இது அமைகிறது.

தாய்வழிக் குடும்பம்:
சங்ககாலத்தில் கண சமூகத்துக்குத் தாயே தலைமை ஏற்றிருந்தாள். தாய்வழியாகவே குலத்தொடர்ச்சி குறிக்கப்பட்டது. பதிற்றுப்பத்து கூறும் சேரநாட்டு மருமக்கள் தாய முறை இதற்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும்.

சிறுவர்தாயே பேரிற் பெண்டே
செம்முது பெண்டின் காதலஞ்சிறா அன்
வானரைக் கூந்தல் முதியோள் சிறுவன்
முளரிமருங்கின் முதியோள் சிறுவன்
என்மகள் ஒருத்தியும் பிறள்மகன் ஒருவனும்

முதலான தொடர்களில் ‘ இவளது மகன்’ என்றே கூறப்பட்டது. இவனது மகன் எனக் கூறப்படவில்லை என்பது நோக்கத்தக்கது. இவை அனைத்தும் சங்ககாலத்தில் காணப்பட்ட தாய்வழிச் சமூகத்தின் நிலையைக் காட்டுகின்றன.

சங்ககாலத்தில் பெண் திருமணம் செய்த பின்னரும் தன் இல்லத்திலேயே தொடர்ந்து வாழ்க்கை நடத்தும் தாய முறை இருந்துள்ளது. திருமணத்திற்குப்பின் மனைவியின் இல்லத்துக்குச் சென்று கணவன் வாழ்வதே நடைமுறையாக இருந்துள்ளது.

தந்தைவழிக் குடும்பம் :
மனித குலத்தில் ஆதியில் தோன்றி வளர்ந்த தாய்வழி முறையானது தமிழர்களிடம் இருந்ததைச் சங்க இலக்கியங்களின் வழி அறிய முடிந்தாலும், சங்க காலத்திலேயே ஆண் மையச் சமூக முறை வலுவாக வேர் ஊன்றிப் பரவலாகி விட்டதையும் காணமுடிகிறது.

ஆண் மையச் சமூகத்தில் பெண் திருமணத்திற்குப்பின் தன் கணவனுடைய தந்தையகத்தில் வாழ வேண்டும். மணமானபின் தலைவன் தலைவியை அவனுடைய இல்லத்திற்கு அழைத்து வந்தபோது அவனுடைய தாய் அவளுக்குச் சிலம்புகழி நோன்பு செய்திருக்கிறாள்.

தனிக்குடும்பம்:
தனிக்குடும்பம் தோன்றுவதற்கான தொடக்கநிலைக் குடும்பங்கள் பற்றிச் சங்க இலக்கியங்கள் மிகுதியாகப் பேசியிருக்கின்றன. இளமகவுநிலைக் குடும்பங்களின் காட்சிகளை ஐங்குறுநூறு தெளிவுபடுத்துகிறது. “மறியிடைப் படுத்த மான்பிணை போல்” மகனை நடுவணாகக்கொண்டு தலைவனும் தலைவியும் வாழ்ந்திருக்கின்றனர். தாய், தந்தை, குழந்தை மூவருமுள்ள தனிக்குடும்பம் மிகவும் நெருக்கமானது என்பதால் இது தொடக்கநிலை / எளிய நெருக்கமான குடும்பம் எனப்படும்.

விரிந்த குடும்பம்:
சங்க காலத்தில் தனிக்குடும்ப அமைப்பு விரிவுபெற்று இவர்களுடன் பெற்றோர் ஒருவரின் தந்தையும் உடன் வாழும் ” விரிந்த குடும்ப முறையையும் காண முடிகிறது. கணவன், மனைவி, மகன் ஆகியோருடன் தந்தை சேர்த்து வாழ்ந்த நேர்வழி விரிந்த குடும்ப முறையை ஒக்கூர் மாசாத்தியாரின் புறநானூற்றுப் பாடல் கூறுகிறது.

இவ்வாறு குடும்பம் என்னும் சிறிய அமைப்பு மனித சமூகம் என்னும் பரந்த அமைப்பாக கட்டமைக்கப்படுகிறது.

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 2

Question 46.
(அ) ‘சாலை விபத்தில்லாத் தமிழ்நாடு’ – இக்கூற்று நனவாக நாம் செய்ய வேண்டியன யாவை?
Answer:
குறிப்புச் சட்டகம்
1. முன்னுரை
2. சாலை விதிகள்
3. கணக்கீடு
4. சாலைக்குறியீடு
5. மோட்டார் வாகனச் சட்டம்
6. முடிவுரை

முன்னுரை:
வாழ்வை முழுமையாக்கும் கூறுகளுள் முதன்மையானது பயணம். அதிலும் சாலைவழிப் பயணம் மனதிற்கு இன்பத்தை அளிக்கக் கூடியது. அத்தகைய பயணத்தை அனைவரும் பாதுகாப்பாக மேற்கொள்ள வேண்டும். சாலை விதிகளைத் தெரிந்து கொள்வதும் கல்விதான். போக்குவரத்து குறித்த விதிகளையும், பாதுகாப்பு வழிகளையும் இக்கட்டுரை வழி காண்போம்.

 • அதில் 5,000 பேர் உயிரிழக்கின்றனர். சுமார் 2 இலட்சம் பேர் உடலுறுப்பை இழக்கின்றனர்.
 • நாளொன்றுக்கு 1317 விபத்துகளும் அதில் 413 பேர் உயிரிழக்கின்றார்கள்.
 • இந்தியாவில் நடக்கும் விபத்துகளில் 15 சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் நடப்பது வேதனைக்குரியது.

சாலை விதிகள்:

 • சாலையின் வகைகள், மைல் கற்களின் விவரங்கள் பற்றித் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும்.
 • போக்குவரத்தினை முறைப்படுத்தும் குறியீடுகள் மற்றும் போக்குவரத்துக் காவலர்களின் சாலை உத்தரவுகளுக்கு ஏற்பச் சாலையைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
 • நடைமேடை, நடைபாதையைப் பயன்படுத்துபவர்களையும் சாலையைக் கடப்பவர்களையும் அச்சுறுத்தக் கூடாது.
 • சாலைச் சந்திப்புகளில் எச்சரிக்கையான அணுகுமுறை தேவை. தேவையான இடங்களில் சரியான சைகையைச் செய்ய வேண்டும்.
 • எதிரில் வரும், கடந்து செல்ல முற்படும் ஊர்திகளுக்கு வழிவிட வேண்டும். தேவையெனில் வேகம் குறைத்து இதர வாகனங்களுக்குப் பாதுகாப்புடன் வழிவிட வேண்டும்.
 • பிற ஊர்தி ஓட்டிகளுக்கு விட்டுக்கொடுப்பது சிறந்தது.
 • இதர சாலைப் பயனாளிகளை நண்பராக எண்ண வேண்டும்.

சாலைக் குறியீடு:
சாலைகளில் இடம் பெற்றிருக்கும் குறியீடுகள் போக்குவரத்தினைச் சீர் செய்யவும் பாதுகாப்பாகப் பயணிக்கவும் உதவுகின்றன. அவை:

 • உத்தரவுக் குறியீடுகள்
 • எச்சரிக்கைக் குறியீடுகள்
 • தகவல் குறியீடுகள்

இக்குறியீடு கவனத்தில் கொண்டு பயணித்தல் சிறந்தது. சாலைப் போக்குவரத்து உதவிக்கு 103 என்ற எண்ணைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

மோட்டார் வாகனச் சட்டம்:

 • 18 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் வாகனம் இயக்க கூடாது. அதை மீறி இயக்கினால் பெற்றோர்களுக்கு 3 ஆண்டு சிறைத் தண்டனை கிடைக்கும்.
 • ஓட்டுநர் உரிமம் இல்லாமல் இயக்கினால் ரூ.5,000 தண்டனைத் தொகையோ மூன்று மாதச் சிறைத் தண்டனையோ அல்லது இரண்டுமோ கிடைக்கும்.
 • அபாயகரமான முறையில் ஊர்தியை இயக்கினால் ரூ.5,000 தண்டத்தொகைப் பெறப்படும். *
 • மது அருந்திவிட்டு இயக்கினால் ரூ.10,000 தண்டத்தொகைக்கட்ட நேரும்.
 • மிக வேகத்தில் ஊர்தியை இயக்கினால் ரூ. 5,000 தண்டத்தொகை கட்ட நேரும்.
 • இருவருக்கு மேல் இரண்டு சக்கர ஊர்தியில் பயணித்தால் ரூ. 2,000 தண்டத்தொகை அல்லது 3 மாதத்திற்கு ஓட்டுநர் உரிமம் நீக்கம்.
 • தலைக்கவசம் அணியாமல் இருந்தால் ரூ.1,000 தண்டத்தொகையுடன் மூன்று மாதம் ஓட்டுநர் உரிமம் நீக்கம்.

முடிவுரை:
சாலைப் பாதுகாப்பு உயிர் பாதுகாப்பு என்பதை உணர்ந்து போக்குவரத்து விதிகளைக் கடைப்பிடித்தல் அவசியமாகும் போக்குவரத்து விதிகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் நம் உயிரையும் உடல் உறுப்புகளையும், உடைமைகளையும், மற்றவரின் உயிரையும் காக்க முடியும், மாணவர்களாகிய நீங்களும் பாதுகாப்புடன் பயணம் செய்யவும், மற்றவர்களுக்கும் அதனை எடுத்துரைக்கவும்.

(அல்லது)

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 2

Question 46.
(ஆ) உங்கள் ஊர்ப் பகுதியில் வாழும் கலைஞர் ஒருவரை நேரில் பார்த்த அனுபவத்தை விவரித்துக் கட்டுரையாக்குக.
Answer:
எங்கள் ஊரான மதுரை மாவட்டத்தில் பல நாடக சபைக் குழுக்கள் உள்ளது. அதிலே நாடகங்களை எழுதி, நடிக்கும், திரு. கபிலன் என்பவரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. அவரிடம் நிகழ்ந்த உரையாடல் பற்றியும், உங்கள் நாடகங்கள் பற்றியும், உங்கள் நடிப்புத்திறன் பற்றியும் கூறுங்கள் என்ற கேள்விக்கு அவர் கொடுத்த பதிலை கூறுகிறேன்.

எங்கள் நாடகக் குழுக்களின் நோக்கம், பல சமுதாய மக்களை நல்வழிப்படுத்துவதற்காகவே போடப்படுகிறது. நல்ல மனிதர்களை உருவாக்கும் முயற்சி, சமுதாய மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் முயற்சி, தெரியாத சம்பவங்களை, வேத, இதிகாச, புராணங்களை மக்களுக்குக் கொண்டு செல்லும் முயற்சிக்காகவே நாடகங்கள் நடத்தப்படுகின்றன. மேலும் மக்களை சிரிக்க வைப்பதுவே முதல் காரணம்.

எங்கள் குழுவில் 20-க்கும் மேற்பட்ட கலைஞர்கள் உள்ளனர். அவர்கள் அனைவரும் ஒவ்வொரு கலையிலும் சிறந்தவர்கள். நாங்கள் நாடகங்களில் நடிக்கும் போது அந்த கதாபாத்திரமாகவே மாறிவிடுவோம், அதுவே எங்களின் சிறப்பு.

நாடகங்களில் நடிக்கும் போது, அரசனாகவும், மந்திரியாகவும், ஏழை விவசாயியாகவும், திருடனாகவும், அதிகாரியாகவும், கடவுளாகவும் இது போன்ற எந்தக் கதாபாத்திரமாக இருந்தாலும் அதுவாக நாங்கள் மாறிவிடுவோம். நாடகங்களில் வரும் பணத்தைவிட மக்களைச் சிரிக்க வைக்கிறோம் மற்றும் மக்களை விழிப்புணர்ச்சியூட்டுகிறோம், மக்களை நல்வழிப்படுத்துகிறோம் என்ற மனநிறைவே எங்களுக்குப் போதும். பணநிறைவை விட மனநிறைவே எங்களை வாழவைத்துக் கொண்டிருக்கிறது.

இராமாயணம், மகாபாரதம், சிலப்பதிகாரம் (பூம்புகார்) மற்றும் பல சுதந்திர போராட்ட நாடகங்கள், வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன், திருப்பூர் குமரன், பாரதியார், ஜான்சிராணி இதுபோன்ற நாடகங்கள் என்றும் மக்கள் மனதில் நீங்கா இடம்பெற்றவை.

பகுதி – V

அடிமாறாமல் செய்யுள் வடிவில் எழுதுக.

Question 47.
(அ) ‘குழல்வழி’ என்று துவங்கும் சிலப்பதிகாரப் பாடலை எழுதுக.[1 x 4 = 4]
இசைக்கருவிகள் ஒலித்த முறை
Answer:
குழல்வழி நின்றது யாழே, யாழ்வழித்
தண்ணுமை நின்றது தகவே, தண்ணுமைப்
பின்வழி நின்றது முழவே, முழவொடு
கூடி நின்று இசைத்தது ஆமந்திரிகை (- இளங்கோவடிகள்)

(ஆ) ‘நுண்ணிய’ என்று துவங்கும் குறளை எழுது. [1 x 2 = 2]
நுண்ணிய நூல்பல கற்பினும் மற்றும்தன்
உண்மை அறிவே மிகும். (- திருவள்ளுவர்)

Tamil Nadu 12th Biology Model Question Paper 1 English Medium

Students can Download Tamil Nadu 12th Biology Model Question Paper 1 English Medium Pdf, Tamil Nadu 12th Biology Model Question Papers helps you to revise the complete Tamilnadu State Board New Syllabus, helps students complete homework assignments and to score high marks in board exams.

TN State Board 12th Biology Model Question Paper 1 English Medium

General Instructions:

  1. The question paper comprises of four parts. Questions for Botany and Zoology are asked separately.
  2. You are to attempt all the parts. An internal choice of questions is provided wherever applicable.
  3. All questions of Part I, II, III and IV are to be attempted separately.
  4. Question numbers 1 to 8 in Part I are Multiple Choice Questions of one mark each. These are to be answered by choosing the most suitable answer from the given four alternatives and writing the option code and the corresponding answer.
  5. Question numbers 9 to 14 in Part II are two-marks questions. These are to be answered in about one or two sentences.
  6. Question numbers 15 to 19 in Part III are three-marks questions. These are to be answered in about three to five short sentences.
  7. Question numbers 20 and 21 in Part IV are five-marks questions. These are to be answered in detail. Draw diagrams wherever necessary.

Time: 2.30 Hours
Maximum Marks: 70

Bio-Botany [Maximum Marks: 35]

Part – I

Choose the correct answer. (8 × 1 = 8)

Question 1.
Choose the correct statement from the following
(a) Gametes are involved in asexual reproduction
(b) Bacteria reproduce asexually by budding
(c) Conidia formation is a method of sexual reproduction
(d) Yeast reproduce by budding
Answer:
(c) Conidia formation is a method of sexual reproduction

Question 2.
The dominant epistasis ratio is _______.
(a) 9 : 3 : 3 : 1
(b) 12 : 3 : 1
(c) 9 : 3 : 4
(d) 9 : 6 : 1
Answer:
(b) 12 : 3 : 1

Tamil Nadu 12th Biology Model Question Paper 1 English Medium

Question 3.
The process of recombinant DNA technology has the following steps
i. Amplification of the gene.
ii. Insertion of recombinant DNA into the host cells.
iii. Cutting of DNA at specific location using restriction enzyme.
iv. Isolation of genetic material (DNA).
Pick out the correct sequence of steps for recombinant DNA technology.
(a) ii, iii, iv, and i
(b) iv, ii, iii, and i
(c) i, ii, iii, and iv
(d) iv, iii, i, and ii
Answer:
(d) iv, iii, i, and ii

Question 4.
A widely used fusogen in protoplast culture is _______.
(a) Polymethyl glycol
(b) Polyethylene glycol
(c) Polyethylene chloride
(d) Polyvinyl chloride
Answer:
(b) Polyethylene glycol

Question 5.
A specific place in an ecosystem, where an organism lives and performs its functions is _______.
(a) habitat
(b) niche
(c) landscape
(d) biome
Answer:
(b) niche

Question 6.
Assertion (A): Ozone acts as a natural sun block.
Reason (R): UV rays reaching the earth are deviated from earth.
(a) A is correct R is incorrect
(b) A is incorrect R is correct
(c) R explains A
(d) Both A and R are incorrect
Answer:
(c) R explains A

Question 7.
Jaya and Ratna are the semi dwarf varieties of _______.
(a) wheat
(b) rice
(c) cowpea
(d) mustard
Answer:
(b) rice

Tamil Nadu 12th Biology Model Question Paper 1 English Medium

Question 8.
Find out the correctly matched pair:
(a) Rubber – Shorea robusta
(b) Dye – Lawsonia inermis
(c) Timber – Cyperus papyrus
(d) Pulp – Hevea brasiliensis
Answer:
(b) Dye – Lawsonia inermis

Part – II

Answer any four of the following questions. [4 × 2 = 8]

Question 9.
“Tissue culture is the best method for propagating rare and endangered plant species”- Discuss.
Answer:
Micropropagation of plants invitro through tissue culturing is a modem and alternative tool to conserve and safeguard rare plant species. Since the basic principle behind PTC is totipotency. With the help of a single explant it is possible to generate a huge population of plantlets within a short span of time. Conservation through micropropagation offers the possibility to rescue endangered and endemic species.

Question 10.
Extra-nuclear inheritance is called as cytoplasmic inheritance. Why?
Answer:
Extra nuclear inheritance is due to genes located on the cytoplasmic organelles such as chloroplast and mitochondrion hence it is called cytoplasmic inheritance.

Tamil Nadu 12th Biology Model Question Paper 1 English Medium

Question 11.
Differentiate Aneuploidy from Euploidy.
Answer:
Aneuploidy:
Ploidy involving individual chromosomes within a diploid set.
E.g: Trisomy.

Euploidy:
Ploidy involving entire sets of chromosomes.
E.g: Polyploidy.

Question 12.
How do you use the biotechnology in modern practice?
Answer:
In modem practice, biotechnology is used in the development of herbicide resistance plants, improved crop varieties, producing pharma products like insulin, developing vaccines, diagnosing genetic diseases and designing drugs etc.

Question 13.
Classify plant tissue culture based on the explants used.
Answer:

 1. Organ culture
 2. Meristem culture
 3. Protoplast culture
 4. Cell culture

Tamil Nadu 12th Biology Model Question Paper 1 English Medium

Question 14.
What are ecological equivalents? Give one example.
Answer:
Taxonomically different species occupying similar habitats (Niches) in different geographical regions are called Ecological equivalents.
E.g: Certain species of epiphytic orchids of Western Ghats of India differ from the epiphytic orchids of South America. But they are epiphytes.

Part – III

Answer any three questions in which question number 19 is compulsory. [3 × 3 = 9]

Question 15.
Write a note on Replica plating technique of colony selection.
Answer:
Samacheer Kalvi 12th Biology Model Question Paper 1 English Medium 1

 • Replica plating technique is a method in which the pattern of colonies growing on a culture plate is copied.
 • A sterile filter plate is pressed against the culture plate and then lifted.
 • Then the filter plate is pressed against a second sterile culture plate
 • This results in the new plate being infected with cell in the same relative positions as the colonies in the original plate.
 • The medium used in the second plate will differ from that used in the first.
 • The method may include an antibiotic or without a growth factor. Thus, transformed cells can be selected.

Question 16.
List the characteristics of ecological succession.
Answer:

 • It is a systematic process which causes changes in specific structure of plant community.
 • It is resultant of changes of abiotic and biotic factors.
 • It transforms unstable community into a stable community.
 • Gradual progression in species diversity, total biomass, niche specialisation, and humus content of soil takes place.
 • It progresses from simple food chain to complex food web.
 • It modifies the lower and simple life form to the higher life forms.
 • It creates inter-dependence of plants and animals.

Tamil Nadu 12th Biology Model Question Paper 1 English Medium

Question 17.
How Eichhornia crassiper spoils the Indian ecosystem?
Answer:
Eichhornia crassipes is an invasive weed native to South America. It was introduced as aquatic ornamental plant, which grows faster throughout the year. Its widespread growth is a major cause of biodiversity loss worldwide. It affects the growth of phytoplanktons and finally changing the aquatic ecosystem.

It also decreases the oxygen content of the water bodies which leads to eutrophication. It poses a threat to human health because it creates a breeding habitat for disease causing mosquitoes (particularly Anopheles) and snails with its free floating dense roots and semi submerged leaves. It also blocks sunlight entering deep and the water ways hampering agriculture, fisheries, recreation and hydro power.

Question 18.
Write a short note on foxtail millet.
Answer:
Foxtail Millet:
Botanical name: Setaria italica.
This is one of the oldest millet used traditionally in India. Which is domesticated first in China about 6000 years. Rich in protein, carbohydrate, vitamin B and C, Potassium and Calcium.
Uses: It supports in strengthening of heart and improves eye sight. Thinai porridge is given to lactating mother.

Question 19.
Define the following terms.
(a) Emasculation
(b) Bagging
(c) Biofortification
Answer:
(a) Emasculation: Removal of anthers of a flower before anthesis to prevent self pollination.
(b) Bagging: Covering the stigma of the flower with a back to protect it against any undesirable pollen grains.
(c) Biofortification: Breeding crops with higher levels of vitamins and minerals or higher protein and healthier fats.

Part – IV

Answer all the questions. [2 × 5 = 10]

Question 20.
(a) Enumerate the advantages of Artificial seeds.
Answer:
Artificial seeds have many advantages over the true seeds as follows:

 • Millions of artificial seeds can be produced at any time at low cost.
 • They provide an easy method to produce genetically engineered plants with desirable traits.
 • It is easy to test the genotype of plants.
 • They can potentially stored for long time under cryo preservation method.
 • Artificial seeds produce identical plants.
 • The period of dormancy of artificial seeds is greatly reduced, hence growth is faster with a shortened life cycle.

[OR]

(b) Write in detail about Autogenic succession and Allogenic succession.
Answer:
Autogenic succession:
Autogenic succession occurs as a result of biotic factors. The vegetation reacts with its environment and modifies its own environment causing its own replacement by new communities. This is known as autogenic succession.

Example: In forest ecosystem, the larger trees produce broader leaves providing shade to the forest floor area. It affects the shrubs and herbs which require more light (heliophytes) but supports the shade tolerant species (sciophytes) to grow well.

Allogenic succession:
Allogenic succession occurs as a result of abiotic factors. The replacement of existing community is caused by other external factors (soil erosion and leaching, etc.,) and not by existing organisms.
Example: In a forest ecosystem soil erosion and leaching alter the nutrient value of the soil leading to the change of vegetation in that area.

Tamil Nadu 12th Biology Model Question Paper 1 English Medium

Question 21.
(a) Explain Dihybrid cross in pea plant.
Answer:
The crossing of two plants differing in two pairs of contrasting traits is called dihybrid cross. In dihybrid cross, two characters (colour and shape) are considered at a time. Mendel considered the seed shape (round and wrinkled) and cotyledon colour (yellow & green) as the two characters. In seed shape round (R) is dominant over wrinkled (r); in cotyledon colour yellow (Y) is dominant over green (y).

Hence the pure breeding round yellow parent is represented by the genotype RRYY and the pure breeding green wrinkled parent is represented by the genotype rryy. During gamete formation the paired genes of a character assort out independently of the other pair. During the F1 x F2 fertilization each zygote with an equal probability receives one of the four combinations from each parent. The resultant gametes thus will be genetically different and they are of the following four types:

 1. Yellow round (YR) – 9/16
 2. Yellow wrinkled (Yr) – 3/16
 3. Green round (yR) – 3/16
 4. Green wrinkled (yr) -1/16

These four types of gametes of F1 dihybrids unite randomly in the process of fertilization and produce sixteen types of individuals in F2 in the ratio of 9 : 3 : 3 : 1 as shown in the figure. Mendel’s 9 : 3 : 3 : 1 dihybrid ratio is an ideal ratio based on the probability including segregation, independent assortment and random fertilization.

In sexually reproducing organism / plants from the garden peas to human beings, Mendel’s findings laid the foundation for understanding inheritance and revolutionized the field of biology. The dihybrid cross and its result led Mendel to propose a second set of generalisations that we called Mendel’s Law of independent assortment.
Samacheer Kalvi 12th Biology Model Question Paper 1 English Medium 2
Samacheer Kalvi 12th Biology Model Question Paper 1 English Medium 3

(b) What are the objectives of Afforestation programme?
Answer:
Afforestation Objectives:

 • To increase forest cover, planting more trees, increases CO2 production and air quality.
 • Rehabilitation of degraded forests to increase carbon fixation and reducing CO2 from atmosphere.
 • Raising bamboo plantations.
 • Mixed plantations of minor forest produce and medicinal plants.
 • Regeneration of indigenous herbs / shrubs.
 • Awareness creation, monitoring and evaluation.
 • To increase the level and availability of water table or ground water and also to reduce nitrogen leaching in soil and nitrogen contamination of drinking water, thus making it pure not polluted with nitrogen.
 • Nature aided artificial regeneration.

Bio-Zoology [Maximum Marks: 35]

Part – I

Choose the correct answer. [8 × 1 = 8]

Question 1.
In which mode of reproduction variations are seen?
(a) Asexual
(b) Parthenogenesis
(c) Sexual
(d) Both a and b
Answer:
(c) Sexual

Question 2.
Father of a child is colour blind and mother is carrier for colour blindness, the probability of the child being colour blind is _______.
(a) 25%
(b) 50%
(c) 100%
(d) 75%
Answer:
(b) 50%

Tamil Nadu 12th Biology Model Question Paper 1 English Medium

Question 3.
Which of the following was the contribution of Hugo de Vries?
(a) Theory of mutation
(b) Theory of natural Selection
(c) Theory of inheritance of acquired characters
(d) Germ plasm theory
Answer:
(a) Theory of mutation

Question 4.
The most common substrate used in distilleries for the production of ethanol is ________.
(a) Soyameal
(b) Groundgram
(c) Molasses
(d) Corn meal
Answer:
(c) Molasses

Question 5.
Vaccines that use components of a pathogenic organism rather than the whole organism are called _______.
(a) attenuated recombinant vaccines
(b) Sub-unit recombinant vaccines
(c) DNA vaccines Match the
(d) conventional vaccines
Answer:
(b) Sub-unit recombinant vaccines

Question 6.
Match the following.

Contraceptives Type
A. Multiload 375 (i) Oral intake
B. Saheli (ii) mechanical
C. Tubectomy (iii) IUD
D. Vault (iv) Surgical

(a) A – iii, B – i, C – iv, D – ii
(b) A – iv, B – iii, C – i, D – ii
(c) A – ii, B – iv, C – i, D – iii
(d) A – iii, B – iv, C – ii, D – i
Answer:
(a) A – iii, B – i, C – iv, D – ii

Tamil Nadu 12th Biology Model Question Paper 1 English Medium

Question 7.
Meselson and Stahl’s experiment proved ________.
(a) Transduction
(b) Transformation
(c) DNA is the genetic material
(d) Semi-conservative of DNA replication
Answer:
(d) Semi-conservative of DNA replication

Question 8.
The sporozoite of the malarial parasite is present in ________.
(a) saliva of infected female Anopheles mosquito
(b) RBC of human suffering from malaria
(c) Spleen of infected humans
(d) Gut of female Anopheles mosquito
Answer:
(a) saliva of infected female Anopheles mosquito

Part – II

Answer any four of the following questions. [4 × 2 = 8]

Question 9.
Expand the acronyms (a) FSH (b) LH (c) hCG (d) hPL
Answer:
FSH – Follicle Stimulating Hormone
LH – Luteinizing Hormone
hCG – human Chorionic Gonadotropin
hPL – human Placental Lactogen

Question 10.
What are STD’s? How are they transmitted?
Answer:
Sexually transmitted diseases (STD) are called as Sexually transmitted infections (STI). Normally STI are transmitted from person to person during intimate sexual contact with an infected partner. Infections like Hepatitis-B and HIV are transmitted sexually as well as by sharing of infusion needles, surgical instruments, etc with infected people, blood transfusion or from infected mother to baby.

Question 11.
Mention the symptoms of Down’s syndrome.
Answer:
Severe mental retardation, defective development of the central nervous system, increased separation between the eyes, flattened nose, ears are malformed, mouth is constantly open and the tongue protrudes.

Question 12.
Name the chemical substance which is called by the name
(a) Kornberg Enzyme
(b) Ochoa’s enzyme
Answer:
DNA polymerase I is also known as Kornberg enzyme.
Polynucleotide phosphorylase is also known as Ochoa’s enzyme.

Tamil Nadu 12th Biology Model Question Paper 1 English Medium

Question 13.
How does Neanderthal man differ from the modern man in appearance?
Answer:
Neanderthal man differ from the modem human in having semierect posture, flat cranium, sloping forehead, thin large orbits, heavy brow ridges, protruding jaws and no chin.

Question 14.
Distinguish between Epitope and Paratope.
Answer:
Epitope:
Epitope is an antigenic determinant and is the active part of an antigen.

Paratope:
A paratope is the antigen – binding site and is a part of an antibody which recognizes and binds to an antigen.

Part – III

Answer any three questions in which question number 19 is compulsory. [3 × 3 = 9]

Question 15.
A person is infected by HIV. How will you diagnose for AIDS?
Answer:
A simple blood test is available that can determine whether the person has been infected with HIV. The ELISA test (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) detects the presence of HIV antibodies. It is a preliminary test. Western blot test is more reliable and a confirmatory test. It detects the viral core proteins. If both tests detect the presence of the antibodies, the person is considered to be HIV positive.

Question 16.
Explain in simple about the production process of industrial alcohol.
Answer:
The process of ethanol production starts by milling a feed stock followed by the addition of dilute or fungal amylase (enzyme) from Aspergillus to break down the starch into fermentable sugars. Yeast is then added to convert the sugars to ethanol which is then distilled off to obtain ethanol which is upto 96 percent in concentration.

Ethanol and biodiesel, represents the first generation of biofuel technology. Ethanol is often used as a fuel, mainly as a biofuel additive for gasoline

Question 17.
How Edible vaccines are synthesized?
Answer:
Edible vaccines are prepared by molecular pharming using the science of genetic engineering. Selected genes are introduced into plants and the transgenic plants are induced to manufacture the encoded protein. Edible vaccines are mucosal targeted vaccines which cause stimulation of both systemic and mucosal immune response. At present edible vaccines are produced for human and animal diseases like measles, cholera, foot and mouth disease and hepatitis.

Tamil Nadu 12th Biology Model Question Paper 1 English Medium

Question 18.
Describe J-shape and S-shape growth curves.
Answer:
Populations show characteristic growth patterns or forms. These patterns can be plotted and termed as J-shaped growth form and S-shaped growth form (Sigmoid form). Their growth is represented by S shaped growth curve.
Samacheer Kalvi 12th Biology Model Question Paper 1 English Medium 4
J shaped growth form: When a population increases rapidly in an exponential fashion and then stops abruptly due to environmental resistance or due to sudden appearance of a limiting factor, they are said to exhibit J-shaped growth form.

Many insects show explosive increase in number during the rainy season followed by their disappearance at the end of the season. S-Shapea growth form (sigmoid growth) Some populations, as in a population of small mammals, increase slowly at first then more rapidly and gradually slow down as environmental resistance increases whereby equilibrium is reached and maintained. Their growth is represented by S shaped growth curve.

Question 19.
‘Red data book’-What do you know about it?
Answer:
Red Data book or Red list is a catalogue of taxa facing risk of extinction. IUCN – International Union of Conservation of Nature and Natural Resources, which is renamed as WCU – World Conservation Union (Morges Switzerland) maintains the Red Data book. The concept, of Red list was mooted in 1963. The purpose of preparation of Red List are:

 • To create awareness on the degree of threat to biodiversity .
 • Identification and documentation of species at high risk of extinction
 • Provide global index on declining biodiversity
 • Preparing conservation priorities and help in conservation of action
 • Information on international agreements on conservation of biological diversity Red list has eight categories of species.
  (i) Extinct (ii) Extinct in wild (iii) Critically Endangered (iv) Endangered (v) Vulnerable (vi) Lower risk (vii) Data deficiency (viii) Not evaluated

Part – IV

Answer all the questions. [2 × 5 = 10]

Question 20.
(a) What are Extra embryonic membranes? Mention their location. Explain their structure and functions.
Answer:
The extra embryonic membranes include amnion, yolk sac, allantois and chorion. They protect the embryo from dessication, mechanical shock, absorption of nutrients, gaseous exchange and placental formation.

Embryonic
membrane
Function
Amnion Inner most two layered membrane with amniotic fluid providing buoyancy to embryo from injury, regulates temperature and acts as medium for foetal movement.
Chorion Outermost layer covering and protecting the embryo.
Allantois Forms a out pocketing of embryonic tissue at the tail of yolk sac which forms umbilical cord that links embryo to placenta and finally becomes the part of urinary bladder.
Yolk sac Forms a part of gut and acts a source of earliest blood cells and blood vessels.

[OR]

(b) List out the effects of air pollution.
Answer:

 • Affects all organisms as they depend on the atmosphere for respiration.
 • Causes irritation in the throat, nose, lungs and eyes. It causes breathing problems and aggravates existing health conditions such as emphysema and asthma.
 • Contaminated air reduces the body’s defense mechanism and decreases the body’s capacity to fight other infections in the respiratory system.
 • Frequent exposure to polluted air increases the risk of cardiovascular diseases. Breathing air that is filled with fine particulate matter can induce hardening of the arteries, triggering cardiac arrhythmia or even a heart attack.
 • People who exercise outdoors can sometimes be susceptible to adverse effects of air . pollution because it involves deeper and faster breathing. Hence it is advisable to walk or jog in the mornings in places with ample tree cover.
 • Gas leaks can be lethal or affect the quality of air in the affected area.
 • CO in the atmosphere interferes with 02 transport since haemoglobin has greater affinity for carbon monoxide. At low concentration it causes headache and blurred vision. In higher concentration, it can lead to coma and death.

Tamil Nadu 12th Biology Model Question Paper 1 English Medium

Question 21.
(a) Explain the mode of sex determination in honeybees.
Answer:
Hapiodiploidy in Honeybees:
In hymenopteran insects such as honeybees, ants and wasps, a mechanism of sex determination called hapiodiploidy mechanism of sex determination is common. In this system, the sex of the offspring is determined by the number of sets of chromosomes it receives. Fertilized eggs develop into females (Queen or Worker) and unfertilized eggs develop into males (drones) by parthenogenesis.

It means that the males have half the number of chromosomes (haploid) and the females have double the number (diploid), hence the name haplodiplody for this system of sex determination.

This mode of sex determination facilitates the evolution of sociality in which only one diploid female becomes a queen and lays the eggs for the colony. All other females which are diploid having developed from fertilized eggs help to raise the queen’s eggs and so contribute to the queen’s reproductive success and indirectly to their own, a phenomenon known as Kin Selection. The queen constructs their social environment by releasing a hormone that suppresses fertility of the workers.

[OR]

(b) How primary immune response differ from secondary immune response?
Answer:
Primary Immune Response:

 1. It occurs as a result of primary contact with an antigen.
 2. Antibody level reaches peak in 7 to 10 days.
 3. Prolonged period is required to establish immunity.
 4. There is rapid decline in antibody level.
 5. It appears mainly in the lymph nodes and spleen.

Secondary Immune Response:

 1. It occurs as a result of second and subsequent contacts with the same antigen.
 2. Antibody level reaches peak in 3 to 5 days.
 3. It establishes immunity in a short time.
 4. Antibody level remains high for longer period.
 5. It appears mainly in the bone marrow, followed by the spleen and lymph nodes.

Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 5 English Medium

Students can Download Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 5 English Medium Pdf, Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Papers helps you to revise the complete Tamilnadu State Board New Syllabus, helps students complete homework assignments and to score high marks in board exams.

TN State Board 12th Commerce Model Question Paper 5 English Medium

Instructions:

 1. The question paper comprises of four parts.
 2. You are to attempt all the parts. An internal choice of questions is provided wherever applicable.
 3. All questions of Part I, II. III and IV are to be attempted separately.
 4. Question numbers 1 to 20 in Part I are Multiple Choice Questions of one mark each. These are to be answered by choosing the most suitable answer from the given four alternatives and writing the option code and the corresponding answer.
 5. Question numbers 21 to 30 in Part II are two-mark questions. These are to be answered in about 50 words.
 6. Question numbers 31 to 40 in Part III are three-mark questions. These are to be answered in about 150 words.
 7. Question numbers 41 to 47 in Part IV are five-mark questions. These are to be answered in about 250 words. Draw diagrams wherever necessary.

Time: 3 Hours
Max Marks: 90

Part -I

Choose the correct answer. Answer all the questions: [20 x 1 = 20]

Question 1.
…………… is a global and universal concept.
(a) Management
(b) Process
(c) Art
(d) Science
Answer:
(a) Management

Question 2.
………… is the subsidiary function of management.
(a) Planning
(b) Co-ordination
(c) Innovation
(d) Controlling
Answer:
(c) Innovation

Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 5 English Medium

Question 3.
The Indian financial system can be broadly classified into………….. sector.
(a) Two
(b) Three
(c) One
(d) Four
Answer:
(a) Two

Question 4.
Money market is a market for purely …………..
(a) Short term funds
(b) Long term funds
(c) Medium term funds
(d) None of these
Answer:
(a) Short term funds

Question 5.
Which is not a foreign stock exchange?
(a) London stock exchange
(b) Bombay stock exchange
(c) Tokyo stock exchange
(d) New york stock exchange
Answer:
(b) Bombay stock exchange

Question 6.
SEBI got the statutory powers in the year …………..
(a) 1988
(b) 1992
(c) 1969
(a) 1980
Answer:
(b) 1992

Question 7.
The internal source of recruitment are …………..
(i) promotion
(ii) e-recruitment
(iii) retention
(iv) advertisements
(a) (i) and (ii)
(b) (i) and (iii)
(c) (ii) and (iii)
(d) (iii) and (iv)
Answer:
(b) (i) and (iii)

Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 5 English Medium

Question 8.
The types of Aptitude Test are …………..
(i) Numerical Reasoning Test
(ii) Attitude Test
(iii) Vocabulary Test
(iv) Interest Test
(a) (i) and (ii)
(b) (i) and (iii)
(c) (I) and (iv)
(d) (ii) and (iii)
Answer:
(b) (i) and (iii)

Question 9.
On the job training is given to the employee at the ……………
(a) College
(b) Home
(c) Work place
(d) None of the above
Answer:
(c) Work place

Question 10.
Find Out which is not suitable? The products marketed in commodity exchange are…………..
(a) Crude oil
(b) Rice
(c) Copper
(d) Gold
Answer:
(b) Rice

Question 11.
The term ‘Caveat emptor’ is a Latin term, which means ………..
(a) Let the seller beware
(b) Let the buyer beware
(c) Consumer
(d) Marketer
Answer:
(b) Let the buyer beware

Question 12.
The consumer is the of the modern marketing.
(a) Manager
(b) Director
(c) King
(d) None of these
Answer:
(c) King

Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 5 English Medium

Question 13.
The national commission should have ……….. members.
(a) 3
(b) 4
(c) 5
(d) 6
Answer:
(c) 5

Question 14.
It is a situation in which a country loses its most educated and talented workers to other countries is known as…………
(a) Liberalisation
(b) Foreign trade
(c) Brain Drain
(d) Nationalisation
Answer:
(c) Brain Drain

Question 15.
A bill of exchange drawn on a specified banker is ………..
(a) promissory note
(b) cheque
(c) hundi
(d) share
Answer:
(b) cheque

Question 16.
The entrepreneurs classified on the basis of type of business are …………..
(i) Industrial entrepreneur
(ii) Technical entrepreneur
(iii) Professional entrepreneur
(iv) Business entrepreneur
(a) (z) and (ii)
(b) (i) and (iv)
(c) (ii) and (iii)
(d) (ii) and (iv)
Answer:
(b) (i) and (iv)

Question 17.
The first two stages of formation of a company are ………..
(i) Issue of prospectus
(ii) Promotion
(iii) Issue of share certificate
(iv) Registration
(a) (i) and (ii)
(b) (ii) and (iv)
(c) (ii) and (iii)
(d) (i) and (iii)
Answer:
(b) (ii) and (iv)

Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 5 English Medium

Question 18.
A company may appoint more than 15 directors after passing a ……….. resolution.
(a) Special
(b) Ordinary
(c) Usual
(d) Commanding
Answer:
(a) Special

Question 19.
A person can hold the position of Directorship in different companies upto the maximum of …………
(a) 15
(b) 10
(c) 18
(d) 20
Answer:
(d) 20

Question 20.
A statutory meeting can be held within months.
(a) 10
(b) 5
(c) 6
(d) 3
Answer:
(c) 6

Part – II

Answer any seven in which Question No.30 is compulsory. [7 x 2 = 14]

Question 21.
State the meaning of Authority.
Answer:
Authority means the right of a superior to give the order to his subordinates. This is the issue of commands followed responsibility for their consequences.

Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 5 English Medium

Question 22.
What is debt market?
Answer:
Debt Market is the financial market for trading in Debt Instrument (i.e. Government Bonds or Securities, Corporate Debentures or Bonds).

Question 23.
What is Government Securities Market?
Answer:
A market whereby the Government or gilt-edged securities can be bought and sold is called ‘Government Securities Market’.

Question 24.
Write any 5 Stock Exchanges in India.
Answer:

 • The Bombay Stock Exchange
 • Bangalore Stock Exchange Ltd.
 • The Madras Stock Exchange Ltd.
 • The Hydrabad Stock Exchange Ltd.
 • The Cochin Stock Exchange Ltd.

Question 25.
What is intelligence test?
Answer:
Intelligence tests are one of the psychological tests, that is designed to measure a variety of mental ability, individual capacity of a candidate.

Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 5 English Medium

Question 26.
Define Product.
Answer:
“A product is anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use or consumption that might satisfy a want or a need”, says Philip Kotler.

Question 27.
Give two examples of adulteration.
Answer:

 • Powdered rice/wheat is adulterated with starch.
 • Coffee powder is adulterated with tamarind seed.

Question 28.
List down the essential elements of a contract of sale.
Answer:
Following essential elements are necessary for a contract of sale:

 • Two Parties
 • Transfer of Property
 • Goods
 • Price
 • Includes both ‘Sale’ and ‘Agreement to Sell’.

Question 29.
Mention the other name for corporate entrepreneur.
Answer:
Corporate entrepreneur is called promoter. He/she takes initiative necessary to start an entity under corporate format.

Question 30.
What is Resolution?
Answer:
As per the Companies Act 2013, for taking any decision or executing any transaction, the consent of the shareholders, the Board of Directors and other specified is required. The decisions taken at a meeting are called resolutions.

Part – III

Answer any seven in which question No. 40 is compulsory. [7 x 3 = 21]

Question 31.
What are the Process of MBE?
Answer:

 • Primarily, it is necessary to set objectives or norms with predictable or estimated results.
 • These performances are assessed and get equated to the actual performance.
 • Next, the deviation gets analysed. With an insignificant or no deviation, no action is required and senior managers can concentrate on other matters.

Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 5 English Medium

Question 32.
Explain any two functions of Capital Market.
Answer:
(i) Savings and Capital Formation: In capital market, various types of securities help to, mobilize savings from various sectors of population (Individuals, Corporate, Govt., etc.). The twin features of reasonable return and liquidity in stock exchange are definite incentives to the people to invest in securities. This accelerates the capital formation in the country.

(ii) Permanent Capital: The existence of a capital market/stock exchange enables companies to raise permanent capital. The investors cannot commit their funds for a permanent period but companies require funds permanently.

Question 33.
What are the features of Human resources?
Answer:

 • Human resource exhibits innovation and creativity.
 • Human resource alone can think, act, analyse and interpret.
 • Human resources are emotional beings.
 • Human resources can be motivated either financially or non-financially.
 • The behaviour of human resources are unpredictable.
 • Over years human resources gains value and appreciates.
 • Human resources are movable.
 • Human resource can work as a team.

Question 34.
What can be marketed in the Market?
Answer:
The dynamic items that can be marketed are listed below:

 • Goods
 • Services
 • Experiences
 • Events
 • Persons
 • Places
 • Properties
 • Organisations
 • Information
 • Ideas

Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 5 English Medium

Question 35.
Who are the members of the National Commission?
Answer:
Members: The National Consumer Disputes Redressal Commission has been constituted by a Notification.

 • The National Commission should have five members.
 • One should be from judiciary.
 • Four other members of ability, knowledge and experience from any other fields.
 • It should include a woman.

Question 36.
Write about any three internal environmental factors of business.
Answer:
The major internal factors affecting business decisions are:

 • Values system: The values of the founder/owner of the business , percolates down to the entire organisation and has a profound effect on the organisation.
 • Vision and objectives: The vision and objectives of a business guides its operations and strategic decisions.
 • Management structure: The structure of management/board and their style of functioning, the level of professionalism of management, the composition of the board are the various factors which affect the decision making.

Question 37.
Distinguish between Bill of Exchange and Promissory Note.
Answer:

S. No. Basis of Difference Bill of Exchange Promissory Note
1. Nature of Undertaking A bill of exchange contains an unconditional order to pay money. A promissory note contains an unconditional undertaking to pay money.
2. No. of Parties There are three parties in a bill of exchange – drawer, drawee and payee. In a promissory note there are only two parties the maker and the payee.
3. Drawer of the instrument A creditor draws a bill on a debtor. A debtor executes a promissory note in favour of a creditor.
4. Identity of the parties In a bill of exchange, both the drawer and the payee can be one and the same person. In a promissory note, the maker himself cannot be the payee because the same person cannot be both the promisor and the promisee.

Question 38.
List down few examples of pure entrepreneurship.
Answer:
Pure entrepreneurs are individuals who are propelled to enter into venture by psychological and economic motives. They nurture desire of starting a particular venture and earning high profit there from and thus attaining a social status. They apply their knowledge, skill and insight in making the venture a great success in order to earn maximum profit out of the venture. Dhirubai Ambani, Jamshedji Tata, T.V. Sundaram Iyengar, Seshadriji, Birla, Narayanamurthi, and Azim Premji are few examples of pure entrepreneurship.

Question 39.
Expand the following: STEP, JAM, TREAD, M-S1PS, SEED and New Gen IEDC.
Answer:

 • STEP: Support to Training and Employment Programme for women
 • JAM: Jan-Dhan-Aadhaar-Mobile
 • M-SIPS: Modified Special Incentive Package Scheme
 • SEED: Science for Equity Empowerment and Development
 • New Gen IEDC: New Gen Innovation and Entrepreneurship Development Centre
 • TREAD: Trade Related Entrepreneurship Assistance and Development.

Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 5 English Medium

Question 40.
Who is a shadow director?
Answer:
A shadow director is a person who is not the member of Board but has some power to run it and can be appointed as the director but according to his/her wish.

Part – IV

Answer all the following questions. [7 x 5 = 35]

Question 41.
(a) Explain the principles of modern management.
Answer:
The Father of Modem Management is Mr.Henry Fayol, and according to him there are 14 major principles of management which every manager has to practice for the success of the organisation.
(i) Division of Work: According to this principle the whole work is divided into small tasks.
This leads to specialization which increases the efficiency of labour.
(ii) Authority and Responsibility: This is the issue of commands followed by responsibility for their consequences.
(iii) Discipline: It is obedience, proper conduct in relation to others, respect of authority, etc.
It is essential for the smooth functioning of all organisations.
(iv) Unity of Command: This principle states that each subordinate should receive orders and be accountable to one and only one superior.
(v) Unity of Direction: All related activities should be put under one group, there should be one plan of action for them, and they should be under the control of one manager.
(vi) Subordination of Individual Interest to Mutual Interest: The management must put aside personal considerations and put company objectives firstly.
(vii) Remuneration: Workers must be paid sufficiently as this is a chief motivation of employees and therefore greatly influences productivity.

Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 5 English Medium

(viii) The Degree of Centralization: The amount of power wielded with the central management depends on company size.
(ix) Line of Authority/Scalar Chain: This refers to the chain of superiors ranging from top management to the lowest rank.
(x) Order: Social order ensures the fluid operation of a company through authoritative procedure.
(xi) Equity: Employees must be treated kindly, and justice must be enacted to ensure a just workplace.
(xii) Stability of Tenure of Personnel: Stability of tenure of personnel is a principle stating that in order for an organisation to run smoothly, personnel (especially managerial personnel) must not frequently enter and exit the organisation.
(xiii) Initiative: Using the initiative of employees can add strength and new ideas to an organisation.
(x/v) Esprit de Corps/Team Spirit: This refers to the need of managers to ensure and develop morale in the workplace; individually and communally.

[OR]

(b) Discuss the disadvantages of MBE.
Answer:

 • The main disadvantage of MBE is, only managers have the power over really important decisions, which can be demotivating for employees at a lower level.
 • Furthermore, it takes time to pass the issues to managers. Managing employees who deviate from the normal procedures. Because of compliance failures are considered difficult to manage and typically find themselves with limited job duties and ultimately dismissed/ terminated.

Question 42.
(a) Discuss the role of financial market.
Answer:

 • Savings Mobilization: Obtaining funds from the savers or ‘surplus’ units such as household individuals, business firms, public sector units, Government is an important role played by financial markets.
 • Investment: Financial market plays a key role in arranging the investment of funds thus
  collected, in those units which are in need of the same.
 • National Growth: Financial markets contribute to a nation’s growth by ensuring an unfettered flow of surplus funds to deficit units. Flow of funds for productive purposes is also made possible, ft leads to overall economic growth.
 • Entrepreneurship Growth: Financial markets contribute to the development of the entrepreneurial class by making available the necessary financial resources.
 • Industrial Development: The different components of financial markets help an accelerated growth of industrial and economic development of a country and thus contributing to raising the standard of living and the society’s well-being.

Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 5 English Medium

[OR]

(b) Explain the features and types of Commercial Bills.
Answer:

 • Drawer
 • Acceptor
 • Payee
 • Discounter
 • Endorser
 • Assessment
 • Maturity
 • Credit Rating

Types:

 • Demand and Usance Bills: A demand bill is one wherein no specific time of payment is mentioned. So, demand bills are payable immediately when they are presented to the drawee.
 • Clean Bills and Documentary Bills: Bills that are accompanied by documents of title
  to goods are called documentary bills. Clean bills are drawn without accompanying any document.
 • Inland Bills and Foreign Bills: Bills that are drawn and payable in India on a person who is resident in India are called inland bills.
 • Indigeneous Bills: The drawing and acceptance of indigenous bills are governed by native custom or usage of trade.
 • Accommodation and Supply Bills: Accommodation bills are those which do not arise out of genuine trade of transactions.

Question 43.
(a) What are the benefits of Dematerialisation?
Answer:

 • The risks relating to physical certificates like loss, theft, forgery are eliminated completely with a Demat Account.
 • The risk of paper work enables quicker transactions and higher efficiency in trading.
 • The shares which are created through mergers and consolidation of companies are credited automatically in the Demat account.
 • There is no stamp duty for transfer of securities.
 • Certain banks also permit holding of both equity and debt securities in a single account.
 • A Demat account holder can buy or sell any amount of shares.

[OR]

(b) Elaborate on the factors affecting recruitment.
Answer:
Some of the factors that affect recruitment are:

 • Size of the Organisation: Bigger organisations find recruitment less problematic than organisations that are smaller in size.
 • Recruiting Policy: Most organisations prefer recruiting through internal sources, because own employees know the organisation and they can well fit into the organisation’s culture.
 • Nature of Post: The recruitment process varies according to type of personnel to be recruited. For example, recruitment process of a bank officer will differ from that of an IPS officer.
 • Demographic factors: Like the details of possible employees- age, religion, literacy level, gender, occupation, economic status, etc.
 • Unemployment rate: If the unemployment rate is high, the number of applicants will be more, making it easy for the recruiters to select from a wide range.
 • Labour Laws: These cover working conditions, compensation, retirement benefits, and safety and health of employees in industrial undertakings.
 • Competitors: Time to time the organisations have to change their recruitment policies and manuals according to the policies being followed by the competitors.

Question 44.
(a) Explain the benefits of training.
Answer:
(i) Benefits to the Organisation:

 • It improves the skill of employees and increase the productivity.
 • It reduces wastages of materials and idle time.
 • It minimizes the time for supervision.
 • It reduces the frequent accidents at workplace and consequent payment of compensation.

(ii) Benefits to the Employees:

 • It increases the knowledge, skill of the employees.
 • It enables him to gain promotion in shorter time.
 • It improves the employees productivity.
 • Employees get higher earnings through incentives and rewards.

(iii) Benefits of Customer:

 • Customers get better quality of product and service.
 • Customers get innovative products or value added or feature rich products.

Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 5 English Medium

[OR]

(b) Narrate the Elements of Marketing mix.
Answer:
Marketing mix means a marketing programme that is offered by a firm for the satisfaction of human wants. There are four Elements of Marketing mix:

 • Product: A Product is the main element of marketing. Without a product, there can be no marketing.
 • Price: Price is the value of a product expressed in monetary terms. It is the amount Charged for the product.
 • Place (Physical Distribution): An excellent quality product, with a good price, will be waste, if it is not transferred from the production place to consumption place.
 • Promotion: An excellent product with competitive price cannot achieve a desired success and acceptance in market, with special features are conveyed to the consumers.

Question 45.
(a) What are the objectives of Consumer Protection Act, 1986?
Answer:
The Central Government enacted a comprehensive law called the Consumer Protection Act in 1986. This Act came into force with effect from 15.04.1987. It is in short, called as ‘COPRA’.
Objectives:

 • Consumer protection Act protects the interests of the consumers.
 • This Act provides safeguard against defective goods and deficient services, unfair trade practices.
 • It also gives settlement of consumer disputes.
 • It is applicable to public sector, financial and co-operative enterprises.

[OR]

(b) Classify goods under the Sale of Goods Act.
Answer:
The term goods mean every kind of movable property other than actionable claim and money.
The goods are classified as follows:
(1) Existing Goods- These goods are owned or possessed by the seller at the time of contract of sale. Existing goods may again be divided as:

 • Specific Goods- It denotes goods identified and agreed upon at the time of contract of sale.
 • Ascertained Goods- The term ‘ascertained goods’ is also used as similar in meaning to specific goods.
 • Unascertained Goods- These are goods which are not identified and agreed upon at the time of contract of sale.

Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 5 English Medium

(2) Future Goods- These are goods which a seller does not possess at the time of contract of
sale, but which will be manufactured or produced or acquired by him after entering into the contract.
(3) Contingent Goods- These are the goods, the acquisition of which by the seller depends upon a contingency (an event which may or may not happen).

Question 46.
(a) What are the requisites for a valid endorsement?
Answer:
If an endorsement is to be valid, it must possess the following requisites:

 • Endorsement is to be made on the face of the instrument or on its back.
 • When there is no space for making further endorsements a piece of paper can be attached
 • Endorsement for only a part of the amount of the instrument is invalid.
 • Endorsement is complete only when delivery of the instrument is made.
 • Signing in block letters does not constitute regular endorsement.
 • If the payee is an illiterate person, he can endorse it by affixing his thumb impression on the instrument.

[OR]

(b) Distinguish between the rural and urban entrepreneur.
Answer:

S. No. Rural Entrepreneur Urban Entrepreneur
1. It refers to the person who starts business in rural areas. It refers to the person who commences business in urban areas.
2. These entrepreneurs start doing business in the villages and small towns. They will do their business in state capital, towns, district headquarters, municipalities, etc.
3. They may be agricultural and trading entrepreneurs. They may be industrial or corporate entrepreneur.
4: The availability of material and labour is easy. So the cost of operation tends to be low. The availability of material and labour may be difficult. So the cost of operation may be high.

Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 5 English Medium

Question 47.
(a) What formalities need to be fulfilled for a companies having share capital to commence business?
Answer:
A public limited company having its share capital has to pass through two more stages. One of them is capital subscription, steps to be taken at this stage are listed below:

 • The fulfilling formalities to raise necessary capital.
 • Following the SEBI guidelines in this regard.
 • Issuing prospectus.
 • Appointing official banker of the company for receiving application from the investors,
 • Passing resolution for making allotments by director.
 • Despatch allotment letters to allottees.
 • Filing allotment returns with the Registrar.
 • Issuing share certificates in exchange for their allotment letter.
 • Ensuring collection of minimum subscription.

[OR]

(b) List the disqualification of a directors.
Answer:
Disqualifications of a Director: Section 164 of Companies Act, 2013, has mentioned the disqualification as follows: A person shall not be capable of being appointed director of a company, if the director is

 • Of unsound mind
 • An undercharged insolvent
 • Has been convicted by a court for any offence
 • Has not paid any call in respect of shares of the company held by him
 • An order disqualifying him for appointment as director has been passed by a court
 • He has not got the Director Identification Number.

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 1

Students can Download Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 1 Pdf, Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Papers helps you to revise the complete Tamilnadu State Board New Syllabus, helps students complete homework assignments and to score high marks in board exams.

TN State Board 12th Tamil Model Question Paper 1

நேரம்: 2.30 மணி 
மதிப்பெண்கள் : 90

குறிப்புகள்:

 • இவ்வினாத்தாள் ஐந்து பகுதிகளைக் கொண்டது. அனைத்து பகுதிகளுக்கும் விடையளிக்க வேண்டும். தேவையான இடங்களில் உள் தேர்வு வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 • பகுதி I, II, III, IV மற்றும் Vல் உள்ள அனைத்து வினாக்களுக்கும் தனித்தனியே விடையளிக்க வேண்டும்.
 • வினா எண் 1 முதல் 14 வரை பகுதி-1ல் தேர்வு செய்யும் வினாக்கள் தரப்பட்டுள்ளன.
  ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் ஒரு மதிப்பெண். சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.
 • வினா எண் 15 முதல் 30 வரை பகுதி-பால் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் தரப்பட்டுள்ளன. –
 • வினா எண் 31 முதல் 43 வரை பகுதி-IIIல் நான்கு மதிப்பெண் வினாக்கள் தரப்பட்டுள்ளன.
 • வினா எண் 44 முதல் 46 வரை பகுதி-IVல் ஆறு மதிப்பெண் வினாக்கள் தரப்பட்டுள்ளன.அனைத்து வினாவிற்கும் விடையளிக்கவும்.
 • வினா எண் 47-ல் பகுதி-Vல் மனப்பாடப்பகுதி தரப்பட்டுள்ளன.

பகுதி – I

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடை தருக. [14 × 1 = 14]

(விடைகள் தடித்த எழுத்தில் தரப்பட்டுள்ளன)

Question 1.
ஓங்கலிடை எனத்தொடங்கும் தண்டிலங்காரப் பாடல்………….. அணியியலில் இடம் பெற்றுள்ளது.
(அ) பொது
(ஆ) பொருள்
(இ) சொல்
(ஈ) வனப்பு
Answer:
(ஆ) பொருள்

Question 2.
வம்சமணி தீபிகை நூலின் மூலவடிவத்தை அப்படியே பதிப்பித்தவர்……….. ஆவார்.
(அ) களந்தை மணி
(ஆ) வீரமணி
(இ) இளசைமணி
(ஈ) நெல்லை மணி
Answer:
(இ) இளசைமணி

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 1

Question 3.
மழையைக் கணிக்கம் அறிகுறிகளை வெளியிட்ட ஆனர்த் வேளாண் பல்கலைக்கழகம் அமைந்துள்ள மாநிலம்……….. ஆகும்.
(அ) குஜராத்
(ஆ) அருணாசலப்பிரதேசம்
(இ) தமிழ்நாடு
(ஈ) ஆந்திரா
Answer:
(அ) குஜராத்

Question 4.
நாலடியார் பாடலின் பொருளுக்கேற்ற குறளை கண்டறிக.
நல்லார் நயவர் இருப்ப நயம் இலாக்
கல்லார்க் கொன்றாகிய காரணம் – தொல்லை
வினைப்பயன் அல்லது வேல்நெடுங் கண்ணாய்
நினைப்ப வருவதொன் றில்
(அ) இருவேறு உலகத்து இயற்கை; திருவேறு
(ஆ) நல்லவை எல்லாம் தீயவாம் தீயவும் தெள்ளியர் ஆதலும் வேறு
நல்லவாம் செல்வம் செயற்கு
(இ) ஊழில் பெருவலி யாஉள மற்று ஒன்று
சூழினும் தான்முந்து உறும்
Answer:
(ஆ) நல்லவை எல்லாம் தீயவாம் தீயவும் தெள்ளியர் ஆதலும் வேறு நல்லவாம் செல்வம் செயற்கு

Question 5.
‘குழிமாற்று’ என்பதன் கணிதமொழி
(அ) கூட்டம் வாய்பாடு
(ஆ) கழித்தல் வாய்பாடு
(இ) பெருக்கல் வாய்பாடு
(ஈ) வருத்தல் வாய்பாடு
Answer:
(இ) பெருக்கல் வாய்பாடு

Question 6.
இந்தோ – சாரசனிக் கட்டடக்கலை என்பது …………..
(அ) முகலாயக் கட்டடக்கலை
(ஆ) பிரித்தானியக் கட்டடக்கலை
(இ) இந்தியப் பாரம்பரியப்பாணி
(ஈ) மேற்கண்ட மூன்றும் இணைந்து உருவாக்கப்பட்டது
Answer:
(ஈ) மேற்கண்ட மூன்றும் இணைந்து உருவாக்கப்பட்டது

Question 7.
ஓசையும், பொருளும் இணைந்து உருவாவதுதான் ………..
(அ ) கலைவடிவம்
(ஆ) இலக்கணம்
(இ) ஒலிக்கோலம்
(ஈ) நடையழகு
Answer:
(அ ) கலைவடிவம்

Question 8.
இயற்கைச் சமநிலையை நாம் சீர்குலைத்ததன் விளைவுதான்…………..மாற்றம்.
(அ) இயற்கை
(ஆ) பருவநிலை
(இ) செயற்கை
(ஈ) இடம்
Answer:
(ஆ) பருவநிலை

Question 9.
நெடுஞ்செழியனைப் பாட்டுடைத் தலைவனாகக் கொண்டு பாடல் எழுதியவர்………. ஆவார்,
(அ) கம்பர்
(ஆ) சாந்தனார்
(இ) இமயவரம்பன்
(ஈ) நக்கீரர் .
Answer:
(ஈ) நக்கீரர்

Question 10.
சாலைப் போக்குவரத்து உதவுக்கான தொலை தொடர்பு எண் ………. ஆகும்.
(அ) 100
(ஆ) 101
(இ) 102
(ஈ) 103
Answer:
(ஈ) 103

Question 11.
ஏழ் ஆண்டு இயற்றி ஓர் ஈராறு ஆண்டில் சூழ்கழல் மன்னற்குக் காட்டல் ………………. தொடர்களில் வெளிப்படும் செய்திகள். ………..
1. மாதவி ஏழு ஆண்டுகள் வரை நாட்டியம் பயின்றாள்.
2. ஈராறு வயதில் அரங்கேற்றம் செய்ய விரும்பினாள்.
(அ) 1 சரி 2 தவறு
(ஆ) 1 தவறு, 2 சரி
(இ) 1, தவறு 2 தவறு
(ஈ) 1 சரி 2 சரி
Answer:
(ஈ) 1 சரி 2 சரி

Question 12.
‘யானை புக்கப் புலம் போல’ உவமைக்குப் பொருத்தமான தொடர் …………….
(அ) தனக்கு மட்டுமே பயன் தரும்
(ஆ) தனக்கும் பிறருக்கும் பயன் தரும்
(இ) தனக்கு மட்டும் பயன்தராது
(ஈ) தனக்கும், பிறருக்கும் பயன்தராது
Answer:
(ஈ) தனக்கும், பிறருக்கும் பயன்தராது

Question 13.
எளியது, சரியது எது?
(அ) தீயினத்தின் துணை – நல்லினத்தின் துணை
(ஆ) சொல்லுவது, சொல்லியபடி செய்வது
(இ) சிறுமை பல செய்வது – பகைவர் தொடர்பு
(ஈ) மெய்ப்பொருள் காண்பது – உருவு கண்டு எள்ளாதது
Answer:
(ஆ) சொல்லுவது, சொல்லியபடி செய்வது

Question 14.
‘அதிசய மலர்’ கவிதையைப் படைத்தவர்……………..
(அ) கவிஞர் வாலி
(ஆ) கவிஞர் தமிழ்நதி
(இ) கவிஞர் சுரதா
(ஈ) கவிஞர் சிற்பி
Answer:
(ஆ) கவிஞர் தமிழ்நதி

பகுதி – II

இரண்டு அல்லது மூன்று வரிகளில் விடை தருக. [12 × 2 = 24]

பிரிவு – I

எவையேனும் மூன்றனுக்கு விடை தருக. Question 15.
கடையேழு வள்ளல்கள் யாவர்?
Answer:

 • பாரி
 • ஓரி
 • காரி
 • ஆய்
 • அதிகன்
 • பேகன்
 • நள்ளி என கடையேழு வள்ளல்கள்.

Question 16.
ஒளவையார் எதனை எல்லாம் எடுத்துச் செல்வதாக கூறுகிறார்?
Answer:
பரிசில் தர தாமதிக்கும் மன்னனை கடுஞ்சொல் கூறி, மரம் வெட்டும் தச்சனின் தொழில் வல்லபிள்ளைகள், கோடாரியுடன் காட்டுக்கு மரம் வெட்டச் செல்வது போல், நான் என்யாழினையும் கருவிப்பையையும் சுருக்கிட்டுக் கட்டிக் கொண்டு எடுத்துச் செல்வதாகக் கூறினார் ஔவையார்.

Question 17.
இசைக்கருவிகள் ஒலித்த முறை யாது?
Answer:

 • குழலின் வழியே யாழிசை நின்றது.
 • யாழிசைக்கு ஏற்ப தண்ணுமையாகிய மத்தளம் ஒலித்தது.
 • தண்ணுமையோடு இயைந்து முழவு ஒலித்தது.
 • முழவுடன் இடக்கை வாத்தியம் கூடிநின்று ஒலித்தது.

Question 18.
இயேசு பெருமானின் இயல்பு எத்தகையது?
Answer:
நிறைய அன்பு, குறையாத ஆர்வம், தொடரும் நெகிழ்ச்சி, தொண்டில் மகிழ்ச்சி என்பன மனிதத்தின் இயல்புகள். இம்மனிதமே அனைத்துச் சமயங்களின் அடிப்படைக் கொள்கை. இக்கொள்கையைப் பேச்சாலும் வாழ்வாலும் வதை பல பட்டும் வெளிப்படுத்தியவர், இயேசு பெருமானார்.

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 1

பிரிவு – 2

எவையேனும் இரண்டனுக்கு விடை தருக.

Question 19.
தமிழர் வளர்த்த அழகுக் கலைகள் நூல் பற்றிக் குறிப்பு வரைக.
Answer:

 • அழகுக் கலைகள் பற்றி தமிழில் வெளிவந்த முழுமையான நூல்.
 • தமிழரது கலைத்திறனை எடுத்து இயல்புவதாக அமைந்த நூல்.
 • தமிழக அரசின் முதல் பரிசைப் பெற்ற நூல்.

Question 20.
கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் குறித்து எழுதுக.
Answer:
காலின் மெக்கன்சியின் தொகுப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு 1869 இல் உருவாக்கப்பட்ட இந்நூலகம் அரிய ஓலைச்சுவடிகள், தாள் சுவடிகள், புத்தகங்கள் எனப் பெரும் தொகுப்புகளைக் கொண்டது.

Question 21.
பணித்திட்டப் பேரவையைப் பற்றிக் கூறுக.
Answer:

 • .ஐக்கிய நாடுகள் அவை 1992 ஆம் ஆண்டு ரியோ டி ஜெனிரோவில் காலநிலை மாற்றம் பற்றிய பணித்திட்டப் பேரவையை உருவாக்கியது.
 • இந்த அமைப்பில் தொடக்கத்தில் 50 நாடுகள் உறுப்பினர்களாக இருந்தன.
 • பின்னர் இந்த எண்ணிக்கை 193 நாடுகளாக உயர்ந்தது. ஒவ்வோர் ஆண்டும் பசுமைக்குடில் வாயுக்களைக் கட்டுப்படுத்துவது குறித்த உரையாடல் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது.

பிரிவு – 3

எவையேனும் ஏழனுக்கு விடை தருக.

Question 22.
வல்லினம் மிகா இடம் ஒன்றைச் சுட்டி எடுத்துக்காட்டுத் தருக.
Answer:
பெயரெச்சத்தின் பின் வல்லினம் மிகாது.
(எ.கா.) பொல்லாத பையன்

Question 23.
ஏதேனும் ஒன்றனுக்கு மட்டும் இலக்கணக் குறிப்புத்தருக.
(அ) நகையும் உவகையும்
(ஆ) முத்தமிழ்
Answer:
விடை:
(அ) எண்ணும்மை
(ஆ) பண்புத்தொகை

Question 24.
ஏதேனும் ஒன்றனுக்கு மட்டும் பகுபத உறுப்பிலக்கணம் தருக.
(அ) முழுங்கிய
(ஆ) காண்பன்
Answer:
(அ) முழங்கிய = முழங்கு + இ (ன்) + ய் + அ
முழங்கு – பகுதி
இ(ன்) – இறந்தகால இடைநிலை
ய் – உடம்படுமெய் சந்தி
அ – பெயரெச்ச விகுதி

(ஆ) காண்பன் = காண் + ப் – அன்
காண் – பகுதி
ப் – எதிர்கால இடைநிலை
அன் – ஆண்பால் வினைமுற்று விகுதி

Question 25.
PERSONALITY என்பதன் தமிழாக்கம் …………… .
Answer:
ஆளுமை

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 1

Question 26.
மரபுத் தொடரின் பொருள் வெளிப்படுத்திச் சொற்றொடர் அமைக்கவும்.
அம்பலப்படுத்துதல்
Answer:
இரகசியத்தைக் காப்பாற்றத் தெரியாதவர்கள் அதனை அம்பலப்படுத்திவிடுவார்கள்.

Question 27.
மரபுப்பிழை நீக்கி எழுதுக.
பசு மாட்டுக் கூட்டம் கண்ட ஆட்டுக் கூட்டம் அப்படியே பயந்து நின்றது.
Answer:
பசுநிரையைக் கண்ட ஆட்டுமந்தை அப்படியே பயந்து நின்றது.

Question 28.
மயங்கொலிப் பிழை நீக்கிப் பொருள் வேறுபாடு தோன்ற ஒரே தொடரில் அமைத்து எழுது.
உரவு – உறவு
Answer:
நாம் நமது உறவு சூழ வாழ்வதே உரவாகும்.

Question 29.
கொச்சை சொற்களை நீக்கி எழுதுக.
ஒடம்பு வலிக்கு வெண்ணீர் ஒத்தடம் நல்லது.
Answer:
உடல் வலிக்கு வெந்நீர் ஒற்றடம் நல்லது.

Question 30.
தனித்தமிழில் எழுதுக.
அமலில் உள்ள ஹெல்மெட் சட்டம் நாளை முதல் ரத்து செய்யப்படும். Answer:
நடைமுறையிலுள்ள தலைக்கவச விதிமுறை நாளை முதல் நீக்கம் செய்யப்படும்.

பகுதி – III

ஐந்து அல்லது ஆறு வரிகளில் விடை தருக. [7 × 4 = 28]

பிரிவு – 1

எவையேனும் இரண்டனுக்கு மட்டும் விடை தருக. 

Question 31.
‘நீர்நிலைகளிலிருந்து உதடுகள் குவித்து
உறிஞ்சுகிறது ஒளிக்கதிர்கள்’ – இக்கவிதையின் அடி,
தூங்கும் பனிநீரை வாங்கும் கதிரோனே’ என்னும் நாட்டுப்புறப் பாடலின் தொடர்ச்சியாய் அமைவதை நயவுரை செய்க.
Answer:
தூங்கும் பனிநீரை வாங்கும் கதிரோனே ஏங்கிவிழும் மழைநீரை ஈர்த்துக் கொள்ளும் பகலவனே ஓங்கிய உயரத்தில் ஒய்யாரமாய் ஒளிகொடுப்பவனே…. வாங்கிய நீரையெல்லாம் வான்மழையாக பொழிந்துவிடு …. உலகிலுள்ள உயிரனங்களுக்கு நீயே …. கடவுள் …………

Question 32.
தேவாரம் குறிப்பு வரைக.
Answer:

 • தேவாரம் = தே + வாரம் என்றும்
  தே + ஆரம் என்றும் பிரிக்கலாம்
 • தே + வாரம் என்றால் தெய்வத் தன்மையை உடைய இசைப் பாடல்கள்
 • தே + ஆரம் எனப்பிரித்தால் தெய்வத்திற்கு சூட்டப் பெற்ற பாமாலை என்று கூறுவர்.
 • சைவத் திருமுறைகள் பன்னிரண்டனுள் முதல் ஏழும் மூவர் தேவாரம் எனப்படும்.

Question 33.
கொடை வழங்குதலில் நீங்கள் பின்பற்ற விரும்புவனவற்றை எழுதுக.
Answer:

 • ஈகைப்பண்பு மனிதத்தின் அடையாளமாக இருக்கிறது. கொடுக்கிற பண்பு இருந்தால் எடுக்கிற நிலை இருக்காது என்பதனை உணர்ந்துள்ளேன். அத்தகைய கொடைத் தன்மையை தமிழ் இலக்கியங்கள் விதந்து போற்றுகின்றன. அத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த ஈகையைப் பின்பற்ற விரும்புகிறேன்.
 • ஏழை எளியோர்க்கு என்னால் முடிந்த உதவியை செய்வதன் மூலம் இரத்தல் தொழிலை அகற்ற முற்படுவேன்.
 • நான் கற்ற கல்வியைப் பிறருக்கு இலவசமாகக் கற்றுக் கொடுத்து வளமான நாடாக மாற்ற செயல்படுவேன்.
 • “பொருளாளியே திருடனை விளைவிக்கிறான் “ என்ற கூற்றை நன்கு உணர்ந்துள்ளேன். ஆதலால் என்னிடம் உள்ள பொருளை இயலாதவருக்கு வழங்குவேன்.
 • மனிதன் தன் பாவங்கள் தீரவும் இன்னல்களை நீக்கிக் கொள்ளவும் இறைவன் நமக்குக் கொடுத்த
  கொடையின் ஒரு வழிமுறையே தானம் என்பதனை நன்கு உணர்ந்துள்ளேன்.
 • முல்லைக் கொடி படரத் தேர் தந்த பாரியின் செயலும், மயிலுக்குத் தன் ஆடையைத் தந்த பேகனின் செயலும் அறியாமையால் செய்யப்பட்டவையல்ல. அஃது அவர்களின் ஈகை உணர்வின் காரணமாகச் செய்யப்பட்டவையாகும்.
 • ஈகைப் பண்பு பிறர் கூறி வருவது அல்ல. பிறர் துன்பத்தை பார்த்து தானே தோன்றுவது அத்தகைய ஈகைப் பண்பில் இல்லை என்று சொல்ல மனமில்லாமல் வாழ்ந்த கர்ணனைப் போல் இருக்க விரும்புகிறேன்.

Question 34.
குகனோடு ஐவராகி, வீடணனோடு எழுவரான நிகழ்வினை விளக்கி எழுதுக.
Answer:

 • இராமனின் தம்பிகள் நால்வர் உடன்பிறந்தவர்களாக இருந்தோம் குகனுடன் சேர்த்து நாங்கள் ஐவர் ஆனோம்.
 • பின்னர் மேருமலையைச் சுற்றி வரும் கதிரவனின் மகனான சுக்ரீவனுடன் அறுவர் ஆனோம். உள்ளத்தில் அன்புகொண்டு எங்களிடம் வந்த அன்பனே, உன்னுடன் சேர்த்து எழுவர் ஆனோம்.
 • புகுதற்கரிய கானக வாழ்வை மேற்கொள்ளும்படி என்னை அனுப்பிய உன் தந்தையாகிய தயரதன், இதனால் புதல்வர்களைக் கூடுதலாக அடைந்து பெருமை பெறுகிறான்.

பிரிவு – 2

எவையேனும் இரண்டனுக்கு மட்டும் விடை தருக.

Question 35.
ஆற்றங்கரை படிவு என்றால் என்ன? அவற்றின் பயன்கள் யாவை?
Answer:

 • தமிழ்நாட்டில் மழைக்காலங்களில் பெறும் நீரைச் சேமித்து வைக்கும் நீர் மேலாண்மை அமைப்புகள் இருந்தன.
 • வெள்ளச் சமவெளி என்பது ஆற்றின் நீரோட்ட வழியில் இயற்கை உருவாக்கிய காப்பரண். ஆற்றில் வெள்ளம் கரைபுரண்டு வரும் காலங்களில் அடித்து வரப்படும் பொருள்கள் ஆற்றின் ஓரங்களில் படிந்துவிடும்.
 • இது ஆற்றங்கரைப்படிவு எனப்படும். இதில் படிகின்ற பொருள்களால் ஆற்றுச் சமவெளியில் அடர்த்தியான மணலாலும் மற்றும் சேற்றினாலும் அடுக்குப் படிவம் உருவாகும்.
 • அப்படிவம் வெள்ளப் பெருக்குக் காலங்களில் நீரை உறிஞ்சுவதால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுவது குறையும், நீர் மாசடைவதைத் தடுக்கும், மண் அரிப்பைத் தடுக்கும், வறட்சிக் காலங்களில் நீர்மட்டம் குறைந்துவிடாமல் பாதுகாக்கும். உபரிநீர்க் கால்வாய்களும் வெள்ளக்காலங்களில் உதவியாக இருக்கும்.

Question 36.
உ.வே.சா. குறித்து எழுதுக.
Answer:

 • தமிழ்த் தாத்தா என அழைக்கப்பெற்ற உ.வே.சா. இணையற்ற ஆசிரியர், புலமைப் பெருங்கடல், சிறந்த எழுத்தாளர், பதிப்பாசிரியர், பழந்தமிழ் இலக்கியங்களைத் தேடித்தேடி அச்சில் பதிப்பிக்க அரும்பாடுபட்டவர்.
 • மகாமகோபாத்தியாய, திராவிட வித்தியா பூஷணம், தாக்ஷிணாத்திய கலாநிதி ‘ உள்ளிட்ட பட்டங்களைப் பெற்றுள்ளவர்.
 • கும்பகோணம் அரசு கலைக்கல்லூரியிலும் சென்னை மாநிலக் கல்லூரியிலும் தமிழ் ஆசிரியராகப் பணியாற்றியவர்.
 • 1932 இல் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தினால் டாக்டர்’ பட்டம் பெற்ற பெருமைக்குரியவர்.
 • அவரது திருவுருவச் சிலை சென்னை மாநிலக் கல்லூரியில் வங்கக்கடலை நோக்கி நிற்கும் வண்ணம் நிறுவப்பட்டுள்ளது.
 • சென்னை திருவான்மியூரில் உவே. சாவின் பெயரில் நூலகம் அமைந்துள்ளது.

Question 37.
நிருவாக மேலாண்மை குறித்து நாலடியார் கூறும் கருத்தை எழுதுக.
Answer:

 •  உயர் பதவிகளில் இருப்பவர்கள் எல்லாவற்றிலும் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்களாக இருப்பது சாத்தியமில்லை
 • ஆனால் யார் திறமைசாலிகள் என்று அறிந்து அவர்களை அருகில் வைத்துக்கொண்டால் போதும்.
 • தெரிந்திருப்பது ஒருவகை அறிவு என்றால், யாருக்குத் தெரியும் எனத் தெரிந்திருப்பது மற்றோர் அறிவு.
 • நாலடியார் அதையே பக்குவமாகச் சொல்கிறது.

“கல்லாரே யாயினும் கற்றாரைச் சேர்ந்தொழுகின்
நல்லறிவு நாளுந் தலைப்படுவர் – தொல்சிறப்பின்
ஒண்ணிறப் பாதிரிப்பூச் சேர்ந்தலாற் புத்தோடு
தண்ணீர்க்குத் தான்பயந் தாங்கு”

 • நிருவாகத்தில் வரவே செலவைத் தீர்மானிக்க வேண்டும். வரவைத் தாண்டி நிறையச் செலவு செய்பவன், அடுத்தவர்களிடம் கையேந்த வேண்டிய அவல நிலைக்குத் தள்ளப்படுவான்.

Question 38.
மயிலை சீனி. வேங்கடசாமியின் படைப்புகள் குறித்து எழுதுக.
Answer:

 • ஆசிரியர் பயிற்சி பெற்றுத் தொடக்கப் பள்ளியில் 25 ஆண்டுகள் ஆசிரியராகப் பணியாற்றினார். பாடம் கற்பிக்கும் நேரத்தைத் தவிர மற்ற நேரங்களில் அவர் வளாகம் சாராத ஆய்வாளராகத் தம்மை உருவாக்கிக் கொண்டார்.
 • கட்டுரையோ, நூலோ எழுதும் முன் தரவுகளைச் சேகரித்துத் தமது ஆய்வுக்கு ஏற்றதை ஒப்பிட்டு
  ஐயமிருப்பின் மற்றவர்களைக் கேட்டுத் தெளிந்த பிறகே வெளியிடுவார். •
 • மயிலை சீனி. ஒரு தமிழ்த் தேனீ. அறிவின் வாயில்களை நோக்கியே அவர் கால்கள் நடந்தன. நூலகங்களே அவரது தாயகங்களாயின. அறிவை விரிவு செய்து அல்லும் பகலும் ஆய்வில் மூழ்கிக் கருத்து முத்துக்களைத் தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்கினார்.
 • புதிய செய்தி தருதல், புது விளக்கமளித்தல், இருண்ட பக்கங்களுக்கு ஒளியூட்டுதல், தவறுகளை மறுத்து உண்மையை எடுத்துரைத்தல் என்பவற்றை ஆய்வு அணுகு முறைகளாகக் கொண்டார்.

மயிலை சீனி. வேங்கடசாமியின் படைப்புகள்:

 • விபுலானந்த அடிகள்…… இதழ்களில் வெளியாகின.
 • பௌத்தமும் தமிழும், சமணமும் தமிழும்
 • களப்பிரர் ஆட்சியில் தமிழகம்
 • தமிழர் வளர்த்த அழகுக் கலைகள்
 • தமிழ்நாட்டு வரலாறு
 • சாசனச் செய்யுள் மஞ்சரி
 • மறைந்து போன தமிழ் நூல்கள்

பிரிவு – 3

எவையேனும் மூன்றனுக்கு விடை தருக

Question 39.
பொருண்மொழிக்காஞ்சித் துறை அல்லது குறிஞ்யீசத்திணையை விவரி.
பொருண்மொழிக்காஞ்சித் துறை
Answer:
துறை: நற்றாய் கூற்று
இது உடன் போகிய தலைமகள் மீண்டும் வருதற் பொருட்டுத் தாய் காகத்திற்குப் பராய்க்கடன் உரைத்தது.

துறை விளக்கம்:
தலைவி தலைவனோடு உடன்போக்குச் சென்றுவிட்டதை அறிந்த பின்னர், தலைவி மீது பேரன்பு கொண்ட நற்றாய் தன் மகள் தன் கணவனோடு மீண்டும் தன் இல்லத்திற்கே வருதல் வேண்டும் என்றும், அவ்வாறு திரும்பி வந்தால் அவர்களுக்குத் திருமணம் செய்வித்துக் கண் குளிரக் காணல் வேண்டும் என்றும் விரும்புகின்றாள். அதனால் தலைவனும், தலைவியும் திரும்பி வருமாறு நன்னிமித்தமாக (சகுனமாக) கரையும்படி காக்கையை இரந்து வேண்டுகிறாள். அவ்வாறு கரைந்தால் காக்கைக்குப் ‘பலிக்கடன் கொடுப்பதாகவும் கூறுகின்றாள்.

இவ்வாறு தான் வேண்டியவை நிறைவேறுமானால் இன்னது படைப்பேன் என்று கடவுளரையோ, பிறவற்றையோ வேண்டிக்கோடல் பராய்க்கடன் உரைத்தல் என்பர். காக்கை கரைந்தால் விருந்தினரோ, உறவினரோ வீட்டிற்கு வருவர் என்பது நம் மக்களிடையே உள்ள நம்பிக்கையாகும்.

(அல்லது)

குறிஞ்சித்திணை
Answer:
அகத்திணைகள் ஐந்து, அவற்றுள் ஒன்று குறிஞ்சித்திணை.
முதற்பொருள்
நிலம் – மலையும் மலை சார்ந்த இடமும்
பொழுது – சிறுபொழுது – யாமம்
பெரும்பொழுது – கூதிர், முன்பனி

கருப்பொருள்
தெய்வம் – முருகன்
மக்கள் – சிலம்பன், வெற்பன், பொருப்பன், கொடிச்சி, குறத்தி, குறவர், குறத்தியர் கானவர்
பறவை – கிளி, மயில்
விலங்கு – புலி, கரடி, யானை, சிங்கம்
பூ – காந்தள், குறிஞ்சி, வேங்கை
தொழில் – தேனெடுத்தல், கிழங்கு அகழ்தல், வெறியாடல், தினைகாத்தல்
உணவு – தினை, மலைநெல், மூங்கிலரிசி
ஊர் – சிறுகுடி

உரிப்பொருள்:
புணர்தலும் புணர்தல் நிமித்தமும்

சான்று:
ஒழுகுநீ ராரல் பார்க்கும்
குருகு முண்டுதான் மணந்த ஞான்றே

விளக்கம்:
தலைவன் நெடுங்காலம் தலைவியைத் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் காலந்தாழ்த்த அதனால் வருந்திய தலைவி “தலைவர் கருணைகொண்டு என்னைத் திருமணம் செய்து கொண்டாலன்றி எனக்கு உதவியாகச் சான்று கூறுவார் வேறு ஒருவரும் இலர்” என்று தோழியிடம் கூறியது.

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 1

Question 40.
பின்வரும் பாடலைப் படித்துணர்ந்து நயம் பாராட்டுக.
Answer:
படையாமல் உண்ணாத தமிழ்நாடு வாழ்க!
பகையாரும் எண்ணாத தமிழ்நாடு வாழ்க!
அடையாத துன்பங்கள் அவைவந்த போதும்
அநியாயம் எண்ணாத தமிழ்நாடு வாழ்க!
கொல்லாமை உயர்வென்னும் தமிழ்நாடு வாழ்க!
கொடைவள்ளல் பலர்நின்ற தமிழ்நாடு வாழ்க!
இல்லாமை அறியாத தமிழ்நாடு வாழ்க!
இரவாமை அறம் என்னும் தமிழ்நாடு வாழ்க! (- நாமக்கல் கவிஞர் வெ. இராமலிங்கம்)

திரண்ட கருத்து:
கடவுளுக்கு உணவு படைக்காமல் உண்ணாத தமிழ்நாடு வாழ்க! பகையென எவரையும் எண்ணாத தமிழ்நாடு அடையக் கூடாத துன்பங்கள் பல வந்த போதும் அநீதி எண்ணங்களை எண்ணாத தமிழ்நாடு வாழ்க. ஒரு உயிரைக் கொலை செய்யாமல் இருப்பது உயர்ந்தது என்னும் எண்ணம் கொண்ட தமிழ்நாடு வாழ்க. கொடை வள்ளல்கள் பலர் வாழ்ந்த தமிழ்நாடு வாழ்க. எவரேனும் இல்லை என கேட்டால் கொடுக்கும் தமிழ்நாடே வாழ்க. பிறரிடம் கேட்காமல் வாழ்வதே அறம் என்னும் தமிழ்நாடே வாழ்க.

மையக் கருத்து:
துன்பங்கள் பல வந்தாலும் கெட்ட எண்ணங்களை எண்ணக்கூடாது. உயிரை மதிக்க வேண்டும். பிறருக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். பிறரிடம் கையேந்தக் கூடாது.

மோனை:
மோனை – சீர்தோறும் முதல் எழுத்து ஒன்றி வருவது
படையாமல், பகையாரும்,
அடையாத, அநியாயம்

எதுகை:
அடிதோறும் இரண்டாவது எழுத்து ஒன்று வருவது அடி எதுகை. படையாமல், அடையாத,
கொல்லாமை, இல்லாமை

சந்தநயம்: எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
அணி: சொல்லும் பொருளும் மறுபடியும் வந்துள்ளதால் சொற்பொருள் பின்வருநிலையணியாகும்.

Question 41.
பழமொழியை வாழ்க்கை நிகழ்வில் அமைத்து எழுதுக.
ஆழம் தெரியாமல் காலை விடாதே
Answer:
பழமொழி விளக்கம்:
எந்தச் செயலைச் செய்வதற்கு முன்பும் அதன் விளைவை அறிந்து செயலைச் செய்ய வேண்டும்.

வாழ்க்கை நிகழ்வு:
ஒரு சிறிய கிராமத்தில் இரண்டு நண்பர்கள் இருந்தனர். அவர்கள் எப்போதும் ஒன்றாகத் தான் இருப்பார்கள். ஒருவரை விட்டு ஒருவர் பிரியமாட்டார்கள். ஆனால் அதில் ஒருவன் மட்டும் எந்தச் செயலை எடுத்தாலும் அதை உடனே செய்து விடுவான். அதனால் என்ன விளைவு வரும் என்பதை யோசிக்காமல் செய்து விடுவான். அவன் நண்பன் அதில் இருந்து காப்பதுமே வேலையாக இருக்கும். எப்போதும் அவன் நண்பன் கூறுவான் நான் எந்தச் செயலை எடுத்தாலும் அதன் ஆழம் தெரிந்து செயலைத் தொடங்க வேண்டும் என்று கூறுவான்.

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 1

Question 42.
தமிழாக்கம் தருக.
1. As you sow, so shall you reep.
2. Death keeps no calender.
3. Charity begins at home.
4. East or west home is best.
Answer:

 1. வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான்.
 2. ஆறிலும் சாவு, நூறிலும் சாவு,
 3. தனக்கு மிஞ்சியே. தானமும் தருமமும்.
 4. எலி வளையானாலும் தனிவளை வேண்டும்.

Question 43.
பின்வரும் தலைப்புகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் 8 வரிகளில் கவிதை புனைக. சுற்றுச்சூழல் (அல்லது) தாயன்பு சுற்றுச்சூழல்
தாயன்பு
Answer:
Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 1 - 1

பகுதி – IV

பின்வரும் வினாக்களுக்கு இரு பக்கங்களுக்கு மிகாமல் விடை தருக. [3 × 6 = 18]

Question 44.
(அ) தமிழின் சீரிளமைத் திறம் வியந்து கவிஞர் சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம் கூறுவனவற்றைத் தொகுத்து எழுதுக.
Answer:
தமிழின் சீரிளமைத் திறத்தை வியந்த கவிஞர் சிற்பி பின்வருமாறு கூறுகிறார்.

 • செம்மை மிகுந்த சூரியன் மாலையில் மலை முகட்டில் மறையும் பொழுது வானம் செந்நிறப்பூக்காடாய் காட்சி தருகிறது.
 • தொழிலாளர்களின் கைகள் சிவந்து திரண்ட தோள்களில் வியர்வைத் துளிகள் முத்து முத்தாக காணப்படும்.
 • இக்காட்சிகளை எல்லாம் நான் வியந்து பாடி அன்னைத் தமிழே உன் துணை வேண்டும்.
 • பெருகி வரும் கவிதைகளுக்கு உணவாக இருக்கும் தமிழே.
 • பாரி முதல் வள்ளல்களை இவ்வுலகிற்குத் தந்த தாயோ !
 • உன் பழமையான நலன்களை எல்லாம் புதுப்பித்து, தமிழ்க்குயிலே நீ மெய்சிலிர்க்கக் கூவி வா.
 • கூண்டினை உடைத்தெறிந்த சிங்கம் போல வா!
 • குளிர் பொதிகையில் தோன்றிய தென் தமிழே சீறி வா.
  இவ்வாறே தமிழின் சீரிளமைத்திறம் வியந்து கவிஞர் சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம் கூறுகின்றார்.

(அல்லது)

Question 44.
ஆ) எளிய மக்களின் வலிகளை நாட்டுப்புற இலக்கிய வடிவங்களே முழுமையாகப் பிரதிபலிக்கின்றன – நிறுவுக.
Answer:
மனிதன் என்று தோன்றினானோ மொழி என்று பிறந்ததோ அன்றே நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் தோன்றிவிட்டன எனலாம். நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் பெரும்பாலும் பாமரமக்கள் பாடியவையாகவே உள்ளன. எளிய மக்கள் பாடல்கள் என்பதால் அதில் வறுமை, சோகம் என வலிகளைப் பிரதிபலிப்பதாய் காணப்படுகின்றாள். வறுமையில் வாழும் ஒருவன் மனிதர்களைப் பற்றிய பாடல் ஒன்றை எழுதுகிறாள்.

வாழும் நேரத்தில் வருகின்றாள்
வறுமை வந்தால் பிரிகுறா
பேய் போல பணத்த காக்குறா
பெரியவர் தம்மை பழிக்குறா

மனிதன் பணம் வரும் போது மாறிவிடுகிறான் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. வறுமையினால் வேலைப்பார்க்கும் பெண்களைப் பற்றிய பாடலில்,

வேகாத வெயிலுக்குள்ளே
விறகொடிக்கப் போறபெண்ணே
காலுனக்குப் பொசுக்கலையோ
கற்றாழைமுள்ளுக் குத்தலையோ
காலக் கொடுமையாலே
கஷ்டப்பட காலமாச்சு

என பெண் வெயிலிலும், காலணி இன்றி வேலைப்பார்த்து, தன் குடும்பத்தைக் காப்பாற்றுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

காட்டுக்குள்ளே விறகொடித்து
சாமி வீட்டுகதைச் சுமந்துவந்து
கால் ரூபாய்க்கு விறகுவிற்று
கஞ்சி கண்டு குடிக்கணும்

ஒரு வேலை உணவிற்காக நாள் முழுக்க வேலைப்பார்க்கும் பெண்ணின் வலியை வெளிப்படுத்தும் விதமாக அமைந்துள்ளது.

வெள்ளாம நமக்கு வேணாம்
வெவசாயம் ஒண்ணு வேணாம்
வௌச்சலும் ஒன்றுமில்ல
விட்டுப்புட்டு போயிடலாம்
வேற வேல பாத்துக்கலாம்
வெளிநாடுபோயி அங்க வேலகீல
பாப்போம்
வெள்ளக் காரங்க போல நாம
வசதியாக இருப்போம்

விவசாயம் பொய்த்து போய் வெளிநாட்டிற்குச் சென்று கூலி வேலை பார்த்துப் பிழைத்துக் கொள்ளும் பாமர மக்களின் வலியை வெளிப்படுமாறு இப்பாடல் அமைந்துள்ளது. நாட்டுப்புற இலக்கியங்களைப் பாமர இலக்கியம் எனலாம். பாமர மக்களின் வலியைப் பிரதிபலிப்பதால் அவ்வாறு அழைக்கப்படும்.

Question 45.
(அ) திரைப்படத்துறை என்பது ஆயிரம் பேரைக் காப்பாற்றும் தொழிலா? அல்லது கலைகளின் சங்கமமா? உங்கள் பார்வையைக் கட்டுரையாக்குக.
Answer:
கலை நம் வாழ்வின் உயிர்நாடி. கலையில்லையோல் வாழ்வில் சுவையிருக்காது. திரைப்படம் ஓர் அற்புதமான கலை. உலகில் பல்வேறு மொழிகள் இருப்பினும் மக்கள் அனைவரும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் உலக மொழி திரைப்படம். மக்களைத் தன் வயப்படுத்தும் ஆற்றல் திரைப்படத்திற்கு உண்டு. இத்துறையின் வளர்ச்சி திரை பின்னால் எத்தனைத் துறைகளின் வாழ்வு அடங்கியுள்ளது.

ஊமைப்படங்களைப் பேசும்படங்களாக மாற்றுவதற்குப்பல்வேறு அறிவியல் அறிஞர்கள் அயராது உழைத்தார்கள். அதனால் திரைப்படத்துறை மாபெரும் வளர்ச்சியை எட்டியது. திரைப்படத்திற்குக் கதை, கதைமாந்தர் தேர்வு, உரையாடல், பாடல், ஆடை, அணிகலன். உடைவடிவமைப்பாளர், நடிகர், நடிகையர், தோழர், தோழியர், பணியாளர் எனப் பலர் தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர்.

கலைஞர்கள் அனைவரையும் ஒன்றிணைத்து இத்துறை மாபெரும் வெற்றி பெற்றதாக மாறியுள்ளது. ஒரு திரைப்படம் எடுக்க பல கோடிகள் செலவீனங்கள் ஆகின்றன. இப்பாடங்கள் பலவிதங்களில் எடுக்கப்படுகின்றன. அரசியல், குடும்பப்படங்கள், பக்திப்படம், திகில் படங்கள் என பல பிரிவுகள் உள்ளன.

திரைப்படத்துறையில் முழு ஈடுபாடு உள்ளவர்களால் மட்டுமே இதில் வெற்றிபெற இயலும். திரைப்படத்துறையை ஒரு பல்கலைக்கழகம், பலகலைகளின் சங்கமம் என்றே கூறலாம். திரைத்துறைச் சார்ந்த பல பட்டப்படிப்புகள் தற்போது உருவாகி உள்ளன.

இதில் பல கலைகள் வளர்ந்து வருகின்றன என்பதும் மறுக்க முடியாத உண்மை . நடிப்புக்கலை, நாடகக்கலை, ஓவியக்கலை, அழகியல் கலை, கட்டடக்கலை போன்ற பல கலைகளை வளர்த்து வருகின்றன. ஒரு திரைப்படம் என்பது கேளிக்கை மட்டுமே அல்ல. பல குடும்பங்களின் வாழ்வியல் ஆதாரம் எனலாம். ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் இதை நம்பியே உள்ளன எனலாம்.

மக்களைத் தம்பால் ஈர்த்துக்கட்டிப் போடும் ஆற்றல் கொண்டது திரை உலகம். “கல்லார்க்கும் கற்றோர்க்கும் களிப்பருளும் களிப்பே” என்னும் வரிகள் திரைப்படத்திற்கும் பொருந்தும். இத்திரைப்படம் கலைகளின் சங்கமமாகவும் பல குடும்பங்களை வாழ வைக்கும் இடமாகவும் விளங்குகிறது எனலாம்.

(அல்லது)

(ஆ) குடும்பம் என்னும் சிறிய அமைப்பிலிருந்தே மனித சமூகம் என்னும் பரந்த அமைப்பு
கட்டமைக்கப்படுகிறது – எவ்வாறு? விளக்குக.
Answer:

 • குடும்பம் எனும் சிறிய அமைப்பிலிருந்தே மனித சமூகம் எனும் பரந்த அமைப்பு கட்டமைக்கப்படுகிறது. குடும்பம் தொடங்கிக் குலம், கூட்டம், பெருங்குழு, சமூகம் என்ற அமைப்புவரை விரிவு பெறுகிறது.
 • குடும்பமே மனித சமூகத்தின் அடிப்படை அலகாக உள்ளது. வாழுங்காலம் முழுவதும் தொடர்ந்து வேறு எந்த நிறுவனமும் இந்த அளவுக்கு மனிதனைச் சமூகவயப்படுத்தும் பணியைச் செய்ததில்லை.

குடும்பம்:
குடும்பம் எனும் அமைப்பு ஏற்படுவதற்கு அடிப்படை திருமணமே, குடும்பம், திருமணம் இரண்டும் ஒன்றையொன்று சார்ந்தே செயல்படுகின்றன – நாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்களைப் போல, இன்று நாம் வழங்கும் ‘திருமணம்’, குடும்பம் ஆகிய இரண்டு சொற்களும் தொல்காப்பியத்திலும் சங்க இலக்கியங்களிலும் எங்கும் இடம்பெறவில்லை. குடும்பம் எனும் சொல் முதன்முதலில் திருக்குறளில்தான் (1029) வருகிறது.

வாழிடம்:
மருதத்திணைப் பாடல் ஒன்றில் மகளிர் தம்மனை’, ‘நும்மனை’ என மனைவியின் இல்லத்தையும் கணவனின் இல்லத்தையும் பிரித்துப் பேசும் போக்கினைக் காண முடிகிறது. இன்னும் சில இடங்களில் தற்காலிகத் தங்குமிடம் புக்கில் எனவும், திருமணத்திற்குப்பின் கணவனும் மனைவியும் பெற்றோரிடமிருந்து பிரிந்து, தனியாக வாழுமிடம் ‘தன்மனை’ எனவும் வழங்கப்பெற்றுள்ளன.

மணந்தகம்:
குடும்பமும் உயிரிகளைப் போன்றே தோன்றுகிறது; வளர்கிறது, பல கட்டங்களைக் கடக்கிறது. அதன் வாழ்க்கைச் சுழற்சியில் பல வடிவங்களில் நிலைமாற்றம் பெறுகிறது. இத்தகைய நீண்ட பாதையில் குடும்பத்தின் தொடக்கம் திருமணமே. மணம்புரிந்த கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து இல்லற வாழ்வில் ஈடுபடக்கூடிய தொடக்கக் கட்டமே ‘மணந்தகம்’ எனப்படுகிறது. முதல் குழந்தை பிறக்கும் வரை உள்ள காலகட்டத்தை இந்நிலை குறிக்கிறது. தனிக்குடும்ப உருவாக்கத்தின் தொடக்க நிலையாக இது அமைகிறது.

தாய்வழிக் குடும்பம்:
சங்ககாலத்தில் கண சமூகத்துக்குத் தாயே தலைமை ஏற்றிருந்தாள். தாய்வழியாகவே குலத்தொடர்ச்சி குறிக்கப்பட்டது. பதிற்றுப்பத்து கூறும் சேரநாட்டு மருமக்கள் தாய முறை இதற்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும்.

சிறுவர்தாயே பேரிற் பெண்டே
செம்முது பெண்டின் காதலஞ்சிறா அன்
வானரைக் கூந்தல் முதியோள் சிறுவன்
முளரிமருங்கின் முதியோள் சிறுவன்
என்மகள் ஒருத்தியும் பிறன்மகன் ஒருவனும்

முதலான தொடர்களில் ‘இவளது மகன்’ என்றே கூறப்பட்டது. இவனது மகன் எனக் கூறப்படவில்லை என்பது நோக்கத்தக்கது. இவை அனைத்தும் சங்ககாலத்தில் காணப்பட்ட தாய்வழிச் சமூகத்தின் நிலையைக் காட்டுகின்றன.

சங்ககாலத்தில் பெண் திருமணம் செய்த பின்னரும் தன் இல்லத்திலேயே தொடர்ந்து வாழ்க்கை நடத்தும் தாய முறை இருந்துள்ளது. திருமணத்திற்குப்பின் மனைவியின் இல்லத்துக்குச் சென்று கணவன் வாழ்வதே நடைமுறையாக இருந்துள்ளது.

தந்தைவழிக் குடும்பம்:
மனித குலத்தில் ஆதியில் தோன்றி வளர்ந்த தாய்வழி முறையானது தமிழர்களிடம் இருந்ததைச் சங்க இலக்கியங்களின் வழி அறிய முடிந்தாலும், சங்க காலத்திலேயே ஆண் மையச் சமூக முறை வலுவாக வேர் ஊன்றிப் பரவலாகி விட்டதையும் காணமுடிகிறது.

ஆண் மையச் சமூகத்தில் பெண் திருமணத்திற்குப்பின் தன் கணவனுடைய தந்தையகத்தில் வாழ வேண்டும். மணமானபின் தலைவன் தலைவியை அவனுடைய இல்லத்திற்கு அழைத்து வந்தபோது அவனுடைய தாய் அவளுக்குச் சிலம்புகழி நோன்பு செய்திருக்கிறாள்.

தனிக்குடும்பம்:
தனிக்குடும்பம் தோன்றுவதற்கான தொடக்கநிலைக் குடும்பங்கள் பற்றிச் சங்க இலக்கியங்கள் மிகுதியாகப் பேசியிருக்கின்றன. இளமகவுநிலைக் குடும்பங்களின் காட்சிகளை ஐங்குறுநூறு தெளிவுபடுத்துகிறது. “மறியிடைப் படுத்த மான்பிணை போல்” மகனை நடுவணாகக்கொண்டு தலைவனும் தலைவியும் வாழ்ந்திருக்கின்றனர். தாய், தந்தை, குழந்தை மூவருமுள்ள தனிக்குடும்பம் மிகவும் நெருக்கமானது என்பதால் இது தொடக்கநிலை / எளிய நெருக்கமான குடும்பம் எனப்படும்.

விரிந்த குடும்பம்:
சங்க காலத்தில் தனிக்குடும்ப அமைப்பு விரிவுபெற்று இவர்களுடன் பெற்றோர் ஒருவரின் தந்தையும் உடன் வாழும் “விரிந்த குடும்ப முறையையும் காண முடிகிறது. கணவன், மனைவி, மகன் ஆகியோருடன் தந்தை சேர்த்து வாழ்ந்த நேர்வழி விரிந்த குடும்ப முறையை ஒக்கூர் மாசாத்தியாரின் புறநானூற்றுப் பாடல் கூறுகிறது. இவ்வாறு குடும்பம் என்னும் சிறிய அமைப்பு மனித சமூகம் என்னும் பரந்த அமைப்பாக கட்டமைக்கப்படுகிறது.

Question 46.
(அ) ‘உரிமைத்தாகம்’ கதையில் சகோதரர்கள் இருவரும் ஒன்றிணையாமல் இருந்திருந்தால்….. கதையைத் தொடர்ந்து எழுதி முடிக்க.
Answer:

 • மேலூர் பங்காருசாமியிடம் தன் நிலப்பத்திரத்தைக் கொடுத்துப் பணம் பெற்ற வெள்ளைச்சாமி அதை அவனால் மீட்டுக்கொள்ள முடியவில்லை. தேவையான பணத்தைத் தயார் செய்ய முடியவில்லை. மேலும் வட்டியும் அதிகமாகிக் கொண்டே போனது.
 • இதை எப்படியோ தெரிந்து கொண்ட வெள்ளைச்சாமியின் அண்ணன் முத்தையா
  பங்காருசாமியிடம் சென்று பத்திரத்தை மீட்பதற்காகப் பேசினான்.
 • ஆனால் அவன் தம்பி என் சொந்த பிரச்சனைகளில் தலையிட வேண்டாம் என்று சொல்லித் திட்டி அனுப்பிவிட்டான்.
 • காலம் கடத்து கொண்டே இருந்தது வெள்ளைச்சாமிக்குப் போதிய பணம் கிடைக்கவே இல்லை. வட்டியும் கொடுக்கவில்லை.
 • பிறகு இறுதியாக வெள்ளைச்சாமியின் புஞ்சை நிலம் ஏலத்திற்கு விடப்பட்டது. ஏலத்தில் அவனுடைய நிலம் கைமாறிப்போனது.
 • வாங்கிய கடனைத் திருப்பிக் கொடுக்க முடியாமல் நிலத்தையும், தன் உறவுகளையும் பறிகொடுத்துவிட்டோம் என எண்ணி வெள்ளைச்சாமி மனநிம்மதியில்லாமல் இருந்தான்.
 • தன்னுடைய நிலத்தைப் பார்க்கும் போதெல்லாம் மனவேதனையில் துடித்தான்.
 • நாட்கள் பல கடந்தது. மழைக்காலம் தொடங்கியது. மழைபெய்யோ பெய்யென பெய்தது. அதற்கு அடுத்த நாள் காட்டுமேட்டுப் பகுதியில் வெள்ளைச்சாமி செல்லும்போது அவனுடைய புஞ்சை நிலத்தினால் அவனுடைய அண்ணன் முத்தையா ஏர் உழுதுகொண்டு இருந்தான்.

அதைப் பார்த்த பிறகுதான் விசாரித்தான், யார் அந்த நிலத்தை ஏலத்தில் வாங்கியது என்று, அப்பொழுது தான் அவனுக்குத் தெரிந்தது தன்னுடைய அண்ணன் நிலத்தை வாங்கியுள்ளான் என தன்கையிலிருந்து சென்றாலும் என் அண்ணன் கையில் என் நிலம் உள்ளது என்ற சந்தோசத்தில் சென்றான் வெள்ளைச்சாமி. தான் ஆடாவிட்டாலும் தன் தசை ஆடுகிறது என்று சொல்லியதெல்லாம் உண்மைதான்.

(அல்லது)

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 1

Question 46.
(ஆ) ‘கிராமங்கள் தங்கள் முகவரியை இழந்து வருகின்றன’ – தலைக்குளம் கதையின்றி
உங்கள் கருத்தை விவரிக்க.
Answer:
குளத்துக்கரை விநாயகரும், அரசமரமும், சுத்தமான காற்றும், காதிற்கினிய குயில் ஓசையும் கோடிக்கணக்கான பணம் கொடுத்தாலும் கிடைக்காத சந்தோசம் தரும் இடமாக கிராமங்கள் திகழ்கின்றன.

எந்தத் தொழில் முறை மாறினாலும் அழிந்தாலும் உலகம் இயங்குவது பாதிக்காது. ஆனால் உயிர் கொடுக்கும் உழவுத்தொழில் அழிந்தால் உலகம் இருக்கும். ஆனால் உயிர்கள் இருக்காது. அப்படிப்பட்ட உழவுத்தொழில் செய்யும் கிராமங்கள் நகரை நோக்கி திரும்பிச் செல்வது காலத்தின் கட்டாயம் என்றாலும், கஷ்டகாலம் நம்மை நோக்கி வருகிறது என்பதும் நம் அறிய வேண்டியதும் கட்டாயம். நம் கிராமங்கள் அழிந்து வருவதை நாம் கண்கூடாக பார்த்து வருகின்றோம்.

நகரத்திற்கு வரும் கிராமத்தினர் பட்டியலில் இந்திய அளவில் தமிழகம் 3 வது இடத்தில் உள்ள மொத்த மக்கள் தொகையில் 14.5% பேர் கிராமங்களை காலி செய்துவிட்டு நகருக்குள் வந்துவிட்டனர். மொத்தமுள்ள மக்களின் 48.40% பேர் நகரங்களில் வசிப்பது உணவு உற்பத்திக்கு விடப்பட்ட அபாய எச்சரிக்கை. ஏற்கனவே கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திராவிடம் தண்ணீருக்காக போராடிவரும் நாம், இனிவரும் காலங்களில் உணவுக்கு அண்டை மாநிலத்தை நம்பி இருக்க வேண்டிய காலம் வெகு தொலைவில் இல்லை.

கிராமங்களுக்கு என சில அடையாளங்கள் உண்டு. வயல்வெளி, திண்ணைவீடுகள், மரத்தடி, கோயில், குளம் இவற்றுடன் மண் மணக்கும் விளையாட்டுகள் – கபடி தமிழக கிராமங்களுக்கே உரிய அடையாளம். ஒரு காலத்தில் ஊருக்கு ஊர் கேட்ட சடு ….. குடு சப்தங்களை இப்போது கேட்க முடியவில்லை. எங்கே செல்கிறோம் நாம் என்றே புரியவில்லை.

“ஆற்றங்கரை ஓரம் அமைந்த வீடுகள்
பச்சை கம்பளம் விரித்தாற் போல
பசுமை நிறைந்த வயல் வெளிகள்
குடும்பத்தோடு அகம் மகிழும்
திண்ணை அமர்வு”

என அனைத்தையும் தொலைத்துவிட்டு ஆன்ராய்ட் அலை பேசியின் தொடு திரையில் அழகிய படங்களைத் தேடுதலால் மட்டுமே தொலைந்த நம் கிராமத்தைத் திருப்பி விட முடியாது. இயன்ற வரை இயற்கையைப் போற்றி வாழ்வோம்.
கிராமத்தை அழிவிலிருந்து மீட்போம்!

பகுதி – V

அடிமாறாமல் செய்யுள் வடிவில் எழுதுக.

Question 47.
அ) குழல்வழி’ என்று துவங்கும் சிலப்பதிகாரப் பாடலை எழுது.[1 ×4 = 4]
இசைக்கருவிகள் ஒலித்த முறை
Answer:
குழல்வழி நின்றது யாழே, யாழ்வழித்
தண்ணுமை நின்றது தகவே, தண்ணுமைப்
பின்வழி நின்றது முழவே, முழவொடு
கூடி நின்று இசைத்தது ஆமந்திரிகை (- இளங்கோவடிகள்)

(ஆ) ‘அது’ என முடியும் குறளை எழுதுக.[1 × 2 = 2]
Answer:
அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை
பண்பும் பயனும் அது. (- திருவள்ளுவர்)

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 4

Students can Download Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 4 Pdf, Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Papers helps you to revise the complete Tamilnadu State Board New Syllabus, helps students complete homework assignments and to score high marks in board exams.

TN State Board 12th Tamil Model Question Paper 4

நேரம்: 2.30 மணி 
மதிப்பெண்கள் : 90

குறிப்புகள்:

 • இவ்வினாத்தாள் ஐந்து பகுதிகளைக் கொண்டது. அனைத்து பகுதிகளுக்கும் விடையளிக்க வேண்டும். தேவையான இடங்களில் உள் தேர்வு வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 • பகுதி I, II, III, IV மற்றும் Vல் உள்ள அனைத்து வினாக்களுக்கும் தனித்தனியே விடையளிக்க வேண்டும்.
 • வினா எண் 1 முதல் 14 வரை பகுதி-1ல் தேர்வு செய்யும் வினாக்கள் தரப்பட்டுள்ளன.
  ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் ஒரு மதிப்பெண். சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.
 • வினா எண் 15 முதல் 30 வரை பகுதி-பால் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் தரப்பட்டுள்ளன.
 • வினா எண் 31 முதல் 43 வரை பகுதி-IIIல் நான்கு மதிப்பெண் வினாக்கள் தரப்பட்டுள்ளன.
 • வினா எண் 44 முதல் 46 வரை பகுதி-IVல் ஆறு மதிப்பெண் வினாக்கள் தரப்பட்டுள்ளன.அனைத்து வினாவிற்கும் விடையளிக்கவும்.
 • வினா எண் 47-ல் பகுதி-Vல் மனப்பாடப்பகுதி தரப்பட்டுள்ளன.

பகுதி – I

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடை தருக. [14 × 1 = 14]

(விடைகள் தடித்த எழுத்தில் தரப்பட்டுள்ளன)

Question 1.
சாபவிமோசனம், அகலிகை கதைகளில் தொன்மங்களைப் பயன்படுத்திய எழுத்தாளர்…………………
(அ) டாக்டர் உதயமூர்த்தி
(ஆ) கல்கி
(இ) புதுமைப்பித்தன்
(ஈ) புலமைப்பித்தன்
Answer:
(இ) புதுமைப்பித்தன்

Question 2.
‘முருகு உறழ் முன்பொடு’ என்ற தொன்மம் விளக்கும் பாடல் …………… நூலில் இடம் பெற்றுள்ளது. (அ) நற்றிணை
(ஆ) நல்ல குறுந்தொகை
(இ) நன்னூல்
(ஈ) தண்டியலங்காரம்
Answer:
(அ) நற்றிணை

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 4

Question 3.
பல சிற்றுறுப்புகளின் தொகுதியாக உள்ள பேருறுப்பைக் குறிப்பது ………………….
(அ) காதை
(ஆ) சருக்கம்
(இ) காண்டம்
(ஈ) படலம்
Answer:
(இ) காண்டம்

Question 4.
வள்ளலார் சமரச சன்மார்க்க சபையை நிறுவிய இடம். ………….
(அ) வண்டலூர்
(ஆ) வடக்கூர்
(இ) வண்டியூர்
(ஈ) வடலூர்
Answer:
(ஈ) வடலூர்

Question 5.
…………… ஆண்டின் மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பின் படி சென்னை நகரின் மக்கட்தொகை 1900
ஆகும்.
(அ) 1646
(ஆ) 1746
(இ) 1846
(ஈ) 1846
Answer:
(அ) 1646

Question 6.
ஓதற்பிரிவிற்கு உரிய காலம் ………… ஆண்டுகள்.
(அ) இரண்டு
(ஆ) மூன்று
(இ) நான்கு
(ஈ) ஐந்து
Answer:
(ஆ) மூன்று

Question 7.
கவிஞர் நகுலனின் இயற்பெயர் ……….
(அ) பாலசந்திரன்
(ஆ) இந்திரன்
(இ) சாமிக்கண்ணு
(ஈ) துரைச்சாமி
Answer:
(ஈ) துரைச்சாமி

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 4

Question 8.
………….. நூலுக்கு இளம்பூரணர்தான் முழுமையான உரை தந்துள்ளார்.
(அ) தொல்காப்பியம்
(ஆ) நன்னூல்
(இ) மாறனலங்காரம்
(ஈ) தண்டியலங்காரம்
Answer:
(அ) தொல்காப்பியம்

Question 9.
தமிழ்ச் சமூகம், பண்பாடு சார்ந்த மானிடவியல் ஆய்வுகளை முன்னெடுத்து………………… வருபவர் ….
(அ) தாராபாரதி
(ஆ) பக்தவத்சல பாரதி
(இ) பாரதி சண்முகம்
(ஈ) சுத்தானந்த பாரதி
Answer:
(ஆ) பக்தவத்சல பாரதி

Question 10.
‘கூடி வாழ்தல்’ என்ற பொருளில் வருவது……………………
(அ) குடும்பு
ஆ) கடும்பு
(இ) குடம்பை
(ஈ) கடம்பை
Answer:
(அ) குடும்பு

Question 11.
தேடலை விரிவாக்குவது என்பர்…………………
(அ) புகழ்
(ஆ) செல்வம்
(இ) கல்வி
(ஈ) உறவு
Answer:
(இ) கல்வி

Question 12.
அகநானூற்றின் களிற்றியானை நிரையில் உள்ள பாடலின் எண்ணிக்கை ………….. ஆகும்.
(அ) 100
(ஆ) 120
(இ) 180
(ஈ) 110
Answer:
(ஆ) 120

Question 13.
புனவன் என்பது……………………….. ஐக் குறித்தது.
(அ) மீனவன்
(ஆ) பாடகன்
(இ) நூலகன்
(ஈ) கானவன்
Answer:
(ஈ) கானவன்

Question 14.
ஓட்டுநர் உரிமம் இன்றி ஊர்தியை இயக்கினால் சிறைத்தண்டனையோ அல்லது……… அபராதமோ
விதிக்கப்படும்.
(அ) ரூ. 2000
(ஆ) ரூ. 3000
(இ) ரூ. 40000
(ஈ) ரூ. 5000
Answer:
(ஈ) ரூ. 5000

பகுதி – II

இரண்டு அல்லது மூன்று வரிகளில் விடை தருக.[12 x 2 = 24]

பிரிவு – 1

எவையேனும் மூன்றனுக்கு விடை தருக.

Question 15.
வாகைத் திணை என்றால் என்ன?
Answer:
வெற்றி பெற்ற அரசனும் அவனது வீரர்களும் வெற்றியின் அடையாளமாக வாகைப்பூவைச் சூடி
வெற்றியைக் கொண்டாடுவது வாகைத் திணையாகும்.

Question 16.
நும் பாடப்பகுதியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அகநானூற்று பாடலில் உள்ளுறைப் பொருளை எழுதுக.
Answer:

 • வண்டியை இழுக்கும் எருதுகளின் துன்பத்தைத் தந்தை போக்கியது.
 • தலைவியைக் கண்டதனால் எனக்கேற்பட்ட துன்பத்தை நீ போக்குதற்கு உரியவன் என்று தலைவன் பாங்கனிடம் உள்ளுறுத்துக் கூறினான்.
 • எருதைத் தலைவனுக்கும் தந்தையைப் பாங்கனுக்கும் உப்பின் எடையால் எருது வருந்தும் நிலையைக் காதல் வருத்தத்திற்கும் உள்ளுறையாக வைத்துப் பாடல் புனையப்பட்டுள்ளது.

Question 17.
முகம் முகவரியற்றுப் போனதற்கு, சுகந்தி சுப்ரமணியன் கூறும் காரணத்தை எழுதுக.
Answer:
பல முகங்களோடு முகம் காணும் போது எனது முகம் காணவில்லை. எனக்குள்ளே என்னைத் தொலைத்த பின் எனது முகம் முகவரியற்றுப் போனது இன்னும் என்னைத் தேடிக்
கொண்டிருக்கிறேன்.

Question 18.
மொழியின் இயல்பு வழக்குகளை கலையின் வழக்குகளாக மாற்றுபவை எவை?
Answer:
மொழியின் இயல்பு வழக்குகளைக் கலையியல் வழக்குகளாக மாற்றுபவை.

 • உவமம்
 • உருவகம்
 • எச்சம்
 • குறிப்பு
 • உள்ளுறை
 • இறைச்சி

பிரிவு – 2

எவையேனும் இரண்டனுக்கு விடை தருக

Question 19.
வரியெழுத்தின் உறுப்புகள் யாவை?
Answer:

 • புள்ளி
 • கால்
 • கொம்பு
 • விலங்கு

முதலியவை வரியெழுத்தின் உறுப்புகள் ஆகும்.

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 4

Question 20.
“வெள்ளையர் நகரம்” “கருப்பர் நகரம்”- விளக்குக.
Answer:

 • செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டைக்கு உள்ளே வீடுகள் இருந்த பகுதி ‘வெள்ளையர் நகரம்’ என்று அழைக்கப்பட்டது.
 • கோட்டைக்குள் இருப்பவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றும் பணியாளர்கள் வணிகர்கள் போன்றோருக்காக வெளியே அமைத்த குடியிருப்புகள் உள்ள பகுதி ‘கருப்பர் நகரம்’ என அழைக்கப்பட்டது.

Question 21.
முப்பரிமாணக் கலை என்றால் என்ன?
Answer:

 • திரைப்படத்தில், நடிப்பவரை முன் பின் மேல் என்று பல கோணங்களில் படப்பிடிப்புக் கருவியால் இடம் மாற்றி மாற்றிப் படம் பிடித்துத் திரையில் காட்ட முடியும்.
 • திரைப்படத்தை முப்பரிமாணக் கலை என வகைப்படுத்துகிறோம்.
 • ஒருவன் ஓடிவருவதைக் காட்டிவிட்டு அதைப் பார்ப்பவன் ஏன் இப்படி ஓடி வருகிறீர்கள் என்று
  கேட்கவேண்டியதில்லை. என்னாச்சு? என்று கேட்டால் போதும்.
 • இது காட்சிமொழியின் தன்மை. உணர்ச்சிகளைக் காண்பிக்க முகத்தை மட்டுமே காண்பித்தால் போதும்.

பிரிவு – 3

எவையேனும் ஏழனுக்கு விடை தருக.

Question 22.
ஏதேனும் ஒன்றனுக்கு மட்டும் பகுபத உறுப்பிலக்கணம் தருக.
(அ) களைந்து (ஆ) வந்தனர்
Answer:
(அ) களைந்து = களை + த் (ந்) + த் + உ
களை – பகுதி
த் – சந்தி ; ந் – விகாரம்
த் – இறந்தகால இடைநிலை
உ – வினையெச்ச விகுதி

(ஆ) வந்தனர் = வா (வந்) + த் + அன் + அர்
வா – பகுதி ; (வந்) – விகாரம்
த் – இறந்தகால இடைநிலை
அன் – சாரியை
அர் – பல்பால் வினைமுற்று விகுதி

Question 23.
ஏதேனும் ஒன்றனுக்கு மட்டும் இலக்கணக்குறிப்பு தருக.
(அ) கருந்தடம்
(ஆ) உன்ன லிர்
Answer:
(அ) பண்புத்தொகை
(ஆ) முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று

Question 24.
மரபுப்பிழை நீக்குக.
வண்டுகள் பாட குயில்கள் கத்த மயில்கள் கூவின.
Answer:
வண்டுகள் முரல் குயில்கள் கூவிட மயில்கள் அகவின.

Question 25.
ஏதேனும் ஒன்றனுக்குப் பிரித்துப் புணர்ச்சி விதி தருக.
அ) நன்மொழி
(ஆ) பத்துப்பாட்டு
Answer:
(அ) நன்மொழி = நன்மை + மொழி
விதி : ஈறுபோதல்

(ஆ) பத்துப்பாட்டு = பத்து + பாட்டு
விதி : இயல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிர்முன் கசதப மிகும்.

Question 26.
தனித்தமிழில் எழுதுக.
விவாகத்திற்கு பந்து மித்திரர்களுடன் வருக.
Answer:
திருமணத்திற்கு உறவினர்களுடனும், நண்பர்களுடனும் வருக.

Question 27.
மயங்கொலிப் பிழையின்றி பொருள் வேறுபட ஒரே தொடரில் விடையளி.
உன் — உண்
Answer:
உணவு இடைவேளையில் காலம் தாழ்த்தாமல் உன் சாப்பாட்டைத் தவறாமல் உண்.

Question 28.
கொச்சை நீக்கிச் சரியாக எழுது.
இன்னக்கி சாயுங்காலம் தங்கச்சி வரும்.
Answer:
இன்று மாலை தங்கை வருவாள்.

Question 29.
தனித்தமிழில் எழுதுக.
போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் கம்ளைண்ட் கொடு.
Answer:
காவல் நிலையம் சென்று புகார் கொடு.

Question 30.
விடைக்கேற்ற வினா எழுதுக.
பொதுத்தேர்வுக்கான வினாக்கள் பாடப்பகுதியின் உட்பகுதியிலிருந்துதான் வருகின்றன.
Answer:
பொதுத்தேர்வுக்கான வினாக்கள் பாடப்பகுதியின் எப்பகுதியிலிருந்து வருகின்றன?

பகுதி – III

ஐந்து அல்லது ஆறு வரிகளில் விடை தருக. [7 x 4 = 28]

பிரிவு – 1

எவையேனும் இரண்டனுக்கு மட்டும் விடை தருக.

Question 31.
‘செம்பரிதி மலைமேட்டில் தலையைச் சாய்ப்பான் செந்நிறத்துப் பூக்காடாம் வான மெல்லாம்’ தொடர் வெளிப்படுத்தும் காட்சி நயத்தை விளக்குக.
Answer:

 • செம்பரிதி மலைமேட்டில் தலையைச் சாய்ப்பான் – செம்மையான சூரியன் அதாவது மாலைப் பொழுதில் தோன்றும் சிவப்பு நிற சூரியன் மலைகளின் மேடு அதாவது மலையின் உச்சியில் சென்று மறைந்து போவான்.
 • செந்நிறத்துப் பூக்காடாம் வானமெல்லாம் – செம்மையான நிறம் கொண்ட பூக்கள் போல அத்தருணத்தில் வானம் எல்லாம் சிவப்பு வண்ணமாய் அந்த மாலைப் பொழுதில் நிறம் மாறி நிற்கும்.

Question 32.
சுரதா குறிப்பு வரைக.
Answer:

 • உவமைக் கவிஞர் என்று சிறப்பிக்கப்படும் சுரதாவின் இயற்பெயர் இராசகோபாலன்.
 • அப்பெயரைப் பாரதிதாசன்மீது கொண்ட பற்றுதலால் சுப்புரத்தினதாசன் என்று மாற்றி, அதன் சுருக்கமான சுரதா என்னும் பெயரில் மரபுக் கவிதைகள் எழுதினார்.
 • முழுக்க முழுக்கக் கவிதைகளையே கொண்ட காவியம் என்ற இதழை நடத்தியதோடு இலக்கியம், விண்மீன், ஊர்வலம் போன்ற இலக்கிய ஏடுகளையும் நடத்தியுள்ளார்.
 • தேன்மழை, துறைமுகம், மங்கையர்க்கரசி, அமுதும் தேனும் உள்ளிட்ட பல நூல்களைப் படைத்துள்ளார்.
 • இவர் தமிழக அரசின் கலைமாமணி விருது, பாரதிதாசன் விருது, தஞ்சைத் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக்தின் இராசராசன் விருது உள்ளிட்ட பல விருதுகளைப் பெற்றவர்.

Question 33.
சூதும் கள்ளும் கேடு தரும் – திருக்குறள் வழி விவரிக்க.
Answer:
“களித்தானைக் காரணம் காட்டுதல் கீழ்நீர்க்
குளித்தானைத் தீத்துரீஇ யற்று”

கள்ளுண்டு மயங்கியவனிடம் நல்லன சொல்லித் திருத்த முயல்வது, நீரில் மூழ்கிய ஒருவரைத் தீப்பந்தம் கொண்டு தேடுவது போன்றது.

“சிறுமை பலசெய்து சீர்அழிக்கும் சூதின்
வறுமை தருவது ஒன்று இல்”

ஒருவருக்குத் துன்பம் பலவற்றையும் உண்டாக்கி அவருடைய புகழையும் கெடுக்கின்ற சூதைப்போல் வறுமை தருவது வேறொன்றும் இல்லை.

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 4

Question 34.
தலைக்கோல் என்றால் என்ன? அவற்றின் சிறப்பு யாது?
Answer:

 • அரங்கேற்றத்தை வெற்றிகரமாக முடிக்கும் ஆடல் மகளுக்குத் தலைக்கோல் அளித்துச் சிறப்பிப்பர்.
 • தலைக்கோல் என்பது, பெரும்புகழ் கொண்ட பகை மன்னனுடன் நிகழ்த்திய போரில், தோற்றுப் புறங்காட்டிய அவனிடமிருந்து பறிக்கப்பட்ட அழகுமிக்க வெண்கொற்றக் குடையின் காம்பில் செய்யப்படுவது.
 • அக்காம்பின் கணுக்கள் முழுவதும் நவமணிகளை இழைத்து அக்கணுக்களுக்கு இடைப்பட்ட பகுதிகளில் சாம்பூந்தம் எனும் பொன் தகட்டை வலம்புரியாகவும், இடம்புரியாகவும் சுற்றிக்கட்டி அதனை ஒரு கோலாக்குவர்.
 • வெண்கொற்றக் குடையுடன் உலகாளும் மன்னனின் அரண்மனையில் அதனை வைத்து இந்திரன் மகன் சயந்தன் என அக்கோலை நினைத்து மந்திர விதியாலே வழிபாடு செய்வர்.
 • அத்தலைக்கோலைப் புண்ணிய நதிகளிலிருந்து பொற்குடங்களில் முகந்து வந்த நன்னீரால் நீராட்டுவர்.
 • மாலைகளை அணிவித்துப் பொருத்தமான ஒரு நல்ல நாளிலே பொன்னாலான பூணினையும் முகப்படாத்தையும் கொண்டிருக்கிற பட்டத்து யானையின் கையில் வாழ்த்தித் தருவர்.
 • முரசுகள் முழங்கப் பல்வேறு வாத்தியங்கள் ஒலிக்க அரசரும் அவரின் ஐம்பெருங்குழுவினரும் சூழ்ந்து வரப்பட்டத்து யானை, தேரை வலம் வந்து அதன் மேல் உள்ள கவிஞனிடம் அத்தலைக்கோலைக் கொடுக்கும்.
 • அனைவரும் ஊர்வலமாக அரங்கிற்கு வந்தபின், அத்தலைக்கோலைக் கவிஞன் ஆடலரங்கில்
  வைப்பான்.
 • மாதவியின் ஆடலரங்கில் தலைக்கோல் வைக்கப்பட்டது.

பிரிவு – 2

எவையேனும் இரண்டனுக்கு மட்டும் விடை தருக.

Question 35.
மயிலை சீனி. வேங்கடசாமியின் படைப்புகள் குறித்து எழுதுக.
Answer:

 • ஆசிரியர் பயிற்சி பெற்றுத் தொடக்கப் பள்ளியில் 25 ஆண்டுகள் ஆசிரியராகப் பணியாற்றினார். பாடம் கற்பிக்கும் நேரத்தைத் தவிர மற்ற நேரங்களில் அவர் வளாகம் சாராத ஆய்வாளராகத் தம்மை உருவாக்கிக் கொண்டார்.
 • கட்டுரையோ, நூலோ எழுதும் முன் தரவுகளைச் சேகரித்துத் தமது ஆய்வுக்கு ஏற்றதை ஒப்பிட்டு ஐயமிருப்பின் மற்றவர்களைக் கேட்டுத் தெளிந்த பிறகே வெளியிடுவார்.
 • மயிலை சீனி. ஒரு தமிழ்த் தேனீ. அறிவின் வாயில்களை நோக்கியே அவர் கால்கள் நடந்தன. நூலகங்களே அவரது தாயகங்களாயின. அறிவை விரிவு செய்து அல்லும் பகலும் ஆய்வில் மூழ்கிக் கருத்து முத்துகளைத் தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்கினார்.
 • புதிய செய்தி தருதல், புது விளக்கமளித்தல், இருண்ட பக்கங்களுக்கு ஒளியூட்டுதல், தவறுகளை மறுத்து உண்மையை எடுத்துரைத்தல் என்பவற்றை ஆய்வு அணுகு முறைகளாகக் கொண்டார்.

மயிலை சீனி. வேங்கடசாமியின் படைப்புகள்:

 • விபுலானந்த அடிகள்…. இதழ்களில் வெளியாகின.
 • பௌத்தமும் தமிழும், சமணமும் தமிழும்
 • களப்பிரர் ஆட்சியில் தமிழகம்
 • தமிழர் வளர்த்த அழகுக் கலைகள்
 • தமிழ்நாட்டு வரலாறு
 • சாசனச் செய்யுள் மஞ்சரி
 • மறைந்து போன தமிழ் நூல்கள்

Question 36.
பெருங்காப்பியத்தில் இடம் பெற வேண்டிய சிறப்புகள் யாவை?
Answer:

 • வாழ்த்துதல், தெய்வத்தை வணங்குதல், வருபொருள் உரைத்தல் என்ற மூன்றில் ஒன்றினைத் தொடக்கத்தில் பெற்று வரும். அவற்றுள் இரண்டோ மூன்றோ வரலாம்.
 • அறம், பொருள், இன்பம், வீடு ஆகிய நான்கும் பெருங்காப்பியத்தின் திரண்ட பொருளாக அமைந்திருக்க வேண்டும். எனினும் இவற்றுள் பாவிகத்திற்கு ஏற்றவண்ணம் ஒன்றும் பலவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்க வேண்டும்.
 • தன்னிகர் இல்லாத் தன்மை உடையவனைக் காப்பியத் தலைவனாகக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.
 • மலை (1), கடல் (2), நாடு (3), நகர் (4), சிறுபொழுது (5-10), பெரும்பொழுது (11-16), கதிரவன் தோற்றம் (17), சந்திரனின் தோற்றம் (18) ஆகிய பதினெட்டு உறுப்புகளும் இயற்கை வருணனைகளாக அமைதல் வேண்டும்.
 • திருமணம் புரிதல், மக்களைப் பெற்றெடுத்தல், முடிசூடல் முதலான நிகழ்வுகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
 • அமைச்சர்களுடன் கலந்துரையாடல், தூது செல்லல், போர்ப் புரிய படைகள் அணிவகுத்தல், போர்நிகழ்ச்சி, வெற்றி பெறுதல் போன்ற நிகழ்வுகளும் இடம் பெறுதல் வேண்டும்.
 • சந்தி எனப்படும் கதைப்போக்கு (தொடக்கம், வளர்ச்சி, விளைவு, முடிவு என்பவை) வரிசைப்படி அமைந்திருக்க வேண்டும்.
 • அமைப்பு முறையில் பெருங்காப்பிய உட்பிரிவுகளுள், சருக்கம், இலம்பகம், பரிச்சேதம் என்ற பெயர்களில் ஒன்றைப் பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.
 • எண்வகைச் சுவையும் மெய்ப்பாட்டுக் குறிப்புகளும் கேட்போர் விரும்பும் வண்ணம் அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

Question 37.
மாணக்கர் அக்காலத்தில் சுவடிகளை எவ்வாறு அமைத்தனர்?
Answer:

 • இளம்பிள்ளைகளுக்கு உபாத்தியாயர் ஓலையை வாரி ஒழுங்காக நறுக்கித் துளையிட்டுக் கயிறு கோர்த்துத் தருவார்.
 • ஒரு துளையிடுவதும் இரண்டு துளையிடுவதும் உண்டு. மற்ற பிள்ளைகள் தாங்களே செய்து
  கொள்ளுவார்கள். பனையேடு, சீதாள பத்திரம் முதலியவற்றில் எழுதுவது வழக்கம்.
 • மேலே சட்டமாகப் பனைமட்டையின் காம்பை நறுக்கிக் கோர்ப்பார்கள். மரச்சட்டங்களையும் அமைப்பார்கள்.
 • செப்புத் தகட்டாலும் சட்டஞ் செய்து கோர்ப்பார்கள். அந்தச் சட்டங்களின் மேல் வர்ண மையினாற் பல வகையான சித்திரங்கள் எழுதுவதுண்டு.
 • இரட்டைத் துளையுள்ள ஏடுகளில் ஒரு துளையில் செப்புக் கம்பி அல்லது மூங்கிற் குச்சியைச் – செருகிக் கட்டுவார்கள். அதற்கு நாராசம் என்று பெயர்.
 • சுவடியைக் கோக்கும் கயிற்றின் ஒரு தலைப்பில் டையாக, பனையோலையை ஈர்க்கோடு கிளிமூக்குப் போலக் கத்தரித்து அமைப்பார்கள். அதற்குக் கிளிமூக்கென்று பெயர்.
 • இப்போது அச்சுப் புத்தகங்களின் அளவில் எவ்வளவு வேறுபாடுகள் உண்டோ அவ்வளவு பனையோலைச் சுவடிகளிலும் உண்டு.

Question 38.
தென்னிந்திய சினிமாத் தொழில் வளர காரணமானவர் யாவர்?
Answer:

 • படங்காட்டுதல் மூலம்தான் முதன்முதலாகத் தென்னிந்திய சினிமாத் தொழில் தோன்றியது.
 • மனைவியின் வைரமாலையை விற்று சாமிக்கண்ணு வின்சென்ட், பிரெஞ்சுக்கார் டுபான் என்பவரிடமிருந்து 2500 ரூபாய்க்கு ஒரு புரொஜக்டரையும் சில துண்டுப்படங்களையும் வாங்கினார். • திருச்சியில் ஒரு கூடாரத்தில் படங்காட்ட ஆரம்பித்த அவர், பின்னர் திருவனந்தபுரம், மதுரை
  நகர்களில் முகாமிட்டு, மதராசுக்கு வந்து காட்சிகள் நடத்தினார்.
 • அங்கிருந்து வடக்கே சென்று பெஷாவர், லாகூர் பின்னர் லக்னோ நகரங்களில் படக்காட்சிகள் நடத்திவிட்டு 1909 இல் மதராஸ் திரும்பினார்.
 • அங்கே எஸ்பிளனேட்டில் (இன்றைய பாரிஸ் அருகே) கூடாரம் போட்டுச் சலனப்படங்களைத் திரையிட்டார்.
 • சென்னையிலிருக்கும் போது சினிமாத்தொழிலை இங்கு நிறுவ ஒரு முக்கியமான அடியெடுத்து வைத்தார்.
 • புரொஜக்டர்களை இறக்குமதி செய்து விற்க ஆரம்பித்தார். இதனால் புதிய திரையரங்குகள் வர ஏதுவாயிற்று.

பிரிவு – 3

எவையேனும் மூன்றனுக்கு விடை தருக

Question 39.
குறிஞ்சித்திணை அல்லது நெய்தல்திணையை விவரி.
Answer:
குறிஞ்சித்திணை :
அகத்திணைகள் ஐந்து, அவற்றுள் ஒன்று குறிஞ்சித்திணை.

முதற்பொருள் :
நீலம் – மலையும் மலை சார்ந்த இடமும்
பொழுது – சிறுபொழுது – யாமம்
பெரும்பொழுது – கூதிர், முன்பனி

கருப்பொருள்:
தெய்வம் – முருகன்
மக்கள் – சிலம்பன், வெற்பன், பொருப்பன், கொடிச்சி, குறத்தி, குறவர், குறத்தியர் கானவர்
பறவை – கிளி, மயில்
விலங்கு – புலி, கரடி, யானை, சிங்கம்
பூ – காந்தள், குறிஞ்சி, வேங்கை
தொழில் – தேனெடுத்தல், கிழங்கு அகழ்தல், வெறியாடல், தினைகாத்தல்
உணவு – தினை, மலைநெல், மூங்கிலரிசி
ஊர் – சிறுகுடி

உரிப்பொருள்:
புணர்தலும் புணர்தல் நிமித்தமும்

சான்று:
ஒழுகுநீ ராரல் பார்க்கும்
குருகு முண்டுதான் மணந்த ஞான்றே

விளக்கம்:
தலைவன் நெடுங்காலம் தலைவியைத் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் காலந்தாழ்த்த அதனால் வருந்திய தலைவி “தலைவர் கருணைகொண்டு என்னைத் திருமணம் செய்து கொண்டாலன்றி எனக்கு உதவியாகச் சான்று கூறுவார் வேறு ஒருவரும் இலர்” என்று தோழியிடம் கூறியது.

(அல்லது)

நெய்தல் திணை:
Answer:
முதற்பொருள்
நிலம் – கடலும், கடல் சார்ந்த இடமும்.
பொழுது – சிறுபொழுது – எற்பாடு
பெரும்பொழுது – முன்பனி, பின்பனி, இளவேனில், முதுவேனில். கூதிர்

கருப்பொருள்
தெய்வம் – வருணன்
மக்கள் – பரதவர், பரத்தியர், நுளையர்
பறவை – நீர்க்காக்கை
விலங்கு – சுறா
ஊர் – பட்டினம், பாக்கம்
நீர் – உவர்நீர்க்கேணி, உவர்க்கழி
உணவு – மீனும், உப்பும் விற்றால் பெறும் பொருள்
தொழில் – மீன் பிடித்தல், உப்பு விற்றல்

உரிப்பொருள்
‘இரங்கலும், இரங்கல் நிமித்தமும்’

சான்று:
இறவுப்புறத் தன்ன பிணர்படு தடவுமுதற்
சுறவுக்கோட் டன்ன முள்ளிலைத் தாழை

என்ற நற்றிணைப் பாடல் நெய்தல் திணைக்குச் சான்றாகும்.

துறை:
இது புணர்ந்து நீங்கிய தலைவனைத் தோழி வரைவு கடாயது.

விளக்கம்:
பகற்குறியில் தலைவன் தலைவியைச் சந்தித்துச் செல்கின்றான். அப்பொழுது தோழி தலைவனை நோக்கி “இவ்வாறு செல்வாயானால் மீண்டும் நீ வருவதற்குள் தலைவி இறந்து விடுவாள். ஆதலால் அதற்கு ஏற்றது செய்”, என வரைவு (மணஞ்செய்து கொள்வது) தோன்றக்
கூறுவது வரைவு கடாதலாகும்.

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 4

Question 40.
உருவக அணி அல்லது பிறிது மொழிதல் அணியை சான்றுடன் விவரி.
Answer:
உருவக அணி:
அணி விளக்கம்:
உவமானமும், உவமேயமும் வேறு வேறு பொருள் எனத் தோன்றாமல் ஒன்றுபோல் காட்டி, உவமானத்தின் தன்மை முழுவதும் உவமேயத்தில் மறைந்து நிற்கும்படிக் கூறுவது ‘உருவக அணி’ எனப்படும்.

(எ.கா.) முகத்தாமரை

விளக்கம்
முகமானது தாமரையாக உருவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நாம் கூறும் பொருள் ‘உவமேயம்’ எனப்படும். ஒப்புமையாகக் காட்டும் பொருள் ‘உவமை’ எனப்படும்.

(அல்லது)

பிறிது மொழிதல் அணி:
Answer:
அணி விளக்கம் :
புலவர் தாம் கூறக் கருதியதை வெளிப்படையாகக் கூறாமல், அதனோடு தொடர்புடைய வேறொன்றின் மீது ஏற்றிக் கூறி, அதன்மூலம் தாம் கருதியதைப் பெற வைத்தல் ‘பிறிது மொழிதல் அணி’யாகும்.

(எ.கா.) பீலிபெய் சாகாடும் அச்சிறும் அப்பண்டம்
சால மிகுத்துப் பெயின்.

விளக்கம்:
மயிலிறகு மென்மையானது என்றாலும், அதனையே அளவுக்கு மேல் வண்டியில் ஏற்றினால், வண்டியானது பளு தாங்காமல் அச்சு முறிந்துவிடும் என்பது இக்குறளின் பொருள். ஆனால், வள்ளுவர் இக்கருத்தை உணர்த்த இந்தக் குறளைக் கூறவில்லை.

எதிரிகள் வலிமையற்றவர்களாக இருந்தாலும், அவர்கள் எண்ணிக்கையில் அதிகமாக இருந்து, வலிமையுடைய வனைத் தாக்கினால் அவன் நிலைகுலைந்து போவான். இக்கருத்தை வலியுறுத்தவே வள்ளுவர் இக்குறளை எழுதியுள்ளார். எனவே, இது ‘பிறிது மொழிதல் அணி’ ஆகும். (பிறிது – வேறொன்று; மொழிதல் – கூறுதல்))

Question 41.
கீழ்க்காணும் பாடலைப் படித்தறிந்து ஏதேனும் 5 நயங்களை மட்டும் எழுதுக.
Answer:
தாயென அன்பு செய்து
தந்தைபோல் பரிந்து, சொந்தச்
சேயென அணைத்துப் பேசி
செவ்விய அறிவு கூறி
தூயநன் னடத்தை கற்கத்
துணையென நடந்து காட்டும்
ஆயநற் குணமுள் ளோனே
ஆசானென் றழைக்கத் தக்கோன். (- நாமக்கல் கவிஞர்)

ஆசிரியர் குறிப்பு:

இயற்பெயர் : வெ. இராமலிங்கம்
பிறப்பு : 29 அக்டோபர், 1888
ஊர் : மோகனூர் – நாமக்கல் மாவட்டம்
சிறப்பு பெயர் : காந்தியக் கவிஞர்
படைப்பு : மலைக்கள்ளன், நாமக்கல் கவிஞர் பாடல்கள்
இறப்பு : 24 ஆகஸ்டு 1972)

திரண்ட கருத்து:
ஒரு நல்ல ஆசிரியன் என்பவன் தாயைப் போல அன்பு செய்தும், தந்தையைப் போல பரிவுடனும், பெற்ற குழந்தையைப் போல அணைத்து பேசியும் நல்ல அறிவுரைகளை கூறுதல் வேண்டும். தூய நன்னடத்தைகளைக் கற்க துணையைப் போல நடந்துகாட்ட வேண்டும். இவ்வகையான தூய்மையான நல்ல குணங்கள் உள்ளவனே நல்ல ஆசான் ஆவார்.

மையக் கருத்து:
ஒரு நல்ல ஆசான் தாய், தந்தை, குழந்தை, துணையை போல இருக்க வேண்டும் என கூறுகிறார்.

மோனை:
மோனை – சீர்தோறும் முதல் எழுத்து ஒன்றி வருவது
அன்பு – அறிவு
ஆயநற்குணம் – ஆசானெள்

எதுகை:
அடிதோறும் இரண்டாவது எழுத்து ஒன்றி வருவது அடி எதுகை.
தாயென – சேசெயன
தூயறள் – ஆயநள்

அணி:
உவமையணி

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 4

Question 42.
தமிழாக்கம் தருக.
1. Walls have ears.
2. Wealth is best known by want.
3. While in rome, be a roman.
4. Think every – body alike.
Answer:
1. பகலில் பக்கம் பார்த்துப் பேசு.
2. நிழலின் அருமை வெயிலில் தெரியும்.
3. ஊருடன் ஒத்துவாழ்.
4 தன்னைப்போலப் பிறரை நினை.

Question 43.
பின்வரும் தலைப்புகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் 8 வரிகளில் கவிதை புனைக.
Answer:
Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 4 - 1

வான்மழை :

வரவேற்பேன் வரவேற்பேன்
வான்மழையே நீ வந்துவிடு
உன்னை அழைக்கத்தான்
உவந்துநான் மரம் வளர்த்தேன்
மாமயில்கள் அகவி ஆடுவதும்
மாமழை உன்னை வரவேற்கத்தான்
வாடிடும் பயிர்கள் காக்க
வாஞ்சையுடன் நீ வருவாயே!

பகுதி – IV

பின்வரும் வினாக்களுக்கு இரு பக்கங்களுக்கு மிகாமல் விடை தருக.[3 x 6 = 18]

Question 44.
(அ) நெடுநல்வாடையில் நக்கீரர் காட்டும் மழைக்கால வருணனையைச் சொல்லில் வடிக்க.
Answer:

 • “ஐப்பசி அடை மழை! கார்த்திகை கனமழை!” என்பது சொலவடை, ஓராண்டை ஆறு பருவங்களாக வகைப்படுத்திய பழந்தமிழர் ஜப்பசி, கார்த்திகை மாதங்களைக் கூதிர்ப்பருவம் என்று அழைத்தனர்.
 • பருவ மாற்றங்களால் உயிரனங்களின் இயல்பு வாழ்க்கை , மாற்றம் பெறுகிறது.
 • முல்லை நில மக்கள், பறவைகள், விலங்குகள் இவற்றின் வாழ்வில் மழையும் குளிரும் ஏற்படுத்தும் மாற்றத்தைச் சங்க இலக்கியம் பதிவு செய்துள்ளது.
 • தான் தங்கியிருந்த மலையை வலப்பக்கமாகச் சூழ்ந்து எழுந்த மேகமானது உலகம் குளிருமாறு புதிய மழையைப் பொழிந்தது.
 • தாழ்வான பகுதிகளில் பெருகிய வெள்ளத்தை வெறுத்த, வளைந்த கோலையுடைய ஆயர் எருமை, பசு, ஆடு ஆகிய நிரைகளை வேறு மேடான நிலங்களில் மேய விட்டனர்.
 • தாம் பழகிய நிலத்தை விட்டுப் பெயரும் நிலையால் வருத்தம் அடைந்தனர்.
 • அவர்கள் தலையில் சூடியிருந்த நீண்ட இதழ்களையுடைய காந்தள் மாலை கசங்கியது.
 • பலருடன் சேர்ந்து கொள்ளி நெருப்பினால் கைகளுக்குச் சூடேற்றிய போதிலும் அவர்களது பற்கள் நடுங்கின.
 • விலங்குகள் குளிர்மிகுதியால் மேய்ச்சலை மறந்தன. குரங்குகள் நடுங்கின.
 • மரங்களில் தங்கியிருந்த பறவைகள் நிலத்தில் வீழ்ந்தன.
 • பசுக்கள் பாலுண்ண வந்த கன்றுகளைத் தவிர்த்தன. மலையையே குளிரச் செய்வது போன்றிருந்தது அக்குளிர்கால நள்ளிரவு என மழைக்காலத்தை வருணிக்கிறார் நக்கீரர்.

(அல்லது)

(ஆ) நாட்டியக் கலைஞருக்குத் தமிழர் உரிய சிறப்பு அளித்தனர் என்பதைச் சிலப்பதிகாரப் பாடற்பகுதி கொண்டு நிறுவுக.
Answer:
முன்னுரை:
சிலப்பதிகாரத்திலுள்ள அரங்கேற்று காதையின் ஒருபகுதி பாடமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழரின் கலை, நாகரிகம், பண்பாடு முதலானவற்றை உள்ளடக்கிய கருவூலமாகச் சிலப்பதிகாரம் திகழ்கிறது. அரசகுடி அல்லாதவர்களைக் காப்பியத்தின் தலைமக்களாக வைத்துப் பாடியதால் இது ‘குடிமக்கள் காப்பியம்’ எனப்படுகிறது. புகார், மதுரை, வஞ்சிக் காண்டங்கள் முறையே சோழ, பாண்டிய, சேர மன்னர்களைப் பற்றியவை என்பதால் ‘மூவேந்தர் காப்பியம்’ எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

மாதவியின் நாட்டியப் பயிற்சி:
மாதவி, அழகிய தோள்களை உடையவள்; தேனும் தாதுவும் நிறைந்த பூக்களை அணிந்த சுருண்ட கூந்தலை உடையவள். ஆடல், பாடல், அழகு என்னும் இம்மூன்றில் ஒன்றும் குறைபடாமல் (ஐந்தாண்டில் ஆடல் கற்பதற்கான சடங்குகளைச் செய்து) ஏழு ஆண்டுவரை ஆடல் கலையைப் பயின்றாள். அவள் தனது பன்னிரண்டாவது வயதில் ஆடலை அரங்கேற்ற விரும்பினாள், (வீரக் கழல் பூண்ட சோழ மன்னனது அரசவைக்கு வந்தாள் அவளுடன் ஆடல், ஆசான், இசை ஆசான், கவிஞன், தண்ணுமை ஆசான், குழல் ஆசான், யாழ் ஆசான் ஆகியோரும் வந்திருந்தனர்.)

நாட்டிய அரங்கின் அமைப்பு:
திறம்படக் கற்றுணர்ந்த சிற்ப நூலாசிரியரால் சொல்லப்பட்ட இயல்புகளிலிருந்து மாறுபடாத நன்னிலத்தை, ஆடல் அரங்கிற்காகத் தேர்ந்தெடுத்தனர். பொதிகை மலை போன்ற மலைகளிலே நீண்டு வளர்ந்த மூங்கில்களிலே, ஒன்றுக்கொன்று இடையே ஒரு சாண் அளவு கணுக்களைக் கொண்ட மூங்கிலைக் கொண்டு வந்தனர். நூல்களில் கூறப்பட்ட முறையாலே அரங்கம் அமைந்தனர். தம் கைப்பெருவிரலில் இருபத்து நான்கு அளவினைக் கொண்டதாக அம்மூங்கிலை வெட்டினர். அதை அரங்கம் அமைக்கும் கோலாகக் கொண்டு அதில் ஏழுகோல் அகலமும் எட்டுக்கோல் நீளமும் ஒரு கோல் உயரமும் உடையதாக நாட்டிய அரங்கத்தை அமைத்தனர்.

தலைக்கோல் :
அரங்கேற்றத்தை வெற்றிகரமாக முடிக்கும் ஆடல்மகளுக்குத் தலைக்கோல் அளித்துச் சிறப்பிப்பர். தலைக்கோல் என்பது. பெரும்புகழ் கொண்ட பகை மன்னனுடன் நிகழ்த்திய போரில், தோற்றுப் புறங்காட்டிய அவனிடமிருந்து பறிக்கப்பட்ட அழகுமிக்க வெண்கொற்றக் குடையின் காம்பில் செய்யப்படுவது. அக்காம்பின் கணுக்கள் முழுவதும் நவமணிகளை இழைத்து அக்கணுக்களுக்கு இடைப்பட்ட பகுதிகளில் சாம்பூந்தம் எனும் பொன் தகட்டை வலம்புரியாகவும், இடம்புரியாகவும் சுற்றிக்கட்டி அதனை ஒரு கோலாக்குவர். வெண்கொற்றக் குடையுடன் உலகாளும் மன்னனின் அரண்மனையில் அதனை வைத்து இந்திரன் மகன் சயந்தன் என அக்கோலை நினைத்து மந்திர விதியாலே வழிபாடு செய்வர். அத்தலைக்கோலைப் புண்ணிய நதிகளிலிருந்து பொற்குடங்களில் முகந்து வந்த நன்னீரால் நீராட்டுவர்.

மாலைகளை அணிவித்துப் பொருத்தமான ஒரு நல்ல நாளிலே பொன்னாலான பூணினையும் முகபடாத்தையும் கொண்டிருக்கிற பட்டத்து யானையின் கையில் வாழ்த்தித் தருவர். முரசுகள் முழங்கப் பல்வேறு வாத்தியங்கள் ஒலிக்க அரசரும் அவரின் ஐம்பெருங்குழுவினரும் சூழ்ந்து வரப்பட்டத்து யானை, தேரை வலம் வந்து அதன் மேல் உள்ள கவிஞனிடம் அத்தலைக்கோலைக் கொடுக்கும். அனைவரும் ஊர்வலமாக அரங்கிற்கு வந்தபின், அத்தலைக்கோலைக் கவிஞன் ஆடலரங்கில் வைப்பான். மாதவியின் ஆடலரங்கில் தலைக்கோல் வைக்கப்பட்டது.

மாதவி மன்னனிடம் பரிசு பெறுதல்:
பொன்னால் செய்யப்பட்ட ஒரு பூங்கொடி வந்து நடனமாடியது போல மாதவி அரங்கில் தோன்றி நாட்டிய நூலில் சொல்லப்பட்ட முறைமை தவறாது பாவம், அபிநயம் இவற்றைச் சரியாகக் கடைப்பிடித்து அனைவரும் கண்டுகளிக்கும்படி அழகுற ஆடினாள். மாதவி கூத்துக்கு உரிய இயல்பினிலிருந்து சற்றும் வழுவாது ஆடினாள். ஆடலைக் கண்டு அகமகிழ்ந்த மன்னனிடமிருந்து ‘தலைக்கோலி’ என்னும் பட்டமும் பெற்றாள். அரங்கேற்றம் செய்யும் நாடகக் கணிகையர்க்குப் ‘பரிசு இவ்வளவு ‘ என நூல் விதித்த முறைப்படி ‘ஆயிரத்தெட்டுக் கழஞ்சுப் பொன் மாலையை’ மன்னனிடமிருந்து பரிசாகப் பெற்றாள்.

மாதவியின் நாட்டியம்:
அரசன் முதலானோர் யாவரும் தத்தம் தகுதிக்கு ஏற்ப அமைக்கப்பட்ட இருக்கையில் அமர்ந்தனர். அதனருகே இசைக் கருவிகளை வாசிப்போர், நிற்க வேண்டிய முறைப்படி அவரவர்க்கு உரிய இடத்தில் நின்றனர். அரங்கேற்றம் செய்ய வேண்டிய நாடகக் கணிகையாகிய மாதவி அரங்கில் வலக்காலை முன்வைத்து ஏறி, பொருமுக எழினிக்கு நிலையிடனான வலத்தூண் அருகே போய் நிற்க வேண்டியது மரபு என்பதால் அங்குப் போய் நின்றாள். ஆடலில் தேர்ச்சிபெற்று அரங்கேறிய தோரியமகளிரும் தொன்றுதொட்டு வரும் முறைப்படி ஒருமுக எழினிக்கு நிலையிடனான இடப்பக்கத்தூணின் அருகே போய் நின்றனர்.

முடிவுரை:
தமிழர்கள் வீரத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து தன் வெற்றியை போற்றி தலைக்கோலை பாதுகாத்தனர். அத்தகைய தலைக்கோலையே நாட்டியத்திற்காக பரிசு வழங்குகையில் அவர்கள்
நாட்டியக் கலைக்கு எத்தகைய முக்கியத்துவம் அளித்தனர் என்பதனை உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது.

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 4

Question 45.
(அ) மயிலையார் ஓர் “ஆராய்ச்சிப் பேரறிஞர்” என்னும் கூற்றினைச் சான்றுகளுடன்
கட்டுரைக்க.
Answer:
முன்னுரை:

 • ஒவ்வொரு தேசிய இனமும் தன்னுடைய கடந்தகால வரலாற்றை அறிந்திருந்தால் மட்டுமே ‘ எதிர்கால இலக்குகளை அடைய முடியும்.
 • அத்தகைய இன வரலாற்றை இலக்கியம், தொல்லியல், கல்வெட்டு, பண்பாடு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தரவுகளைத் தேடி எழுதிய ஆளுமைகளில் முக்கியமானவர் மயிலை சீனி. வேங்கடசாமி.
 • இதழ் ஆசிரியராக வாழ்க்கையைத் தொடங்கிய அவர், பள்ளி ஆசிரியராகப் பணியாற்றியபடியே எழுதி முடித்த புத்தகங்களே, தமிழர் தம் பழம்பெருமையை உணர, உதவும் புதையலாக விளங்குகிறது.

தொடக்ககால ஆய்வுகள்:

 • 1934 இல் தெ. பொ. மீனாட்சி சுந்தரனார் சிந்தாதிரிப்பேட்டை உயர்நிலைப் பள்ளியில் நடத்திய தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாட்டில் ச.த. சற்குணர், கிறித்துவமும் தமிழும் என்ற பொருள் குறித்து உரையாற்றினார்.
 • அவ்வுரையைக் கேட்டுப் பெற்ற ஆர்வத்தினால் ‘கிறித்துவமும் தமிழும்’ என்னும் நூலை மயிலையார் எழுதினார். இதுவே அவருடைய முதல் நூலாகும்.
 • தமிழின் தொல் இலக்கியம், தொல் கலை, தொல்லெழுத்து ஆகியவற்றில் கொண்ட ஈடுபாடு
  காரணமாக, ‘பௌத்தமும் தமிழும்’, ‘சமணமும் தமிழும்’ ஆகிய நூல்களை அவர் இயற்றினார்.
 • சமயம், மானுடவியல், தமிழக வரலாறு, தொல்பொருள் ஆய்வு, கலை வரலாறு, மொழியாய்வு முதலான பல துறைகளிலும் இவர் கவனம் செலுத்தினார்.
 • குறிப்பாக, கல்வெட்டு ஆய்வில் இவருக்குப் பயிற்சி அதிகம். தமிழ் எழுத்தியலின் வளர்ச்சியை நன்குணர்ந்தவர். வட்டெழுத்து, கோலெழுத்து. தமிழ் பிராமி ஆகியவற்றில் புலமை பெற்றிருந்த காரணத்தால் சாசனங்களை அவரால் எளிதாக வாசிக்க முடிந்தது.
 • வரலாறு, இலக்கியம், கலையியல், சமயம் எனப் பல துறைகளிலும் நூல்களை எழுதியிருப்பது வேங்கடசாமியின் பன்முக அறிவை விளக்குகிறது.

வரலாற்று ஆய்வு :

 • மகேந்திரவர்மன், நரசிம்மவர்மன் ஆகியோர் குறித்த நூல்களைத் தொடர்ந்து மூன்றாம்
  நந்திவர்மன் என்னும் பல்லவ மன்னனைப் பற்றியும் அவர் எழுதினார்.
 • தமிழில் அம்மன்னனைப் பற்றி எழுதப்பட்ட முதல் நூல் என்னும் பெருமையைப் பெற்றது.
 • சங்க கால மூவேந்தர்கள், கொங்குநாட்டு மன்னர்கள், துளு நாட்டு மன்னர்கள், களப்பிரர் மற்றும் இலங்கை குறித்த வரலாறு ஆகியவற்றையும் எழுதியுள்ளார்.
 • சங்க காலத்துக்குப் பிற்பட்ட காலத்தில் தமிழகத்தைக் களப்பிரர்கள் என்ற மன்னர்கள் ஆட்சி புரிந்தனர். இக்காலம் தமிழர்களின் வரலாற்றில் இருண்ட காலம் என்று மரபுவழிப்பட்ட வரலாற்று ஆசிரியர்கள் குறித்தனர்.
 • இம்மன்னர்கள் குறித்த ஆய்வை வேங்கடசாமி விரிவாக ஆராய்ந்து களப்பிரர் குறித்த புதிய கண்ணோட்டத்தைக் ‘களப்பிரர் ஆட்சியில் தமிழகம்’ என்னும் நூல் மூலம் வெளிப்படுத்தினார்.

கலையியல் ஆய்வு:

 • கலையியல் சார்ந்து தமிழில் வெளியான பல நூல்களுக்கும் வேங்கடசாமியே வழிகாட்டியாக விளங்கினார்.
 • தமிழரது கலைத்திறனை எடுத்தோதும் ‘தமிழர் வளர்த்த அழகுக்கலைகள்’ என்னும் நூல், கவின் கலைகள் குறித்துத் தமிழில் வெளிவந்த முழுமையான முதல் நூல் ஆகும்.
 • இந்நூல் தமிழக அரசின் முதற்பரிசைப் பெற்றது. இறைவன் ஆடிய எழுவகைத் தாண்டவம். நுண்கலைகள், இசைவாணர் கதைகள் ஆகியவை கலை பற்றிய இவருடைய பிற நூல்கள் ஆகும். • தமது நூல்களின் படங்களைத் தானே வரைந்து வெளியிட்டது இவரது கலைத்திறனுக்குச் சான்றாகும்.

கல்வெட்டு ஆய்வுகள்:

 • சங்ககாலத் தமிழக வரலாற்றில் சில செய்திகள், பழங்காலத் தமிழர் வணிகம், களப்பிரர் ஆட்சியில் தமிழகம், கொங்கு நாட்டு வரலாறு, தமிழ்நாட்டு வரலாறு – சங்க காலம் (அரசியல்) ஆகிய நூல்களையும் எழுதினார்.
 • ஆய்வுலகில் மயிலை சீனி. வேங்கடசாமியின் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பைக் கூற வேண்டுமானால் தமிழக வரலாற்றினைப் பல கோணங்களில் மீட்டுருவாக்கம் செய்ததைக் குறிப்பிடலாம். தமிழ்நாட்டு வரலாறு என்னும் நூல் இவருடைய மீட்டுருவாக்க முயற்சிக்குச் சரியான சான்றாகும்.
 • தமிழியலுக்குத் தேவையான பல்வேறு ஆவணங்களையும் தொகுத்து ஆய்வு செய்யும் பணியை இவர் மேற்கொண்டார். இப்பணியின் விளைவாக, சாசனச் செய்யுள் மஞ்சரி, மறைந்துபோன தமிழ்நூல்கள் ஆகிய நூல்களை எழுதினார்.

பன்மொழிப் புலமை:

 • தமிழ் ஆய்வு மரபில், சொல் ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளாத ஆய்வாளர் இல்லை. நீண்ட வரலாறு கொண்ட மொழியின் சொற்களில் இவ்வகையான ஆய்வுக்குரிய ஏதுக்கள் மிகுதியாகும். வேங்கடசாமி தொடர்ச்சியாக இத்தகைய சொல்லாய்வுப் பணியை மேற்கொண்டு வந்துள்ளார். ‘செந்தமிழ்ச் செல்வி’ என்னும் இதழில் அவர் எழுதிய சொல்லாய்வுக் கட்டுரைகள் ‘அஞ்சிறைத் தும்பி’ என்ற தொகுப்பாக வெளியிடப்பட்டது.
 • மகேந்திரவர்மன் இயற்றிய ‘மத்த விலாசம்’ என்ற நாடக நூலை ஆங்கிலம் வழியாகத் தமிழாக்கியுள்ளார்.
 • தமிழ்ப் பண்பாட்டிலும் தமிழர் வரலாற்றிலும் ஆழ்ந்த அக்கறை கொண்ட மயிலை சீனி. அவர்கள் தமிழர் பண்பாட்டின் தனித்தன்மையை நிறுவுவதில் உறுதியான பார்வை கொண்டவர்.

ஆராய்ச்சிப் பேரறிஞர்:

 • மயிலை சீனியாரால் பல ஆய்வுகள் தமிழுலகுக்கு முதன்முதலாக வழங்கப்பட்டவை. இவரது ஆய்வுகள் அறிஞருக்கு மட்டுமன்றிப் பொதுமக்களுக்கும் அறிவு விருந்தோம்பியவை.
 • பல ஆய்வுகள் கிளைவிடுவதற்கு அடிமரமாக இருந்தவை. இவரது ஆய்வுகள், வேண்டாத நூலிது என்றோ நூலில் வேண்டாத பகுதி என்றோ ஒதுக்க முடியாத வகையில் இவரது எழுத்தாளுமை திகழ்ந்தது.

முடிவுரை:

 • தமிழக வரலாற்றுக் கழகத்திலும் தமிழகப் புலவர் குழுவிலும் உறுப்பினராக இருந்து பெருந்தொண்டாற்றிய வேங்கடசாமிக்கு 1962இல் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம் பாராட்டிக் கேடயம் வழங்கியது.
 • மதுரைக் காமராசர் பல்கலைக்கழகம் தமிழ்ப் பேரவைச் செம்மல்’ என்ற விருதினை அளித்தது.
 • தமது ஓயாத தேடலினாலும் கடுமையான உழைப்பாலும் அரிய ஆய்வு முடிவுகளைக் கொணர்ந்த இம்மாமனிதருக்கு அறிஞர்கள் கூடிச் சென்னை கோகலே மண்டபத்தில் மணிவிழா எடுத்து ஆராய்ச்சிப் பேரறிஞர்’ என்ற பட்டத்தை வழங்கினார்.

(அல்லது)

(ஆ) குடும்பம் என்னும் சிறிய அமைப்பிலிருந்தே மனித சமூகம் என்னும் பரந்த அமைப்பு
கட்டமைக்கப்படுகிறது – எவ்வாறு? விளக்குக.
Answer:

 • குடும்பம் எனும் சிறிய அமைப்பிலிருந்தே மனித சமூகம் எனும் பரந்த அமைப்பு கட்டமைக்கப்படுகிறது. குடும்பம் தொடங்கிக் குலம், கூட்டம், பெருங்குழு, சமூகம் என்ற அமைப்புவரை விரிவு பெறுகிறது.
 • குடும்பமே மனித சமூகத்தின் அடிப்படை அலகாக உள்ளது. வாழுங்காலம் முழுவதும் தொடர்ந்து வேறு எந்த நிறுவனமும் இந்த அளவுக்கு மனிதனைச் சமூகவயப்படுத்தும் பணியைச் செய்ததில்லை.

குடும்பம்:
குடும்பம் எனும் அமைப்பு ஏற்படுவதற்கு அடிப்படை திருமணமே, குடும்பம், திருமணம் இரண்டும் ஒன்றையொன்று சார்ந்தே செயல்படுகின்றன – நாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்களைப் போல, இன்று நாம் வழங்கும் ‘திருமணம்’, குடும்பம் ஆகிய இரண்டு சொற்களும் தொல்காப்பியத்திலும் சங்க இலக்கியங்களிலும் எங்கும் இடம்பெறவில்லை . குடும்பம் எனும் சொல் முதன் முதலில் திருக்குறளில்தான் (1029) வருகிறது.

வாழிடம்:
மருதத்திணைப் பாடல் ஒன்றில் மகளிர் ‘தம்மனை’, ‘நும்மனை’ என மனைவியின் இல்லத்தையும் கணவனின் இல்லத்தையும் பிரித்துப் பேசும் போக்கினைக் காண முடிகிறது. இன்னும் சில இடங்களில் தற்காலிகத் தங்குமிடம் புக்கில் எனவும், திருமணத்திற்குப்பின் கணவனும் மனைவியும் பெற்றோரிடமிருந்து பிரிந்து, தனியாக வாழுமிடம் ‘தன்மனை’ எனவும் வழங்கப்பெற்றுள்ளன.

மணந்தகம்:
குடும்பமும் உயிரிகளைப் போன்றே தோன்றுகிறது; வளர்கிறது, பல கட்டங்களைக் கடக்கிறது. அதன் வாழ்க்கைச் சுழற்சியில் பல வடிவங்களில் நிலைமாற்றம் பெறுகிறது. இத்தகைய நீண்ட பாதையில் குடும்பத்தின் தொடக்கம் திருமணமே. மணம்புரிந்த கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து இல்லற வாழ்வில் ஈடுபடக்கூடிய தொடக்கக் கட்டமே ‘மணந்தகம்’ எனப்படுகிறது. முதல் குழந்தை பிறக்கும்வரை உள்ள காலகட்டத்தை இந்நிலை குறிக்கிறது. தனிக்குடும்ப உருவாக்கத்தின் தொடக்க நிலையாக இது அமைகிறது.

தாய்வழிக் குடும்பம்:
சங்ககாலத்தில் கண சமூகத்துக்குத் தாயே தலைமை ஏற்றிருந்தாள். தாய்வழியாகவே குலத்தொடர்ச்சி குறிக்கப்பட்டது. பதிற்றுப்பத்து கூறும் சேரநாட்டு மருமக்கள் தாய முறை இதற்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும்.

சிறுவர்தாயே பேரிற் பெண்டே
செம்முது பெண்டின் காதலஞ்சிறா அன்
வானரைக் கூந்தல் முதியோள் சிறுவன்
முளரிமருங்கின் முதியோள் சிறுவன்
என்மகள் ஒருத்தியும் பிறள்மகன் ஒருவனும்

முதலான தொடர்களில் ‘ இவளது மகன்’ என்றே கூறப்பட்டது. இவனது மகன் எனக் கூறப்படவில்லை என்பது நோக்கத்தக்கது. இவை அனைத்தும் சங்ககாலத்தில் காணப்பட்ட தாய்வழிச் சமூகத்தின் நிலையைக் காட்டுகின்றன.

சங்ககாலத்தில் பெண் திருமணம் செய்த பின்னரும் தன் இல்லத்திலேயே தொடர்ந்து வாழ்க்கை நடத்தும் தாய முறை இருந்துள்ளது. திருமணத்திற்குப்பின் மனைவியின் இல்லத்துக்குச் சென்று கணவன் வாழ்வதே நடைமுறையாக இருந்துள்ளது.

தந்தைவழிக் குடும்பம்:
மனித குலத்தில் ஆதியில் தோன்றி வளர்ந்த தாய்வழி முறையானது தமிழர்களிடம் இருந்ததைச் சங்க இலக்கியங்களின் வழி அறிய முடிந்தாலும், சங்க காலத்திலேயே ஆண் மையச் சமூக முறை வலுவாக வேர் ஊன்றிப் பரவலாகி விட்டதையும் காணமுடிகிறது.

ஆண் மையச் சமூகத்தில் பெண் திருமணத்திற்குப்பின் தன் கணவனுடைய தந்தையகத்தில் வாழ வேண்டும். மணமானபின் தலைவன் தலைவியை அவனுடைய இல்லத்திற்கு அழைத்து வந்தபோது அவனுடைய தாய் அவளுக்குச் சிலம்புகழி நோன்பு செய்திருக்கிறாள்.

தனிக்குடும்பம் :
தனிக்குடும்பம் தோன்றுவதற்கான தொடக்கநிலைக் குடும்பங்கள் பற்றிச் சங்க இலக்கியங்கள் மிகுதியாகப் பேசியிருக்கின்றன. இளமகவுநிலைக் குடும்பங்களின் காட்சிகளை ஐங்குறுநூறு தெளிவுபடுத்துகிறது. “மறியிடைப் படுத்த மான்பிணை போல்” மகனை நடுவணாகக்கொண்டு தலைவனும் தலைவியும் வாழ்ந்திருக்கின்றனர். தாய், தந்தை, குழந்தை மூவருமுள்ள தனிக்குடும்பம் மிகவும் நெருக்கமானது என்பதால் இது தொடக்கநிலை / எளிய நெருக்கமான குடும்பம் எனப்படும்.

விரிந்த குடும்பம்:
சங்க காலத்தில் தனிக்குடும்ப அமைப்பு விரிவுபெற்று இவர்களுடன் பெற்றோர் ஒருவரின் தந்தையும் உடன் வாழும் “விரிந்த குடும்ப முறையையும் காண முடிகிறது. கணவன், மனைவி, மகன் ஆகியோருடன் தந்தை சேர்த்து வாழ்ந்த நேர்வழி விரிந்த குடும்ப முறையை ஒக்கூர் மாசாத்தியாரின் புறநானூற்றுப் பாடல் கூறுகிறது.

இவ்வாறு குடும்பம் என்னும் சிறிய அமைப்பு மனித சமூகம் என்னும் பரந்த அமைப்பாக கட்டமைக்கப்படுகிறது.

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 4

Question 46.
(அ) பொறுப்புணர்ச்சியின்றி இருந்த ஊரைத் தன் பொறுப்புணர்வால் மாற்றிய மருதனின்
பண்பு நலத்தை விவரிக்க.
Answer:
மருதன் கண்ட காட்சி:
“ஐப்பசி மாதம் அடைமழை காலம்” கண்ணுக்கெட்டிய தூரம் வரை பச்சைப் பசேல் என்று விரிந்து கிடந்த வயல்வெளிகள். வயல்வெளியெங்கும் நடவு முடிந்து ஒரு வாரம் பத்து நாளான பச்சை பிடிக்கத் தொடங்கியிருந்த இளம்பயிர். நான்கு நாள் அடைமழையில் எல்லா வாய்க்கால்களும் பொங்கி வழிந்து வரப்பு எது, வயல் எது என்று அடையாளம் தெரியாமல் இப்பொழுதோ சற்றுப் பொறுத்தோ நீருக்குள் மூழ்கிவிடும் ஆபத்தில் இருந்தது.

மருதனின் சிந்தனைகள்:
எந்த மழையின் உதவியில் நட்டார்களோ, அதே மழையின் ‘அபரிமித அன்பினால்’ இப்போது பயிர் தெப்பலாடுகிறது. ஒரு நாள் மூழ்கினால் போதும். முழுவதும் அழுகிவிடும். மறுபடி புதிதாக நாற்றுவிட்டு…. புதிய சாகுபடிதான். அதற்கு யாரால் முடியும்…? இதற்கே அங்கே வாங்கி, இங்கே பிடுங்கி என்று ஏகப்பட்ட அல்லாடல்கள். மறுபடியும் என்றால் …. தரிசுதான். சோற்றுக்கு லாட்டரிதான். வேறு என்ன செய்ய? என்ன செய்யலாம் என்று மருதனுக்கும் ஆயிரம் யோசனைகள்.

மருதனுக்கு தோன்றிய யோசனை:
கரைவழியே நடந்தான். உபரித் தண்ணீர் வடிய வேண்டிய வடிகால் மதகை எட்டிப் பார்த்தான். மதகின் கீழ்க்குமிழி மட்டுமல்ல. ஊரைச்சுற்றி வளைந்து ஓடிவரும் மூன்றுமைல் நீள வடிவாய்க்கால் முழுவதுமே சுவர் வைத்துத் தடுத்ததைப் போல் காடாய் மண்டிக் கிடந்த நெய்வேலி காட்டாமணக்குச் செடிகளின் அசுரத்தனமான ஆக்கிரமிப்பு. பயிர்கள் மூழ்காமல் மொத்தத் கிராமமும் தப்பித்துக்கொள்ள வழி கண்டுபிடித்து விட்ட சந்தோஷம் மருதனுக்கு. இந்த பேய்ச் செடிகளைப் பிடுங்கி எறிந்தால் போதும். ஒரே நாளில் உபரி நீர் முழுவதும் வடிந்துவிடும்.

மருதனுக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகம்:
சரி இவ்வளவு நீளம் மண்டிக்கிடக்கும் செடிகளை அரித்து எறிவது லேசான காரியமா? இந்த மலைப்பிற்கும் ஒரு சில நிமிட யோசனைக்குப் பிறகு வழி தெரிந்தது. உற்சாகமாக நடக்கத் தொடங்கினான்.

மருதன் மாரியப்பனிடம் கூறினான்:
மருதனைக் கண்ட மாரியப்பன் ஊர்க்காரங்க எல்லோரும் ஒண்ணு சேந்தோம்னு வச்சுக்க. ஆளுக்கொரு செடின்னாகூட ஒரே நாள்லே வாய்க்காலும் சுத்தமாயிடும். தண்ணியும் கடகடன்னு வடிஞ்சிடும். இப்படிச் சொன்ன மருதனை ஏற இறங்கப் பார்த்தான். பார்த்ததோடு சரி. காதில் கேட்காதவாறு மாரி அவன் வேலையைச் செய்ய ஆரம்பித்தான் பொறுமையிழந்த மருதன் “ஏண்டா மாரி, நான் சொன்னது உங்கிட்டதான். நீ சாஞ்சுகிட்டிருந்த பனைமரத்துக்கிட்டேயில்லை.” “தெரியுது … ஏதாவது நடக்கிற காரியமா இருந்தா பதில் சொல்லலாம். நீயோ போகாத ஊருக்கு வழி கேக்கிற …. நானென்ன சொல்ல முடியும்?” “ச்சே… நீயெல்லாம் ஒரு மனுஷன் ….. முதமுத உங்கட்ட வந்து கேட்டேன் பாரு… என்னைச் சொல்லணும்..” கோபம் மாறாமல் கீழே இறங்கினான் மருதன்.

மருதன் காளியப்பனின் உதவியை நாடினான்:
வடக்கேயிருக்கும் எட்டூரு தண்ணியும் நம்மூரு வழியாத்தானே வடிஞ்சாகனும். மேற்கொண்டு மழை பேயணும் கூட அவசியமில்லை…… ராத்திரிக்குள்ளே எல்லாத் தண்ணியும் இங்கே வந்திறங்கிடுச்சின்னா…. அவ்வளவுதான் … இப்பவே எல்லாப் பயிரும் தோகையாடுது. எல்லாமே அப்புறம் தண்ணிக்குள்ளதான். ராத்திரி நம்ம ஊர்க்காரர்களை ஒண்ணு கூட்டி ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்கன்னா போதும். கிழவரின் புருவம் ஏறி இறங்கியது. ஏன்டா மருதா … உனக்கு விவரம் தெரிஞ்சு நம்ப ஊரு பயலுவ எந்த நல்ல காரியத்துக்காகவாவது ஒண்ணு கூடியிருக்கானுவளா? மூலைக்கு ஒருத்தனா முறுக்கிக்கிட்டுல்லே போவானுங்க.

சொல்ற விதத்திலே சொன்னா எல்லாருமே கேப்பாங்க …. அதிலும் உங்க சொல்லுக்க மதிப்பு ஜாஸ்தி. யோசிக்காதீங்க பெரியப்பா …. ஒருநாள் தாமதிச்சாலும் ஊரே பாழாப் போயிடும்…… மருதனின் கவலையும், பதைப்பும் கிழவரை என்னவோ செய்தது. இருந்தாலும் கண்மூடி யோசித்தார். நாளைக்குக் காலையிலேயே பலபலன்னு விடியறப்ப வானமா தேவியிலே கட்டிக் கொடுத்திருக்கிற எம்மக வீட்லே இருந்தாகணும். குடும்பத்தோட வில் வண்டியிலே போறோம். அங்கே பேத்திக்குத் தலை சுத்துறாங்க திரும்ப வர மூணு நாளாகும். கிழவரின் சாதுரியம் மருதனுக்குப் புரிந்துவிட்டது.

மருதன் பட்டதாரி பிரேம்குமாரை சந்தித்தல் :
பிரேம்குமார் கிராமத்தின் முதல் பட்டதாரி. “நாகூர்பிச்சை” என்று அப்பா, அம்மா வைத்த பெயரை ”பிரேம்குமார்” என்று மாற்றி வைத்துக்கொண்டு “மன்றம் ” அது இது வென்று என்னவென்னவோ சதா சர்வகாலமும் செய்து கொண்டிருப்பவன். நாம நினைக்கிற காரியத்துக்கு இவன்தான் பொருத்தமானவன். முகம் மலர பிரேம்குமாரை வழி மறித்தான். “என்னண்ணே …” சிரித்தபடி பிரேம்குமார். கடகடவென்று எல்லாவற்றையும் சொல்லி முடித்தான் மருதன். ஆனால் அவன் எதிர்பார்த்தபடி, பிரேமிடமிருந்து சட்டென்று எந்தப் பதிலும் வரவில்லை. சிறிது நேர யோசிப்புக்குப் பிறகு மருதனை ஏறிட்டான்.

மருதண்ணே… நீங்க சொல்ற வேலையைச் செய்றதுக்குன்னே பிடபின்யூ டின்னு கவர்மெண்ட்லே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. நாளைக் காலையிலே அவங்களைப் பார்த்து ஒரு ‘பெட்டிஷன்’ கொடுத்தீங்கன்னா செஞ்சுட்டுப் போறாங்க என்று கூறிவிட்டு மருதனின் பதிலை எதிர்பார்க்காமல் அவ்ன் போய்க்கொண்டே இருந்தான்.

மருதனின் புலம்பல்:
மருதனால் சும்மா இருக்க முடியவில்லை. ஒருத்தர் பாக்கி இல்லாமல் ஊர்க்காரர்களிடம் சொல்லிச் சொல்லிப் புலம்பினான். அத்தனை பேரும் அவன் சொன்னதை ஒப்புக்கொண்டார்கள். ஆனால் அதென்ன அதிசயமோ தெரியவில்லை. ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு வேலை இருந்தது. அதுவும் தள்ளிப்போட முடியாத அவசர வேலை.

மருதன் தன் மனைவி அல்லியிடம் கூறுதல்.
தன் மனைவி அல்லியிடம் மருதன் நடந்ததைக் கூறினான். அதனைக் கேட்ட அல்லி இந்த ஊர்ல இருக்கிற மொத்தம் அறுபது வேலி நிலத்திலே நமக்குன்னு ஒரு “சக்கரைக்குழி” நிலம் கூட இல்லே. எந்த நிலம் எப்படிப்போனா நமக்கென்ன… நமக்குன்னு சொந்தம் கொண்டாட இருக்கிறது நம்ம கையும் காலும்தான். இந்த ஊரு இல்லேன்னா … இன்னொரு ஊரு …. வேலையைப் பாப்பியா ….. ஆவேசமாய்க் கொட்டி முழக்கிவிட்டு உள்ளே போனாள்.

மருதனின் முயற்சி:
தளும்புகின்ற வடி வாய்க்காலில் ஜில்லென்ற இடுப்பளவு தண்ணீரில் தன்னந்தனியே நின்றபடி மண்டிக்கிடந்த காட்டாமணக்குச் செடிகளை “சரக் சரக்” கென்று அறுத்து மேலே எறிந்து கொண்டிருந்தான் மருதன். அப்படியே திகைத்துப் போய் நின்றுவிட்டாள் அல்லி. அவளையறியாமலேயே புடவையை வரிந்து கட்டிக்கொண்டு வாய்க்காலுக்குள் இறங்கிவிட்டாள். “நீ சொல்றது” நிஜம்தான் மாமா. ஊரு நல்லா இருந்தாதான் நாமளும் நல்லாயிருக்கலாம். அதுக்காக இவ்ளோ நீளமான வாய்க்காலை நீயும் நானும் மட்டுமே சுத்தம் பண்ணிட முடியுமா? ஆற்றாமையுடன் கேட்டவளைத் திரும்பிப் பார்க்காமலே பதில் தந்தான். “முதல்லே நம்மாலே முடிஞ்சதை நாம செய்வோம்…”!

மருதன் முயற்சியால் ஏற்பட்ட மாற்றம்:
மருதன் மற்றும் அல்லி செய்து கொண்டிருந்த வேலையைக் கண்டு மாரியும் வேலையில் ஈடுபட்டான். இவர்கள் மூவரையும் கண்ட காளியப்பன் வண்டியில் இருந்து இறங்கி அவரும் செய்தார். இதனை வண்டிக்காரர் மூலம் அறிந்த ஊர்மக்கள் ஒவ்வொருவரும் வந்து செய்ய ஆரம்பித்தனர். “ஊர் கூடித் தேர் இழுக்கும் போதும்“ வேர்வடத்தைப் பிடிக்கும் முதல் கரமாக இருந்தது மருதனின் கரம்.

முடிவுரை:
“ஆக்கமும் அழிவும் நம்மாலே” என்னும் பழமொழிக்கு இணங்க மருதனின் பொறுப்புணர்வால் அவனுக்கும் ஊருதிடும் நன்மை ஏற்பட்டது. மருதனின் பண்பு பாராட்டிற்கு உரியது.

(அல்லது)

(ஆ) ‘கிராமங்கள் தங்கள் முகவரியை இழந்து வருகின்றன’ – தலைக்குளம் கதையின்றி உங்கள் கருத்தை விவரிக்க.
Answer:
குளத்துக்கரை விநாயகரும், அரசமரமும், சுத்தமான காற்றும், காதிற்கினிய குயில் ஓசையும் கோடிக்கணக்கான பணம் கொடுத்தாலும் கிடைக்காத சந்தோசம் தரும் இடமாக கிராமங்கள் திகழ்கின்றன.

எந்தத் தொழில் முறை மாறினாலும் அழிந்தாலும் உலகம் இயங்குவது பாதிக்காது. ஆனால் உயிர் கொடுக்கும் உழவுத்தொழில் அழிந்தால் உலகம் இருக்கும். ஆனால் உயிர்கள் இருக்காது. அப்படிப்பட்ட உழவுத்தொழில் செய்யும் கிராமங்கள் நகரை நோக்கித் திரும்பிச் செல்வது காலத்தின் கட்டாயம் என்றாலும், கஷ்டகாலம் நம்மை நோக்கி வருகிறது என்பதும் நம் அறிய வேண்டியதும் கட்டாயம். நம் கிராமங்கள் அழிந்து வருவதை நாம் கண்கூடாகப் பார்த்து வருகின்றோம்.

நகரத்திற்கு வரும் கிராமத்தினர் பட்டியலில் இந்திய அளவில் தமிழகம் 3 வது இடத்தில் உள்ள மொத்த மக்கள் தொகையில் 14.5% பேர் கிராமங்களை காலி செய்துவிட்டு நகருக்குள் வந்துவிட்டனர். மொத்தமுள்ள மக்களின் 48.40% பேர் நகரங்களில் வசிப்பது உணவு உற்பத்திக்கு விடப்பட்ட அபாய எச்சரிக்கை. ஏற்கனவே கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திராவிடம் தண்ணீருக்காகப் போராடிவரும் நாம், இனிவரும் காலங்களில் உணவுக்கு அண்டை மாநிலத்தை நம்பி இருக்க வேண்டிய காலம் வெகு தொலைவில் இல்லை.

கிராமங்களுக்கு என சில அடையாளங்கள் உண்டு. வயல்வெளி, திண்ணைவீடுகள், மரத்தடி கோயில், குளம் இவற்றுடன் மண் மணக்கும் விளையாட்டுகள் – கபடி தமிழகக் கிராமங்களுக்கே உரிய அடையாளம். ஒரு காலத்தில் ஊருக்கு ஊர் கேட்ட சடு … குடு சப்தங்களை இப்போது கேட்க முடியவில்லை. எங்கே செல்கிறோம் நாம் என்றே புரியவில்லை.

“ஆற்றங்கரை ஓரம் அமைந்த வீடுகள்
பச்சை கம்பளம் விரித்தாற் போல
பசுமை நிறைந்த வயல் வெளிகள்
குடும்பத்தோடு அகம் மகிழும்
திண்ணை அமர்வு”

என அனைத்தையும் தொலைத்துவிட்டு ஆன்ராய்ட் அலைபேசியின் தொடு திரையில் அழகிய படங்களைத் தேடுதலால் மட்டுமே தொலைந்த நம் கிராமத்தைத் திருப்பி விட முடியாது. இயன்ற வரை இயற்கையைப் போற்றி வாழ்வோம்.
கிராமத்தை அழிவிலிருந்து மீட்போம் !

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 4

பகுதி – V

அடிமாறாமல் செய்யுள் வடிவில் எழுதுக.

Question 47.
(அ) சுரதாவின் விண்வேறு என்று துவங்கும் பாடலை எழுதுக.[1 x 4 = 4]
Answer:
விண்வேறு; விண்வெளியில் இயங்கு கின்ற
வெண்மதியும் செங்கதிரும் முகிலும் வேறு;
மண்வேறு; மண்ணோடு கலந்தி ருக்கும்
மணல்வேறு; பனித்துளியும் மழையும் வேறு;
புண்வேறு; வீரர்களின் விழுப்புண் வேறு;
புகழ்வேறு; செல்வாக்கு வேறு;
காணும் கண்வேறு; கல்விக்கண் வேறு; கற்றார்
கவிநடையும் உரைநடையும் வேறு வேறு. (சுரதா)

(ஆ) ‘சினம்’ என முடியும் குறள் வெண்பாவை எழுதுக.[1 x 2 = 2]
Answer:
தன்னைத்தான் காக்கின் சினம்காக்க; காவாக்கால்
தன்னையே கொல்லும் சினம்.( – திருவள்ளுவர்)

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 3

Students can Download Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 3 Pdf, Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Papers helps you to revise the complete Tamilnadu State Board New Syllabus, helps students complete homework assignments and to score high marks in board exams.

TN State Board 12th Tamil Model Question Paper 3

நேரம்: 2.30 மணி 
மதிப்பெண்கள் : 90

குறிப்புகள்:

 • இவ்வினாத்தாள் ஐந்து பகுதிகளைக் கொண்டது. அனைத்து பகுதிகளுக்கும் விடையளிக்க வேண்டும். தேவையான இடங்களில் உள் தேர்வு வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 • பகுதி I, II, III, IV மற்றும் Vல் உள்ள அனைத்து வினாக்களுக்கும் தனித்தனியே விடையளிக்க வேண்டும்.
 • வினா எண் 1 முதல் 14 வரை பகுதி-1ல் தேர்வு செய்யும் வினாக்கள் தரப்பட்டுள்ளன.
  ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் ஒரு மதிப்பெண். சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.
 • வினா எண் 15 முதல் 30 வரை பகுதி-பால் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் தரப்பட்டுள்ளன.
 • வினா எண் 31 முதல் 43 வரை பகுதி-IIIல் நான்கு மதிப்பெண் வினாக்கள் தரப்பட்டுள்ளன.
 • வினா எண் 44 முதல் 46 வரை பகுதி-IVல் ஆறு மதிப்பெண் வினாக்கள் தரப்பட்டுள்ளன.அனைத்து வினாவிற்கும் விடையளிக்கவும்.
 • வினா எண் 47-ல் பகுதி-Vல் மனப்பாடப்பகுதி தரப்பட்டுள்ளன.

பகுதி – I

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடை தருக. [14 × 1 = 14]

(விடைகள் தடித்த எழுத்தில் தரப்பட்டுள்ளன)

Question 1.
‘காவியதர்சம்’ என்ற இலக்கண நூல்……………………மொழியில் எழுதப்பட்டது.
(அ) தமிழ்
(ஆ) வடமொழி
(இ) கிரந்தம்
(ஈ) ஷிப்ரூ
Answer:
(ஆ) வடமொழி

Question 2.
கடந்த 30 ஆண்டுகளில் 4 லட்சம் சதுர மைல்கள் உருகிய பகுதி…………………….
(அ) ஆர்டிக்
(ஆ) அண்டார்டிக்
(இ) பசுபிக்
(ஈ) அட்லாண்டிக்
Answer:
(அ) ஆர்டிக்

Question 3.
‘குடும்பு’ என்னும் சொல்லின் பொருள் யாது?
(அ) பிரிந்து வாழ்தல்
(ஆ) சமுதாயம்
(இ) தம்மனை
(ஈ) கூடிவாழ்தல்
Answer:
(ஈ) கூடிவாழ்தல்

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 3

Question 4.
வானரத் தலைவன்……………………
(அ) அனுமன்
(ஆ) சுக்ரீவன்
(இ) சவரி
(ஈ) சடாயு
Answer:
(ஆ) சுக்ரீவன்

Question 5.
தமிழக அரசு 133 அடி உயரமுள்ள வள்ளுவர் சிலையை நிறுவிய இடம்……………………
(அ) நெல்லை
(ஆ) கன்னியாகுமரி
(இ) கோவை
(ஈ) தில்லை
Answer:
(ஆ) கன்னியாகுமரி

Question 6.
வாதம் புரிதலை கொடிகட்டியிருப்பரென்று கூறிய நூல்……………………
(அ) மதுரைக்காஞ்சி
(ஆ) நெடுநல்வாடை
(இ) முதுமொழிக்காஞ்சி
(ஈ) பட்டினப்பாலை
Answer:
(அ) மதுரைக்காஞ்சி

Question 7.
தஞ்சைத் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்திடமிருந்து உவமைக் கவிஞர் சுரதா பெற்ற விருது…………………………….
(அ) கலைமணி
(ஆ) கலைமாமணி
(இ) இராசராசன்
(ஈ) பாரதி
Answer:
(இ) இராசராசன்

Question 8.
சொல்லுதலை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவான பாவகை…………………………… ஆகும்.
(அ) வெண்பா
(ஆ) அகவற்பா
(இ) வஞ்சிப்பா
(ஈ) கலிப்பா
Answer:
(அ) வெண்பா

Question 9.
வள்ளல் பச்சையப்பர் எழுதிய கவிதைத் தொகுப்பு நூல்………… ஆகும்.
(ஆ) மல்லியர்பா
(ஆ) மவுனியர்பா
(இ) கொற்கைப்பா
(ஈ) மாவலிபுரச்செலவு
Answer:
(ஈ) மாவலிபுரச்செலவு

Question 10.
கூற்று : இந்தியாவின் பல பகுதிகளிலிருந்தும் நெசவாளர்கள் சென்னை நோக்கி வந்தனர்.
கூற்று : கிழக்கிந்திய நிறுவனத்தின் வணிகம், துணி சார்ந்தே இருந்தது.
(அ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு
(ஆ) கூற்று தவறு, காரணம் சரி
(இ) கூற்று தவறு, காரணம் தவறு
(ஈ) கூற்று சரி, காரணம் சரி
Answer:
(ஈ) கூற்று சரி, காரணம் சரி

Question 11.
ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின்போது சென்னை மாகாண அரசின் முதல் தலைவர்…………………… ஆவார்.
(அ) தலாமி
(ஆ) இராஜாஜி
(இ) எலியேல்
(ஈ) ஹிட்லர்
Answer:
(இ) எலியேல்

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 3

Question 12.
குறிஞ்சித் திணை பாடிப்புகழ் பெற்றவர்………… ஆவார்.
(அ) கபிலர்
(ஆ) பரணர்
(இ) பேயனார்
(ஈ) அம்மூவனார்
Answer:
(அ) கபிலர்

Question 13.
மாதவி தனது நாட்டியத் திறமைக்காகப் பெற்ற பட்டம்………………………
(அ) ஆடலரிசி
(ஆ) தலைக்கோல்
(இ) நாட்டியப்பேரொளி
(ஈ) நாட்டியச் செங்கோல்
Answer:
(ஆ) தலைக்கோல்

Question 14.
உவகை என்பதன் பொருள் …………………………..
(அ) சினம்
(ஆ) பொறாமை
(இ) சூது
(ஈ) மகிழ்ச்சி
Answer:
(ஈ) மகிழ்ச்சி

பகுதி – II

இரண்டு அல்லது மூன்று வரிகளில் விடை தருக.[12 x 2 = 24]

பிரிவு – 1

எவையேனும் மூன்றனுக்கு விடை தருக.

Question 15.
பெருங்கடல் வேட்டத்துச் சிறுகுடிப் பரதவர்’ – தொடரில் உள்ள முரண் நயத்தைக் குறிப்பிடுக.
Answer:

 • முரண் என்பது பாடலில் அமைந்துள்ள எதிர்ச் சொற்களைக் குறிக்கின்றது.
 • பெருங்கடல், சிறுகுடி இவையே, இப்பாடலில் அமைந்துள்ள முரண் நயம் ஆகும்.
 • பெரிய கடல், சிறிய குடி என்பதால் பெரிய X சிறிய என்பது முரண் ஆகும்.

Question 16.
அரசரோடு நட்புப் பாராட்டினாலும் செய்யத்தகாதன யாவை?
Answer:
தான் அரசர்க்குப் பழமையான நட்புடையவராய் உள்ளோம் எனக் கருதி தகுதி அல்லாதவற்றைச் செய்தால் அந்த உரிமை கேட்டினைத் தரும்.

Question 17.
மஸ்னவி என்றால் என்ன?
Answer:
ஜலாலுத்தீன் ரூமியின் சூஃபி தத்துவப் படைப்பு நூலே ‘மஸ்னவி’ ஆகும். இந்த மஸ்னவி படைப்பில் 25,600 பாடல்களைக் கொண்டதாகச் சொல்லப்படுகிறது. மஸ்னவி என்பது ஆழமான ஆன்மீகக் கருத்துகள் நிரம்பிய இசைக்கவிதைகளின் தொகுப்பு ஆகும்.

Question 18.
எச். ஏ. கிருட்டிணனார் எழுதிய பிற நூல்கள் யாவை?
Answer:

 • இரட்சணிய யாத்திரிகம்
 • போற்றித் திரு அகவல்
 • இரட்சணிய மனோகரம்

பிரிவு – 2

எவையேனும் ஏழனுக்கு விடை தருக.

Question 19.
‘விரிபெரு தமிழர் மேன்மை
ஓங்கிடச் செய்வ தொன்றே
உயிர்ப்பணியாகக் கொண்டோன்’ – யார், யாரைப் பற்றி, எதற்காகக் கூறுகிறார்?
Answer:

 • பாவேந்தர் பாரதிதாசன் வேங்கடசாமியைப் பற்றி கூறுகிறார்.
 • தமிழ் கெட நேர்ந்த போது தமிழ்ப் பணியை உயிர்ப்பணியாகக் கொண்டு தமிழரின் மேன்மையை ஓங்கிடச் செய்தல் வேண்டும் எனக் கூறுகிறார்.

Question 20.
வரியெழுத்தின் உறுப்புகள் யாவை?
Answer:

 • புள்ளி
 • கால் .
 • கொம்பு .
 • விலங்கு

முதலியவை வரியெழுத்தின் உறுப்புகள் ஆகும்.

Question 21.
நடை என்னும் சொல்லை தொல்காப்பியம் எவ்வாறு கையாண்டுள்ளது?
Answer:
‘நடைபெற்றியலும்’ என்றும் ‘நடைநவின்றொழுகும்’ என்றும் சில சொற்றொடர்களைத் தொல்காப்பியம் கையாண்டிருக்கிறது. மேலும்,

ஆசிரிய நடைத்தே வஞ்சி; ஏனை
வெண்பா நடைத்தே கலி

என்றும் சொல்லுகிறது; நடை என்ற சொல், தெளிவான பார்வையோடு இங்கு இடம்பெறுகின்றது.

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 3

பிரிவு – 3

எவையேனும் ஏழனுக்கு விடை தருக.

Question 22.
ஏதேனும் ஒன்றனுக்கு மட்டும் பகுபத உறுப்பிலக்கணம் தருக.
(அ) ஓடுமின்
(ஆ) அணிகின்றேன்
Answer:
(அ) ஓடுமின் = ஓடு + மின்
ஓடு – பகுதி
மின் – ஏவல் பன்மை வினைமுற்று விகுதி
(ஆ) அணிகின்றேன் = அணி + கின்று + ஏன்
அணி – பகுதி கின்று – நிகழ்கால இடைநிலை
ஏன் – தன்மை ஒருமை வினைமுற்று விகுதி

Question 23.
ஏதேனும் ஒன்றனுக்கு இலக்கணக் குறிப்பு தருக.
(அ) உழாஅது
(ஆ) உலகு
Answer:
(அ) உழாஅது – செய்யுளிசை அளபெடை
(ஆ) உலகு – இடவாகுபெயர்

Question 24.
ஏதேனும் ஒன்றனுக்குப் பிரித்துப் புணர்ச்சி விதி தருக.
(அ) வானமெல்லாம்
(ஆ) செந்தமிழே
Answer:
(அ) வானம் + எல்லாம் – வானமெல்லாம்
விதி : உடல்மேல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்பே
(ஆ) செம்மை + தமிழே – செந்தமிழே
செம் + தமிழே – செந்தமிழே
விதி : (1) ஈறுபோதல் (2) முன்னின்ற மெய் திரிதல்

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 3

Question 25.
ICON என்ற கலைச்சொல்லின் தமிழ் வடிவம் என்ன?
Answer:
உரு

Question 26.
கொச்சை சொற்களை தமிழில் எழுதுக.
Answer:
மெய்யாலுமே நான் கிரஹபிரவேச விழாவுக்குப் போய்கினு இருக்கேன். உண்மையாகவே நான் புதுமனை புகுவிழா நிகழ்விற்குச் சென்று கொண்டு இருக்கிறேன்.

Question 27.
மரபுத் தொடரைச் சொந்த வாக்கியத்தில் அமைத்து எழுதுக.
Answer:
கூழைக்கும்பிடு
கூழைக்கும்பிடு – போலி மரியாதை
தொடர் : இந்த உலகில் பிடிக்காவிட்டாலும் கூட உயர் அதிகாரிகளைக் கண்டவுடன் சிலர் கூழைக்கும்பிடு போடுவர்.

Question 28.
மரபுப்பிழை திருத்துக.
சிங்கத்தின் பிளிறல் கேட்டு நரி குரைத்திட ஆந்தை ஓலமிட்டது.
Answer:
சிங்கத்தின் முழக்கம் கேட்டு நரி ஊளையிட ஆந்தை அலறியது.

Question 29.
விடைக்கேற்ற வினா எழுதுக.
மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அவர்கள் காலத்தில் தமிழகக் கல்வித்துறை பல மாற்றங்களைக் கண்டது.
Answer:
யார் கல்வி அமைச்சராக இருந்தபோது தமிழகக் கல்வித்துறை பல மாற்றங்களைக் கண்டது?

Question 30.
பொருள் வேற்றுமை தோன்றும்படியாக ஒரே தொடரில் அமை.
வால் – வாள்
Answer:
குறும்பு செய்த குரங்கின் வாலை, வாள் கொண்டு வெட்டினான்.

பகுதி – III

ஐந்து அல்லது ஆறு வரிகளில் விடை தருக. [7 x 4 = 28)

பிரிவு – 1

எவையேனும் இரண்டனுக்கு மட்டும் விடை தருக.

Question 31.
வாடைக் காலத்தில் கோவலர்கள் எவ்வாறு பாதுகாப்பைத் தேடினர்?
Answer:

 • கொடுங்கோல் கோவலர் வளைந்த கோலினை உடைய கோவலர் தான் தங்கியிருந்த மலையை வலப்பக்கமாகச் சூழ்ந்து எழுந்த மேகமானது உலகம் குளிருமாறு புதிய மழையைப் பொழிந்தது.
 • தாழ்வான பகுதிகளில் பெருகிய வெள்ளத்தை வெறுத்த, வளைந்த கோலையுடைய ஆயர் எருமை, பசு, ஆடு ஆகிய நிரைகளை வேறு மேடான நிலங்களில் மேய விட்டனர்.
 • தாம் பழகிய நிலத்தை விட்டுப் பெயரும் நிலையால் வருத்தம் அடைந்தனர்.
 • அவர்கள் தலையில் சூடியிருந்த நீண்ட இதழ்களையுடைய காந்தள் மாலை கசங்கியது.
 • பலருடன் சேர்ந்து கொள்ளி நெருப்பினால் கைகளுக்குச் சூடேற்றிய போதிலும் அவர்களது
  பற்கள் நடுங்கின.
 • விலங்குகள் குளிர்மிகுதியால் மேய்ச்சலை மறந்தன. குரங்குகள் நடுங்கின. மரங்களில் தங்கியிருந்த பறவைகள் நிலத்தில் வீழ்ந்தன.
 • பசுக்கள் பாலுண்ண வந்த கன்றுகளைத் தவிர்த்தன. மலையையே குளிரச் செய்வது போன்றிருந்தது அக்குளிர்கால நள்ளிரவு.

Question 32.
அகநானூறு குறிப்பு வரைக.
Answer:

 • அகம் + நான்கு + நூறு = அகநானூறு
 • அகத்தைப் பற்றிய நானூறு பாடல்களைக் கொண்ட நூல்.
 • பாடல்வைப்பு முறையில் பாடல் எண்ணிற்கு ஏற்பத் திணைகள் வரிசையாக வைத்துத்
  தொகுக்கப்பட்ட நூல் அகநானூறு.
 • இது எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்று. இந்நூல் மூன்று பிரிவுகளை உடையது.
 • களிற்றியானைநிரையில் 120 பாடல்களும், மணிமிடை பவளத்தில் 180, பாடல்களும் நித்திலக்கோவையில் 100 பாடல்களும் உள்ளன. அகப்பாடல்கள் மட்டுமே பாடியவர்களுள் ஒருவர் அம்மூவனார்.
 • நெய்தல் திணை பாடல்களைப் பாடுவதில் வல்லவர்.
 • இவரது பாடல்கள் எட்டுத்தொகையில் நற்றிணை, குறுந்தொகை, அகநானூறு, ஐங்குறுநூறு ஆகியவற்றில் தொகுக்கப்பெற்றுள்ளன.

Question 33.
‘ஈசன்மகன் நின்றனர் ஓர் ஏழையென ஓர்மின்’ – இடஞ்சுட்டிப் பொருள் விளக்குக.
Answer:
இடம்: எச். ஏ. கிருட்டிணனார் பாடி ‘இரட்சணிய யாத்திரிகம்’ பாடலில் இடம் பெற்றுள்ளது.
பொருள்:
இயேசு பெருமான் அன்பு என்னும் உறுதியான கட்டிலிருந்து விடுபட முடியாமல் தான், எந்த உதவியும் பெற இயலாத ஓர் ஏழையைப் போல அமைதியுடன் நின்றார்.

விளக்கம்:
இறைமகன் தன்னைப் பிறர் கயிற்றால் கட்டும் போது அதற்கு உடன்பட்டு நின்றார். அச்செயலானது, இயல்பாக மனிதர்களிடம் காணப்படுகிற சாதாரண அன்புச்செயல் என்று கருத வேண்டியதில்லை. தம்மீது பகை கொண்டு தனக்கு இழிவான செயல்களைச் செய்த இம்மனிதர்கள் தாங்கள் வாழும் காலம் முழுவதும் துன்பத்தில் இருப்பார்களோ என்று எண்ணி அவர்களுக்காக இரக்கப்படுகிற தன்மையே காரணம். அந்த அன்பு என்னும் உறுதியான கட்டிலிருந்து விடுபட முடியாமல்தான், எந்த உதவியும் பெற இயலாத ஓர் ஏழையைப் போல அமைதியுடன் நின்றார்.

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 3

Question 34.
எவற்றையெல்லாம் விட நன்றி உயர்ந்தது? – குறள் வழி விளக்குக.
Answer:

 • தான் எந்த உதவியும் செய்யாமலிருந்த போதிலும் தனக்கு ஒருவர் செய்யும் உதவிக்கு இந்த மண்ணுலகமும், விண்ணுலகமும் ஈடாகாத அளவிற்கு உயர்ந்தது.
 • உரியகாலத்தில் செய்த உதவி சிறியதாக இருந்தாலும், அது உலகத்தின் அளவைவிட பெரியதாகும்.
 • இதனால் நமக்கு பயன்கிடைக்குமா என்று ஆராயாமல் ஒருவர் நமக்கு செய்யும் உதவி, நன்மை கடலைவிட பெரியதாகும்.
 • ஒருவர் தினையளவை உதவி செய்திருந்தாலும் அதன் பயன் தெரிந்தவர்கள், அதை பனையளவாகக் கொண்டு போற்றுவர். இந்த செயல்களையெல்லாம் விட நன்றி உயர்ந்தது என்று ‘வள்ளுவர் கூறுகிறார்.

பிரிவு – 2

எவையேனும் இரண்டனுக்கு மட்டும் விடை தருக.

Question 35.
நேர மேலாண்மை குறித்து எழுதுக.
Answer:

 • மனிதனுடைய மேலாண்மைப் பண்பு, அவன் ஓய்வு நேரத்தை உருவாக்கத் தொடங்கிய போது உருவானது.
 • வரலாற்றுக் காலத்திற்கு முந்தைய மனிதனுக்கு ஓய்வு என்பது கனவு.
 • அவனது பொழுது, உணவு தேடுவதிலேயே கழிந்தது.
 • விரைவாக வேலை செய்யக்கூடிய, பணியை எளிதாக்கக் கூடிய கருவிகளைச் செய்தபோது அவனால் ஓய்வு நேரத்தை உருவாக்க முடிந்தது.
 • அவனுடைய ஓய்வுநேரம், சிந்திக்கவும் இன்னும் வளமான வாழ்க்கைக் கூறுகளை உண்டாக்கிக் கொள்ளவும் வாய்ப்பாக அமைந்தது.
 • இன்று கூட அதிக நேரத்தை உருவாக்க முடிந்தவர்களே வரலாறு படைப்பவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.
 • திட்டமிடுவதை ஒவ்வொரு நாளும் செய்ய வேண்டும். அன்றைய பணிகளை மன அடுக்குகளில் வகித்துக்கொள்ள வேண்டும்.
 • சிறந்த நிருவாகியாக இருந்தால் கூட உரிய நேரத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவில்லையென்றால் வெற்றி கிடைக்காமல் போய்விடுகிறது.
 • பல நேரங்களில் போர்களில் குறைவான படைவீரர்களுடன் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள்.

ஞாலம் கருதினும் கைகூடும் காலம்
கருதி இடத்தால் செயின்  :
இதனைத் திருவள்ளுவர், ஏற்ற காலத்தை அறிந்து ஏற்ற இடத்தையும் தெரிந்து ஒரு செயலை மேற்கொண்டால் உலகத்தையே அடைய நினைத்தாலும் அதுவும் கைகூடும் என்று அழகாகத் தெளிவுப்படுத்துகிறார்.

Question 36.
சென்னை நீர் நிலைகளை குறிப்பிடுக.
Answer:
சென்னை நீர் நிலைகளாவன:

 • இலண்டன் நகர் என்றால் தேம்ஸ் நதி.
 • வாஷிங்டன் நகர் என்றால் போடமாக் நதி.
 • சென்னை, வட சென்னைக்குக் கொற்றலையாறு. மத்திய சென்னைக்குக் கூவம். தென்சென்னைக்கு அடையாறு, அதற்கும் கீழே பாலாறு, இந்த நான்கு ஆறுகளையும் இணைக்கக்கூடிய பக்கிங்காம் கால்வாய்.
 • காட்டன் கால்வாய், விருகம்பாக்கம் கால்வாய், ஓட்டேரி நல்லா என 18 பெரிய ஓடைகள், 540 க்கும் மேற்பட்ட சிறிய ஓடைகள் என இயற்கையாய் அக்காலத்தில் வடிகால்களைப் பெற்றிருந்தது.
 • மழைநீர், சிறிய ஓடைகள் வழியாகப் பெரிய ஓடைகளைச் சென்றடையும்.
 • பெரிய ஓடைகள் ஆறுகளைச் சென்றடையும் ஆறுகள் கடலில் சென்று சேரும்.

Question 37.
நம் தமிழ் பரம்பரையின் உறவுப்பெயர்களை எழுதுக.
Answer:
தமிழர் பரம்பரை:

பரன் – பறை
சேயோன் – சேயோள்
ஒட்டன் – ஒட்டி
பூட்டன் – பூட்டி
பாட்டன் – பாட்டி
தந்தை – தாய்

நாம் :

மகன் – மகள்
பெயரன் – பெயர்த்தி
கொள்ளுப் பெயரன் – கொள்ளுப் பெயர்த்தி
எள்ளுப் பெயரன் – எள்ளுப் பெயர்த்தி

Question 38.
ஒரு நாட்டினுடைய வரலாற்றின் முக்கியத்துவத்தைக் கூறுக.
Answer:

 • • நாட்டின் வரலாறு என்பது அந்நாட்டை ஆண்ட அரசர்களுடைய வரலாறு மட்டுமன்று; அந்நாட்டில் வாழ்ந்த மக்களின் வாழ்க்கை வரலாறும் சேர்ந்ததே. ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் அந்தந்த நாட்டின் வரலாறு முதன்மையானதாகும்.
 • ஆனால் வரலாற்றை ஆவணப்படுத்தும் வழக்கம் நமது நாட்டில் மிக அரிதாகவே இருந்தது. எனவேதான், நமக்குப் பழைய வரலாறுகள் இன்றும் குறைவாகவே கிடைக்கின்றன.
 • பெரிதும் கவனம் குவிக்கப்படாத இத்தகு துறைகளில் வெளிச்சம் பாய்ச்சிய ஆளுமைகள் போற்றத்தக்கவர்கள். சான்றுகளை ஆய்வு நோக்கில் தந்து வரலாற்றையும் பண்பாட்டையும் செழுமைப்படுத்தும் சான்றோர்களின் ஆய்வு ஆளுமை அறியத்தக்கது.

பிரிவு – 3

எவையேனும் மூன்றனுக்கு விடை தருக

Question 39.
நெய்தல் திணை அல்லது இயன்மொழித்துறையை விளக்குக.
Answer:
முதற்பொருள்
நிலம் – கடலும், கடல் சார்ந்த இடமும்
பொழுது – சிறுபொழுது – எற்பாடு
பெரும்பொழுது – முன்பனி, பின்பனி, இளவேனில், முதுவேனில். கூதிர்

கருப்பொருள்
தெய்வம் – வருணன்
மக்கள் – பரதவர், பரத்தியர், நுளையர்
பறவை – நீர்க்காக்கை
விலங்கு – சுறா
ஊர் – பட்டினம், பாக்கம்
நீர் – உவர்நீர்க்கேணி, உவர்க்கழி
உணவு – மீனும், உப்பும் விற்றால் பெறும் பொருள்
தொழில் – மீன் பிடித்தல், உப்பு விற்றல்

உரிப்பொருள்
‘இரங்கலும், இரங்கல் நிமித்தமும்’

சான்று:
இறவுப்புறத் தன்ன பிணர்படு தடவுமுதற்
சுறவுக்கோட் டன்ன முள்ளிலைத் தாழை

என்ற நற்றிணைப் பாடல் நெய்தல் திணைக்குச் சான்றாகும்.

துறை:
இது புணர்ந்து நீங்கிய தலைவனைத் தோழி வரைவு கடாயது

விளக்கம்:
பகற்குறியில் தலைவன் தலைவியைச் சந்தித்துச் செல்கின்றான். அப்பொழுது தோழி தலைவனை நோக்கி “இவ்வாறு செல்வாயானால் மீண்டும் நீ வருவதற்குள் தலைவி இறந்து விடுவாள். ஆதலால் அதற்கு ஏற்றது செய்”, என வரைவு (மணஞ்செய்து கொள்வது) தோன்றக் கூறுவது வரைவு கடாதலாகும்.

(அல்லது)

இயன்மொழித் துறை
Answer:
துறை விளக்கம்:
ஒரு வேந்தனெதிர் சென்று அவன் தன்மையைக் கூறிப் புகழ்வது இயன்மொழி வாழ்த்து என்னும் துறையாகும். ஒருவனின் இயல்பைப் புகழ்ந்துக் கூறி வாழ்த்துவது இத்துறையின் உயிர்ப்பாகும்.

(சான்று) வரையா மரபின் மாரி போலக்
கடாஅ யானைக் கழற்கால் பேகன்

துறை பொருத்தம்:
வரையறையின்றி மழை பல்வேறு இடங்களிலும் பொழிவது போல இரவலர்க்கு ஆராய்ந்து பாராமல் மழை போல் வாரி வழங்குவான் என்று பரணர் பேகனின் இயல்பைப் பாடலில் புகழ்வதால் இப்பாடல் இயன்மொழி வாழ்த்து என்னும் துறையாகும்.

குறிப்பு:
பேகனின் வள்ளல் தன்மையின் இயல்பைப் பாடப்பட்டது குதிரைகளுக்கு மிகுந்த புல்லினை ஊட்டி பெருந்தேரினைச் விரைவாகச் செலுத்துவாயாக என்று கூறினான்.

Question 40.
நிரல்நிறையணி (அல்லது) தற்குறிப்பேற்ற அணியை விளக்குக.
அணி விளக்கம்:
சில சொற்களை வரிசைப்படுத்தி, அச்சொற்களுடன் தொடர்புள்ளவற்றையும் முறையாக வரிசைப்படுத்தி அதன்படி பொருள் கொள்ள வைப்பதே ‘நிரல்நிறையணி’யாகும்.
(எ.கா.) அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை
பண்பும் பயனும் அது.
Answer:
விளக்கம்:
மேற்காணும் குறளில், அன்பும், அறனும், முதலடியில் அமைந்துள்ளன. அச்சொற்களுக்கு முறையாகப் பொருந்தும்படி, பண்பும், பயனும், இரண்டாவது அடியில் வரிசையாக வைக்கப்பட்டுள்ளன.

இதன் மூலம் அன்பே பண்பாகவும், அறனே பயனாகவும் இல்லறம் அமைய வேண்டும் என்பது உணர்த்தப்படுகிறது. இங்ஙனம் அன்பிற்குப் பண்பும், அறத்திற்குப் பயனும் என வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
(நிரல் – வரிசை ; நிறை – நிறுத்துதல், நிரல் நிறை வரிசையாக நிறுத்துதல்)

(அல்லது)

தற்குறிப்பேற்ற அணி:
Answer:
அணி விளக்கம்:
இயல்பாக நிகழும் நிகழ்ச்சியில் கவிஞர் தம் கற்பனைக் கருத்தை ஏற்றிக் கூறுதல் ‘தற்குறிப்பேற்ற அணி’யாகும். (தன்+ குறிப்பு + ஏற்றம் – தற்குறிப்பேற்றம்)

(எ.கா.) மையறு மலரின் நீங்கியான் செய்மா தவத்தின் வந்து
செய்யவளிருந்தாள் என்று செருமணிக் கொடிகள்
என்னும் கைகளை நீட்டி அந்தக் கடிநகர் கமலச் செங்கண்
ஐயனை ஒல்லை வாவென் றழைப்பது போன்றதம்மா

விளக்கம்:
மிதிலை நகரம் தன்னிடம் திருமகள் வளர்ந்து வருவதைக் குறிப்பாகச் சொல்ல, அவளைத் திருமணம் செய்துகொள்ள இராமனை விரைந்து வருக’ என்று அழைப்பது போல தன் கொடிகளாகிய கைகளை நீட்டி அழைத்தது என்பது மேற்காணும் பாடலின் பொருளாகும்.

இயல்பாகக் கொடி அசைவதை – இராமனை அழைக்கவே அவ்வாறு அசைந்தது என்று தன் குறிப்பை கொடியின் மீது ஏற்றிக் கூறியதால், இது ‘தற்குறிப்பேற்ற அணி’யாகும்.

Question 41.
பின்வரும் பழமொழியை வாழ்க்கை நிகழ்வில் அமைத்து எழுதுக.
Answer:
ஆழம் தெரியாமல் காலை விடாதே அல்லது மின்னுவதெல்லாம் பொன்னல்ல பழமொழி விளக்கம்:
எந்தச்செயலைச் செய்வதற்கு முன்பும் அதன் விளைவை அறிந்து செயலைச் செய்ய வேண்டும்.

வாழ்க்கை நிகழ்வு :
ஒரு சிறிய கிராமத்தில் இரண்டு நண்பர்கள் இருந்தனர். அவர்கள் எப்போதும் ஒன்றாக தான் இருப்பார்கள். ஒருவரை விட்டு ஒருவர் பிரியமாட்டார்கள். ஆனால் அதில் ஒருவன் மட்டும் எந்தச் செயலை எடுத்தாலும் அதை உடனே செய்து விடுவான். அதனால் என்ன விளைவு வரும் என்பதை யோசிக்காமல் செய்து விடுவான். அவன் நண்பன் அதில் இருந்து காப்பதுமே வேலையாக இருக்கும். எப்போதும் அவன் நண்பன் கூறுவான் நாம் எந்த செயலை எடுத்தாலும் அதன் ஆழம் தெரிந்து செயலைத் தொடங்க வேண்டும் என்று கூறுவான்.

(அல்லது)

மின்னுவதெல்லாம் பொன்னல்ல
Answer:
பழமொழி விளக்கம்:
வெளிப்புறத் தோற்றம் கண்டு எதையும் உண்மை என நினைத்தல் கூடாது.

வாழ்க்கை நிகழ்வு:
என் நண்பர் ஒருவர் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் சென்னையிலிருந்து மும்பைக்குப் பயணம் செய்தார். அப்போது தாம்பரத்தில் ஒரு நபர் ஏறி என் நண்பரின் அருகில் அமர்ந்தார். அவர் பார்ப்பதற்கு மிகவும் நல்லவராய்த் தெரிந்தார். பேண்ட், சர்ட் என மிகவும் மிடுக்காகத் தோற்றமளித்தார். கையில் மிகப்பெரிய பெட்டியும் வைத்திருந்தார். அவர் என் நண்பரிடம் மிக மெதுவாகப் பேச ஆரம்பித்தார். என் நண்பரும் பேசினார், பின் இருவரும் இரவு உணவு உண்டனர்.

பின் சென்னையைத் தாண்டிய பிறகு, என் நண்பருக்கு அவர் பிஸ்கட் தந்தார். என் நண்பர் அது மயக்க பிஸ்கட்டாக இருக்கும் என மறுத்தார். பின் அந்த நபர் சிறிது நேரத்தில் ஒரு நபரிடம் செல்போனில் தொடர்பு கொண்டு ஏதோ பேசினார்.

பின் அடுத்த இரயில் நிலையம் வந்தது. அப்போது வேறு ஒரு நபர் காபி விற்றார். உடனே அந்த நபர் என் நண்பரிடம் காபி குடிக்கலாமே எனக் கூறினார். பின் இருவரும் காபி குடித்தனர். பின் நண்பர் மயங்கினார். காலையில் விழித்துப் பார்த்தபோது அவரின் பணப்பையைக் காணவில்லை. உடனே காவலரிடம் புகார் செய்தார். காவலர் அந்த நபரை சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் பிடித்து வைத்திருந்தனர். அப்போதுதான் என் நண்பருக்கு அந்த காபி விற்றவரும் இவரின் கூட்டாளி எனத் தெரிந்தது. பின் காவலரிடம் தன் பணத்தைப் பெற்றார்.

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 3

Question 42.
தமிழாக்கம் தருக.
1. A young calf knows not fear.
2. Forgive and forget.
3. Slow and steady win the race.
4. All his geese are swans.
Answer:

 1. இளங்கன்று பயமறியாது.
 2. மறப்போம், மன்னிப்போம்.
 3. நிதானம் பிரதானம்.
 4. காக்கைக்கும் தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு.

Question 43.
பின்வரும் தலைப்புகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் 8 வரிகளில் கவிதை புனைக.
Answer:
மனித நேயம் (அல்லது) தமிழர் திருநாள்
Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 3 - 1

பகுதி – IV

பின்வரும் வினாக்களுக்கு இரு பக்கங்களுக்கு மிகாமல் விடை தருக.[3 x 6 = 18]

Question 44.
(அ) நெடுநல்வாடையில் நக்கீரர் காட்டும் மழைக்கால வருணனையைச் சொல்லில் வடிக்க.
Answer:

 • “ஐப்பசி அடை மழை! கார்த்திகை கனமழை!” என்பது சொலவடை, ஓராண்டை ஆறு பருவங்களாக வகைப்படுத்திய பழந்தமிழர் ஜப்பசி, கார்த்திகை மாதங்களைக் கூதிர்ப்பருவம் என்று அழைத்தனர்.
 • பருவ மாற்றங்களால் உயிரனங்களின் இயல்பு வாழ்க்கை , மாற்றம் பெறுகிறது.
 • முல்லை நில மக்கள், பறவைகள், விலங்குகள் இவற்றின் வாழ்வில் மழையும் குளிரும் ஏற்படுத்தும் மாற்றத்தை சங்க இலக்கியம் பதிவு செய்துள்ளது. தான் தங்கியிருந்த மலையை வலப்பக்கமாகச் சூழ்ந்து எழுந்த மேகமானது உலகம் குளிருமாறு புதிய மழையைப் பொழிந்தது.
 • தாழ்வான பகுதிகளில் பெருகிய வெள்ளத்தை வெறுத்த, வளைந்த கோலையுடைய ஆயர் எருமை, பசு, ஆடு ஆகிய நிரைகளை வேறு மேடான நிலங்களில் மேய விட்டனர்.
 • தாம் பழகிய நிலத்தை விட்டுப் பெயரும் நிலையால் வருத்தம் அடைந்தனர்.
 • அவர்கள் தலையில் சூடியிருந்த நீண்ட இதழ்களையுடைய காந்தள் மாலை கசங்கியது.
 • பலருடன் சேர்ந்து கொள்ளி நெருப்பினால் கைகளுக்குச் சூடேற்றிய போதிலும் அவர்களது பற்கள் நடுங்கின. விலங்குகள் குளிர்மிகுதியால் மேய்ச்சலை மறந்தன. குரங்குகள் நடுங்கின.
 • மரங்களில் தங்கியிருந்த பறவைகள் நிலத்தில் வீழ்ந்தன.
 • பசுக்கள் பாலுண்ண வந்த கன்றுகளைத் தவிர்த்தன. மலையையே குளிரச் செய்வது போன்றிருந்தது அக்குளிர்கால நள்ளிரவு என்று நெடுநல்வாடையில் நக்கீரர் வருணனை செய்கிறார்.

(அல்லது)

(ஆ) நகை, அழுகை, இளிவரல், பெருமிதம் முதலான மெய்ப்பாடுகளைச் சான்றுடன்
விளக்குக.
Answer:
நகை :
(பாடிய பாணனின் குரலை எள்ளி நகையாடிய தலைவியின் கூற்று இது)
ஈட்டுபுகழ் நந்தி பாணநீ ! எங்கையர்தம்
வீட்டிருந்து பாட விடிவளவும் – காட்டிலழும்
பேயென்றாள் அன்னை, பிறர் நரியென்றார். தோழி
நாயென்றாள், நீ என்றேன் நான்!

பாடலின் பொருள் :
“புகழ்மிக்க தலைவனின் புகழ்பாடுவோனே! நீ எங்கள் வீட்டின் முன் இரவு முழுவதும் பாடினாய். அதைக்கேட்டு என் தாய், விடியவிடியக் காட்டில் அழும் பேய் என்றாள்; பிறர், நரி ஊளையிட்டது என்றனர்; தோழியோ, நாய் குரைத்தது என்றாள்; இல்லை நீ என்றேன் நான்”.

அழுகை:)
(தலைவன் காட்டில் புலியுடன் போராடி இறந்துபட, தலைவி துயரில் கூறுவது)
ஐயோ எனின் யான் புலி அஞ்சுவலே
அணைத்தனன் கொளினே அகன்மார்பு
எடுக்கவல்லேன் என்போல் பெருவிதிர்ப்பு உறுக, நின்னை
இன்னாது உற்ற அறனில் கூற்றே!

பாடலின் பொருள்:
போரில் இறந்துபட்ட தலைவனின் உடலைப் பார்த்து தலைவி, ஐயோ எனக் கதறினால், காட்டில் உள்ள புலி வந்துவிடுமோ என அஞ்சுகின்றேன். தூக்கி எடுத்துச் செல்லலாம் என்றால் அகன்ற மார்பு கொண்ட உன்னைத் தூக்கவும் இயலாது. இவ்வாறு துன்புறும் வண்ணம் செய்ததே கூற்றம். அக்கூற்றம் என்னைப்போல் துன்புறட்டும்.

இளிவரல் :
(சேரன் கணைக்காலிரும்பொறை சிறையில் தண்ணீர் கேட்டு, காலம் தாழ்த்திக் கொடுத்ததால் அதை அருந்தாமல் தவிர்த்துத் தனக்கேற்பட்ட சிறுமையை எண்ணிப் பாடியது)

தொடர்ப்படு ஞமலியின் இடர்ப்படுத்து இரீஇய
கேளல் கேளிர் வேளாண் சிறுபதம்,
மதுகை இன்றி, வயிற்றுத்தீத் தணியத்
தாம் இரந்து உண்ணும் அளவை
ஈன்ம ரோ, இவ் உலகத் தானே

பாடலின் பொருள்:
”நாயைக் கட்டுவது போலச் சங்கிலியினால் கட்டிவைத்து, என்னைத் துன்புறுத்திச் சிறையிலிட்டனர். அப்படிச் சிறையிலிட்டவரின் உதவியினால் வந்த தண்ணீரை மனவலிமையின்றி இரந்து உண்ணுபவரை இவ்வுலகில் அரசர் எனப் போற்றுவார்களா?”

பெருமிதம்:
(பெருவீரன் ஒருவன் தனியாகப் பெரும்படையை எதிர்க்கும் பெருமிதத்தைக் குறிப்பிடுதல்)

உறுசுடர் வாளோடு ஒருகால் விலங்கின்
சிறுசுடர் முற்பேர் இருளாங் கண்டாய் –
எறிசுடர்வேல்
தேங்குலாம் பூந்தெரியல் தேர்வேந்தே
நின்னோடு
பாங்கலா மன்னர் படை

பாடலின் பொருள்:
எறிதற்குரிய ஒளிமிக்க வேலினையும் தேன்நிறைந்த பூமாலையினையும் உடைய தேர்வேந்தனே! வாளுடன் பகையரசனின் பெரும்படையை நான் தடுப்பேன். என்முன் அப்பெரும்படை சிறுவிளக்கின் முன் இருள் ஓடுவதுபோல ஓடும்.

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 3

Question 45.
(அ) குடும்பம் என்னும் சிறிய அமைப்பிலிருந்தே மனித சமூகம் என்னும் பரந்த அமைப்பு
கட்டமைக்கப்படுகிறது – எவ்வாறு? விளக்குக.
Amswer:

 • குடும்பம் எனும் சிறிய அமைப்பிலிருந்தே மனித சமூகம் எனும் பரந்த அமைப்பு கட்டமைக்கப்படுகிறது. குடும்பம் தொடங்கிக் குலம், கூட்டம், பெருங்குழு, சமூகம் என்ற
  அமைப்புவரை விரிவு பெறுகிறது.
 • குடும்பமே மனித சமூகத்தின் அடிப்படை அலகாக உள்ளது. வாழுங்காலம் முழுவதும் தொடர்ந்து வேறு எந்த நிறுவனமும் இந்த அளவுக்கு மனிதனைச் சமூகவயப்படுத்தும் பணியைச்
  செய்ததில்லை.

குடும்பம்:
குடும்பம் எனும் அமைப்பு ஏற்படுவதற்கு அடிப்படை திருமணமே, குடும்பம், திருமணம் இரண்டும் ஒன்றையொன்று சார்ந்தே செயல்படுகின்றன – நாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்களைப் போல, இன்று நாம் வழங்கும் ‘திருமணம்’, குடும்பம் ஆகிய இரண்டு சொற்களும் தொல்காப்பியத்திலும் சங்க இலக்கியங்களிலும் எங்கும் இடம்பெறவில்லை. குடும்பம் எனும் சொல் முதன்முதலில் திருக்குறளில்தான் (1029) வருகிறது.

வாழிடம் :
மருதத்திணைப் பாடல் ஒன்றில் மகளிர் ‘தம்மனை’, ‘நும்மனை’ என மனைவியின் இல்லத்தையும் கணவனின் இல்லத்தையும் பிரித்துப் பேசும் போக்கினைக் காண முடிகிறது. இன்னும் சில இடங்களில் தற்காலிகத் தங்குமிடம் புக்கில் எனவும், திருமணத்திற்குப்பின் கணவனும் மனைவியும் பெற்றோரிடமிருந்து பிரிந்து, தனியாக வாழுமிடம் தன்மனை எனவும் வழங்கப்பெற்றுள்ளன.

மணந்தகம் :
குடும்பமும் உயிரிகளைப் போன்றே தோன்றுகிறது; வளர்கிறது, பல கட்டங்களைக் கடக்கிறது. அதன் வாழ்க்கைச் சுழற்சியில் பல வடிவங்களில் நிலைமாற்றம் பெறுகிறது. இத்தகைய நீண்ட பாதையில் குடும்பத்தின் தொடக்கம் திருமணமே. மணம்புரிந்த கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து இல்லற வாழ்வில் ஈடுபடக்கூடிய தொடக்கக் கட்டமே ‘மணந்தகம்’ எனப்படுகிறது. முதல் குழந்தை பிறக்கும் வரை உள்ள காலகட்டத்தை இந்நிலை குறிக்கிறது. தனிக்குடும்ப உருவாக்கத்தின் தொடக்க நிலையாக இது அமைகிறது.

தாய்வழிக் குடும்பம் :
சங்ககாலத்தில் கண சமூகத்துக்குத் தாயே தலைமை ஏற்றிருந்தாள். தாய்வழியாகவே குலத்தொடர்ச்சி குறிக்கப்பட்டது. பதிற்றுப்பத்து கூறும் சேரநாட்டு மருமக்கள் தாய முறை இதற்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும்.

சிறுவர்தாயே பேரிற் பெண்டே
செம்முது பெண்டின் காதலஞ்சிறா அன்
வானரைக் கூந்தல் முதியோள் சிறுவன்
முளரிமருங்கின் முதியோள் சிறுவன்
என்மகள் ஒருத்தியும் பிறள்மகன் ஒருவனும்

முதலான தொடர்களில் “இவளது மகன்’ என்றே கூறப்பட்டது. இவனது மகன் எனக் கூறப்படவில்லை என்பது நோக்கத்தக்கது. இவை அனைத்தும் சங்ககாலத்தில் காணப்பட்ட தாய்வழிச் சமூகத்தின் நிலையைக் காட்டுகின்றன.

சங்ககாலத்தில் பெண் திருமணம் செய்த பின்னரும் தன் இல்லத்திலேயே தொடர்ந்து வாழ்க்கை நடத்தும் தாய முறை இருந்துள்ளது. திருமணத்திற்குப்பின் மனைவியின் இல்லத்துக்குச் சென்று கணவன் வாழ்வதே நடைமுறையாக இருந்துள்ளது.

தந்தைவழிக் குடும்பம்:
மனித குலத்தில் ஆதியில் தோன்றி வளர்ந்த தாய்வழி முறையானது தமிழர்களிடம் இருந்ததைச் சங்க இலக்கியங்களின் வழி அறிய முடிந்தாலும், சங்க காலத்திலேயே ஆண் மையச் சமூக முறை வலுவாக வேர் ஊன்றிப் பரவலாகி விட்டதையும் காணமுடிகிறது.

ஆண் மையச் சமூகத்தில் பெண் திருமணத்திற்குப்பின் தன் கணவனுடைய தந்தையகத்தில் வாழ வேண்டும். மணமானபின் தலைவன் தலைவியை அவனுடைய இல்லத்திற்கு அழைத்து வந்தபோது அவனுடைய தாய் அவளுக்குச் சிலம்புகழி நோன்பு செய்திருக்கிறாள்.

தனிக்குடும்பம்:
தனிக்குடும்பம் தோன்றுவதற்கான தொடக்கநிலைக் குடும்பங்கள் பற்றிச் சங்க இலக்கியங்கள் மிகுதியாகப் பேசியிருக்கின்றன. இளமகவுநிலைக் குடும்பங்களின் காட்சிகளை ஐங்குறுநூறு தெளிவுபடுத்துகிறது. “மறியிடைப் படுத்த மான்பிணை போல் ” மகனை நடுவணாகக் கொண்டு தலைவனும் தலைவியும் வாழ்ந்திருக்கின்றனர். தாய், தந்தை, குழந்தை மூவருமுள்ள தனிக்குடும்பம் மிகவும் நெருக்கமானது என்பதால் இது தொடக்கநிலை / எளிய நெருக்கமான குடும்பம் எனப்படும்.

விரிந்த குடும்பம்:
சங்க காலத்தில் தனிக்குடும்ப அமைப்பு விரிவுபெற்று இவர்களுடன் பெற்றோர் ஒருவரின் தந்தையும் உடன் வாழும் “விரிந்த குடும்ப முறையையும் காண முடிகிறது. கணவன், மனைவி, மகன் ஆகியோருடன் தந்தை சேர்த்து வாழ்ந்த நேர்வழி விரிந்த குடும்ப முறையை ஒக்கூர் மாசாத்தியாரின் புறநானூற்றுப் பாடல் கூறுகிறது.

இவ்வாறு குடும்பம் என்னும் சிறிய அமைப்பு மனித சமூகம் என்னும் பரந்த அமைப்பாகக் கட்டமைக்கப்படுகிறது.

(அல்லது)

(ஆ) நிருவாக மேலாண்மை குறித்து வெ. இறையன்பு கூறும் கருத்துகளைத் தொகுத்து எழுதுக.
Answer:

 • உயர் பதவிகளில் இருப்பவர்கள் எல்லாவற்றிலும் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்களாக இருப்பது சாத்தியமில்லை.
 • ஆனால் யார் திறமைசாலிகள் என்று அறிந்து அவர்களை அருகில் வைத்துக் கொண்டால் போதும்.
 • தெரிந்திருப்பது ஒருவகை அறிவு என்றால். யாருக்குத் தெரியும் எனத் தெரிந்திருப்பது மற்றோர் அறிவு.
 • நாலடியார் அதையே பக்குவமாகச் சொல்கிறது.

“கல்லாரே யாயினும் கற்றாரைச் சேர்ந்தொழுகின்
நல்லறிவு நாளுந் தலைப்படுவர் – தொல்சிறப்பின்
ஒண்ணிறப் பாதிரிப்பூச் சேர்ந்தலாற் புத்தோடு
தண்ணீர்க்குத் தான்பயந் தாங்கு”

 • நிருவாகத்தில் வரவே செலவைத் தீர்மானிக்க வேண்டும். வரவைத் தாண்டி நிறையச் செலவு
  செய்பவன். அடுத்தவரிடம் கையேந்த வேண்டிய அவல நிலைக்குத் தள்ளப்படுவான்.
 • டைமன் என்பவன் ஏதென்ஸ் நகரில் இருந்தான்.
 • அவன் வரவு குறைந்தாலும் செலவு நீடித்தது. அவனது உதவியாளர் நிதி நிலைமையைப் பற்றிப் பேசவருகிற பொழுதெல்லாம் கேட்க மறுத்தான்.
 • ஒரு கட்டத்தில் கடன் கொடுத்தவர்கள் கழுத்தை நெரிக்கிறார்கள். ஆனால் அப்போதும் அவன்
  வருந்தவில்லை .
 • தான் அளித்த விருந்தை உண்டவர்கள், உதவுவார்கள் என்று பொய்க்கணக்குப் போடுகிறான்.
 • அவனுடைய சேவகர்கள் நான்கு திசைகளுக்கும் சென்று வெறும் கையோடும். வெளிறிய முகத்தோடும் திரும்புகிறார்கள்.
 • அவன் ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாகச் செல்கிறான். மனித இனத்தையே வெறுக்கிறான்.
 • ‘டைமன்’ பற்றிய ஷேக்ஸ்பியரின் நாடகம் நிதி மேலாண்மை பற்றிய மிகச் சிறந்த வாழ்வியல் விளக்கம், ஔவையார் நல்வழியில்

“ஆன முதலில் அதிகம் செலவானால்
மானம் அழிந்து மதிகெட்டுப் – போனதிசை
எல்லார்க்கும் கள்ளனாய் ஏழ்பிறப்பும் தீயனாய்
நல்லார்க்கும் பொல்லானாம் நாடு”

என்று நிதியைக் கண்டபடி கையாள்பவர்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறார்.

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 3

Question 46.
(அ) கோடைமழை கதை வாயிலாக விளக்கப்படும் மனித நேயப் பண்புகளை விளக்குக.
Answer:

 • மருத்துவமனையின் உள்ளிருந்து வெளியே வந்தாள் ஒரு பெண்.
 • தாயின் தோளில் கோழிக்குஞ்சாய் ஒரு பிஞ்சு ஒடுங்கி இருக்க அவள் கை அதைச் சுற்றிப்
  படர்ந்து இருந்தது பார்க்கவும் நினைக்கவும் மிகவும் பாந்தமாக இருந்தது.
 • நெடுமூச்சு தவிர வேறு ஏதும் இல்லாத குழந்தை மீதான தன் கையை அழுத்தி இருத்திக் கொண்டார். இந்த அரவணைப்பு இதற்கு இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு…? தனக்குப் பிறகு……?
 • பிள்ளையைப் பரிசோதித்த டாக்டர் நெஞ்சில் சளி கட்டி இருப்பதால் காய்ச்சல்…… பயப்படத் தேவையில்லை, பக்குவமாய்ப் பார்த்துக்கொண்டால் இரு தினங்களில் தணிந்துவிடும் என மருந்து எழுதிக் கொடுத்தார்.
 • உங்க கை இப்படி நடுங்குது பெரியவரே…. வீட்ல வேற யாரும் இல்லையா? ஊசி போட்ட வலியால் வீறிட்ட குழந்தையை லாவகமாய் அணைத்துச் சமாதானப்படுத்தி அவ்வாறு கேட்ட வெள்ளையுடை தேவதைக்கு நன்றிச் சிரிப்பை மட்டுமே பதிலாக விட்டு வெளியே வந்தார்.
 • தவித்த தொண்டையைத் தேநீரால் ஆசுவாசப்படுத்திக் கொண்டு வழக்கமாய் வாங்கும் மருந்துக் கடை நோக்கிப் பயணப்பட்டார். “வாங்கய்யா உட்காருங்க. புள்ளைக்கு உடம்பு சரியில்லையா? இப்படிக் கொடுங்க….” கைச்சுமை மட்டும் இடம் மாறியது.
 • ” மூணு நாளா சிரமப்படுது பாவம். டாக்டர் ஊசி போட்டு மருந்து எழுதிக் குடுத்திருக்கார். சரியாயிடும். இப்போ உன்கிட்ட மருந்து வாங்க மட்டும் வரல பாபு” …. சீட்டை நீட்டியபடி அமைதியாய்ச் சொன்னவரை யோசனையுடன் பார்த்தான் பாபு.
 • “ரொம்ப நாளாகவே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கே, இப்ப எனக்கும் சரியாய்த்தான் படறது. இதுக்காக இன்னும் நிறைய நாள் உசிரோட இருக்கணும்னு எனக்கும் ஆசைதான்.
 • நெஞ்சில் உரம் இருந்தாலும் உடம்பு கேட்கணுமே? சாவோட மல்லுக்கு நிக்கிற வயசா? அப்ப இதனோட கதி? சரி… நாளைக்கு அவர்களைக் கூட்டிட்டு வந்துடறயா பாபு.” ”ஐயா’………
 • “ஆமாம்பா நெசமாத்தான் சொல்றேன். அம்மா என்கிற பாசமே தெரியாமல் இருக்க இது மட்டும் என்ன பாவம் செய்தது? பெண்ணோட பரிவும் பாசமும் ஒரு குழந்தைக்கு எவ்வளவு முக்கியம்னு இப்பதான் நல்லாப் புரிஞ்சது பாபு.
 • இதைப் பிரிஞ்சிருக்க முடியாதே என்கிற என்னோட சுயநலத்துக்காக இதை அனாதையா விட்டுட்டுப் போறது எவ்வளவு பெரிய பாதகம்…? அதான். அதுவும் இல்லாம அவங்க உனக்கு நல்லாத் தெரிஞ்சவங்க அதனால பத்திரமான இடத்துக்குத் தான் போய்ச் சேருறது புள்ளையன்னு நிம்மதி. அவங்கள உடனே வரச் சொல்லிடு. ஆக வேண்டியதைப் பார்க்கலாம்.”
 • வினாடி தாமதித்தாலும் மனம் மாறிவிடுமோ என்பது போல் மருத்தும் குழந்தையுமாக விடுவிடுவென நடந்தார்.
 • இரவெல்லாம் உறக்கமின்றிப் புரண்டு……… எல்லாம் இதோட நல்லதுக்குதானே எனத் திரும்பத் திரும்ப நினைத்துச் சமாதானப்படுத்திக் கொண்டார்.
 • பாபுவுடன் வந்த அவர்களைப் பார்த்த போது……… பிள்ளைப் பாக்கியம், ஏக்கம்…… தவிப்…….. எதிர்பார்ப்பு அத்தனையும் அம்முகங்களில் உணர்ந்த போது பிள்ளையின் பாதுகாப்புக் குறித்த நம்பிக்கை வலுத்தது.
 • நெடுநாள் தயக்கத்துக்குப் பின்னான தன் முடிவு குறித்து இனி இரண்டாவது கருத்துக்கு இடமில்லை என்ற அளவில் உறுதி கூடியது.
 • அந்நேரத்திற்கு நெருடல் எல்லாம் பிள்ளையைப் பிரிந்து இருக்க வேண்டுமே எனும் உதிரத்தை உறைய வைக்கும் உறுத்தல் மட்டுமே. விழி நீரைப் பிடிவாதமாய் வந்த வழி அனுப்பி வைத்தார்.
 • “உங்களுக்குக் கவலையே வேணாம் ஐயா. இப்படிச் சொல்றது கூட சரியில்லைதான். நல்லாப் பார்த்துக்கிறோம்னு பெத்தவங்க யாராவது உறுதிமொழி அளிக்கிறார்களா என்……..” அப்பா’ என அழைக்கப்பட இருப்பவன் ஓரிரு கணம் போல் தயங்கிப் பிறகு தொடர்ந்தான்.
 • “ஐயா, ரொம்ப பெரிய மனசோட எங்க வாழ்க்கைக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்து இருக்கிறீங்க. நன்றி சொல்றதுக்குப் பதிலா உங்களிடமே இன்னுமொரு உதவி கேட்கின்றோம். குழந்தையைப் பிரிந்து சிரமப்படாமல் நீங்களும் எங்களோடு வந்துடுங்கய்யா.
 • எங்க மூணு பேருக்குமே ஒரு பெரிய துணையா பலமா இருக்கும். நீங்க எதுக்கும் தயாங்காதீங்க. நாம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் முடிந்த அளவில் உதவியாய் இருப்போம். சரின்னு சொல்லுங்க ஐயா”.
 • இறைஞ்சும் தன்மையில் கேட்கப்பட… அதிர்ந்து போனார் ஆறுமுகம். யாருக்கு யார் உதவி? எவ்வளவு பெரிய விஷயம்? இவ்வளவு எளிமையாய் ….. தனக்கு எந்தச் சங்கடமும் கூடாதென மிகவும் பக்குவமாய் இவன்……. மலைபோன்ற அத்தனை பிரச்சனைகளும் எப்படி இப்படி ஒரே நாளில் தீர்வு கண்டு குழந்தையுடன் ……….. தன்னையும் சுவீகரித்து ………..
 • ”பாபு……. இப்போதைக்கு எனக்குச் சாவு வராதுனு தோணுதுப்பா……..” கண்ணீரை இப்போது சுதந்திரமாய் வெளியனுப்பியபடி கைகூப்பினார் முதியவர்.

(அல்லது)

(ஆ) பாதுகாப்பாய் ஒரு பயணம் விழிப்புணர்வு எழுத்தோவியத்தை நாடக வடிவில் தருக.

காட்சி – 1

களம் : அரசுப் பேருந்து
பங்கேற்போர் : ஓட்டுநர், நடத்துநர், பயணி 1, பயணி 2, மக்களில் ஒருவர்
(திங்கட்கிழமை காலை 8 மணி – மாணவர்களும், பணிக்கு செல்வோரும் 8 மணிப் பேருந்தை கண்டவுடன் முண்டியடித்தபடி பேருந்தில் ஏறுகின்றனர். பல மாணவர்கள் படிக்கட்டில் நின்றபடி பயணம் செய்கின்றனர்)

ஓட்டுநர்: யாருப்பா அது? ஸ்கூல் பசங்களா? படிக்கட்டிலேயே நிக்காம, பஸ்ஸீக்கு உள்ளே வாங்க தம்பி ஏறி உள்ளே வாங்க….. இல்லேன்னா பஸ்ஸை நிறுத்திடுவே.

நடத்துநர்: தம்பி …. உள்ளே வாங்கப்பா. படியில் பயணம் – நொடியில் மரணம் … என்று நீங்க படிச்சதில்லையா? படியை விட்டு மேலே ஏறுங்க தம்பி.

பயணி 1: தம்பி… உங்க நல்லதுக்குத்தான் சொல்றாங்க. உள்ளே வாங்க தம்பி. விபத்தை விலை குடுத்து வாங்காதீங்க படியைவிட்டு மேல ஏறி பஸ்ஸுக்குள்ள வாங்க. (படிக்கட்டில் பயணித்தவர்கள் உள்ளே வந்தனர்… 15 நிமிடப் பயணத்திற்குப்பின் வண்டி நின்றது. அந்த பிரதான சாலையில், போக்குவரத்து திடீரென முடங்கியது. எதிர்த்திசையிலிருந்து பலர் பதட்டமாக வந்து கொண்டிருந்தனர்)

பயணி 1: (எதிர்த்திசையிலிருந்து வந்தவரிடம்) என்னாச்சு? தீடீர்னு போக்குவரத்து முடக்கம்? உங்களுக்குத் தெரிஞ்சா தயவு செய்து சொல்லுங்க.

எதிரே வந்தவர்: பள்ளிக் கூடத்துப் பசங்க 3 பேரு ஒரே இருசக்கர வாகனத்துல வேகமா வந்து எதிரே வந்த லாரி மேல மோதிட்டாங்க. கடும் விபத்து – கடுமையான காயம் – இப்போதான் ஆம்புன்சுல அள்ளிட்டுப் போறாங்க.

நடத்துநர்: அடிக்கடி இப்படித்தாங்க நடக்குது.

பயணி 1 : சின்னப் பசங்க …. வண்டி ஓட்டுறதே தப்பு. அதிலயும் மூணு பேரா?
பயணி 2 : 18 வயசுக்குக் கீழே உள்ளவங்க ஓட்டுநர் உரிமம் பெற்றிருக்க முடியாது. உரிமம் இல்லாம வண்டி ஓட்டுறது சட்டப்படிக் குற்றம்னு பசங்களுக்குத் தெரியாம இருக்கலாம். ஆனா அவங்க பெற்றோர்க்கு கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும். \
பயணி 3 : அப்படி போற பசங்க சாதாரணமாவா போறாங்க… அடுத்தவங்க பார்க்கணும்னே வேகமா வண்டி ஓட்டுறாங்க. (காவல் துறையினர் போக்குவரத்தைச் சீர்செய்கின்றனர். மீண்டும் வாகனங்கள் நகரத் தொடங்கின)

காட்சி – 2

(1 மணி நேர கால தாமதத்திற்குப் பின் 15 மாணவர்கள் பள்ளிக்குள் நுழைந்தனர். தாமதமாக வந்ததால் அனுமதி பெற்றிட தலைமையாசிரியை அலுவலகத்திற்குள் நுழைந்தனர்)

மாணவர்கள் : அம்மா, வணக்கம்…. நாங்கள் உள்ளே வரலாமா?
தலைமையாசிரியை : வாருங்கள் மாணவர்களே…. ஏன் காலதாமதம்? பள்ளிக்குத் தாமதமாக வருவது தவறு என்று உங்களுக்குத் தோணவில்லையா?
மாணவர்கள் : அம்மா… மன்னியுங்கள். வரும் வழியில் மெயின் ரோட்டில் சாலை விபத்து 3 மாணவர்கள் டூவீலரில் வந்து லாரி மீது மோதிவிட்டனர். படுகாயம் அடைந்துள்ளனர். ஆம்புலன்சு வந்து அவர்களை ஏற்றிச் சென்றுவிட்டது.

தலைமையாசிரியை : சரி சாமி … நீங்கள் வகுப்புகளுக்குச் செல்லலாம். நமது மாணவர்களுக்கு சாலைப் பாதுகாப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வு அவசியம். விரைந்து விழிப்புணர்வுக் கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்வேன் (என்று தனக்கு பேசிக் கொண்டார்)

காட்சி – 3
சாலைப்பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வுக் கூட்டம்

களம்: பள்ளி கலையரங்கம்.
(வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் பள்ளிக்கு வருகிறார். பள்ளித் தலைமையாசிரியர் வரவேற்கிறார் சாலைப்பாதுகாப்பு பணி…. அவர் திறந்து வைக்கிறார். தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துடன் விழா தொடங்குகிறது.)

தலைமையாசிரியர் வரவேற்றுப் பேசுக்கிறார். வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலர் சிறப்புரை ஆற்ற வருகிறார்.

வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலர் : அனைவருக்கும் வணக்கம். குறிப்பாக சாலைப்பாதுகாப்பு தொடர்பான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த எம்மை அழைத்த பள்ளி நிர்வாகத்திற்கு நன்றி அன்பு மாணவச் செல்வங்களே. தீதும் நன்றும் பிறர் வருவதில்லை என்பதை பார்த்திருப்பீர்கள். சாலை விதிகளைக் கடைப்பிடிக்கத் தவறுவதால் தான் விபத்துகள் ஏற்படுகின்றன. இந்தியாவில் 55 இலட்சம் கிலோ மீட்டர் சாலைகள் உள்ளன 21 கோடிக்கும் மேலான வாகனப் போக்குவரத்து உள்ளன. ஆண்டிற்கு 5 லட்சம் விபத்துகளில் 11/2 லட்சம் பேர் உயிரை இழக்கின்றனர். பல லட்சம் பேர் உடல் உறுப்புகளை இழக்கின்றனர். தமிழ் நாட்டில் இரு சக்கர வாகன விபத்துக்கள் அதிகம் நிகழ்கின்றன. 18 வயது நிரப்பியவர்கள் ஓட்டுநர் உரிமம் பெற்றிருந்தால்தான் மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டமுடியும். பள்ளி மாணவர்கள் மோட்டார் வண்டிகளை ஓட்டுவது சட்டப்படிக் குற்றமாகும். அவ்வாறு குழந்தைகள் தவறு செய்தால், அதனை அனுமதித்த பெற்றோர்க்கு தண்டனை கொடுக்க சட்டத்தில் இடம் உள்ளது. இதை மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சாலைகளில் விளையாடுவது, திடீரென சாலையைக் கடப்பது, வாகனம் ஓட்டுவது ஓடும் பேருந்தில் ஏறுவது, பேருந்து நிற்பதற்கு முன்பே கீழே குதிப்பது, படிக்கட்டில் பயணம் செல்வது போன்ற செயல்களை மாணவர்கள் தவிர்க்க வேண்டும். விலை மதிப்பில்லா உயிருக்கு முதன்மை தந்து மாணவர்கள் தங்களைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். மாணவர்கள் சாலை விதிகளை அறிய வேண்டும். சாலை விதிகளைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். அதற்கான உறுதி மொழிகளை மேற்கொண்டால். நன்றாக இருக்கும். விபத்து இல்லாத தமிழகம் உருவாக மாணவ மாணவி ஒத்துழைக்க வேண்டும். நன்றி.

மாணவர்கள் : சாலை விதிகளை மதிப்போம். சாலைப் பாதுகாப்பைக் கடைப்பிடிப்போம். உரிமம் பெறும் வரை வாகனங்களை ஓட்டமாட்டோம். பெரியவர்கள் சாலையைக் கடக்க உதவுவோம். விபத்தில்லா தமிழகம் உருவாக்கப் பாடுபாடுவோம். (என்று உறுதி கூறினர்)
நாட்டுப்பண்ணுடன் விழா இனிதே நிறை வேறியது

Tamil Nadu 12th Tamil Model Question Paper 3

பகுதி – V

அடிமாறாமல் செய்யுள் வடிவில் எழுதுக. [1 x 4 = 4]

Question 47.
(அ) ‘காய்நெல்’ என்று துவங்கும் பிசிராந்தையாரின் புறநானூற்றுப் பாடலை எழுதுக.
Answer:
காய்நெல் அறுத்துக் கவளம் கொளினே;
மாநிறைவு இல்லதும், பல்நாட்கு ஆகும்;
நூறுசெறு ஆயினும், தமித்துப்புக்கு உணினே,
வாய்புகுவதனினும் கால் பெரிது கெடுக்கும்; (- பிசிராந்தையார் )

(ஆ) ‘தலை’ என்று முடியும் குறளை எழுது.[1 x 2 = 2]
கடன் அறிந்து காலம் கருதி இடன் அறிந்து
எண்ணி உரைப்பான் தலை. ( – திருவள்ளுவர்)

Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 1 English Medium

Students can Download Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 1 English Medium Pdf, Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Papers helps you to revise the complete Tamilnadu State Board New Syllabus, helps students complete homework assignments and to score high marks in board exams.

TN State Board 12th Commerce Model Question Paper 1 English Medium

Instructions:

 1. The question paper comprises of four parts.
 2. You are to attempt all the parts. An internal choice of questions is provided wherever applicable.
 3. All questions of Part I, II. III and IV are to be attempted separately.
 4. Question numbers 1 to 20 in Part I are Multiple Choice Questions of one mark each. These are to be answered by choosing the most suitable answer from the given four alternatives and writing the option code and the corresponding answer.
 5. Question numbers 21 to 30 in Part II are two-mark questions. These are to be answered in about 50 words.
 6. Question numbers 31 to 40 in Part III are three-mark questions. These are to be answered in about 150 words.
 7. Question numbers 41 to 47 in Part IV are five-mark questions. These are to be answered in about 250 words. Draw diagrams wherever necessary.

Time: 3 Hours
Max Marks: 90

Part -I

Choose the correct answer. Answer all the questions: [20 x 1 = 20]

Question 1.
A marketable document of title to a time deposit for a specified period may be referred to as a ……………
(a) Treasury Bill
(b) Certificate of Deposit
(c) Commercial Bill
(d) Government Securities
Answer:
(b) Certificate of Deposit

Question 2.
The rules and regulations of Stock exchange is framed by………….. guidelines.
(a) RBI
(b) Central Government
(c) SEBI
(d) BSE
Answer:
(c) SEBI

Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 1 English Medium

Question 3.
……….. was the first company to trade its shares in Demat form.
(a) Tata Industries
(b) Reliance Industries
(c) Infosys
(d) Birla Industries
Answer:
(b) Reliance Industries

Question 4.
The purpose of an application blank is to gather information about the
(a) Company
(b) Candidate
(c) Questionnaire or Interview Schedule
(d) Competitors
Answer:
(a) Company

Question 5.
Training methods can be classified into training.
(a) Job rotation and Job enrichment
(b) On the Job and Off the Job
(c) Job analysis and Job design
(d) Physical and mental
Answer:
(b) On the Job and Off the Job

Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 1 English Medium

Question 6.
Green Shelter concept was introduced by group:
(a) ACME
(b) Tata
(c) Reliance
(d) ICI
Answer:
(a) ACME

Question 7.
Any person who buys any goods or avails services for personal use, for consideration is called as …………..
(a) Customer
(b) Consumer
(c) Buyer
(d) User
Answer:
(b) Consumer

Question 8.
It is the responsibility of a consumer that he must obtain …………. as a proof for the purchase of goods.
(a) Cash receipt
(b) Warranty card
(c) Invoice
(d) All of these
Answer:
(c) Invoice

Question 9.
The International Organisation of Consumers Unions (IOCU) was first established in …………..
(a) 1960
(b) 1965
(c) 1967
(d) 1987
Answer:
(a) 1960

Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 1 English Medium

Question 10.
Unpaid seller can exercise his right of lien over the goods, where he is in possession of the goods as ……………
(a) Owner of goods
(b) Agent of buyer
(c) Bailee for buyer
(d) All of these
Answer:
(d) All of these

Question 11.
Which endorsement relieves the endorser from incurring liability in the event of dishonour?
(a) Restrictive
(b) Facultative
(c) Sans recourse
(d) Conditional
Answer:
(b) Facultative

Question 12
…………….. Entrepreneur Supply Services Unlike.
(a) Hoteliers
(b) Banking
(c) Airlines
(d) Livestock
Answer:
(d) Livestock

Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 1 English Medium

Question 13.
Who can issue stock? ‘
(a) Public
(b) Private
(c) One Person
(d) Small
Answer:
(a) Public

Question 14.
A Public Company having a paid up Share Capital of ₹ ……… or more may have a Director, elected by such small shareholders.
(a) One
(b) Three
(c) Five
(d) Seven
Answer:
(c) Five

Question 15.
Who is not entitled to speak at the annual general meeting of the company?
(a) Auditor
(b) Shareholder
(c) Proxy
(d) Directors
Answer:
(c) Proxy

Question 16.
Treasury Bills commands ………………
(a) High Liquidity
(b) Low Liquidity
(c) Medium Liquidity
(d) Limited Liquidity
Answer:
(a) High Liquidity

Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 1 English Medium

Question 17
………….. enables small investors to participate in the investment on share capital of large companies.
(a) Mutual Funds
(b) Shares
(c) Debentures
(d) Fixed deposits
Answer:
(a) Mutual Funds

Question 18.
……………… e-recruitment is possible only through facility.
(a) Computer
(b) internet
(c) Broadband
(d) 4G
Answer:
(b) internet

Question 19.
Identify the test that acts as an instrument to discover the inherent ability of a candidate.
(a) Aptitude Test
(b) Attitude Test
(c) Proficiency Test
(d) Physical Test
Answer:
(a) Aptitude Test

Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 1 English Medium

Question 20.
Case study method is type of trainee.
(a) Only theoretical training
(b) Both theory and practical training
(c) Hands on training
(d) Observation Training
Answer:
(b) Both theory and practical training

Part – II

Answer any seven questions. Question No. 30 is compulsory. [7 x 2 = 14]

Question 21.
What is meant by innovation?
Answer:
Innovation refers to the preparation of personnel and organisation to face the changes made in the business world. Continuous changes are being made in the business. Innovation includes developing new material, new products, new techniques in production, new package, new design of a product and cost reduction.

Question 22.
Bring out the meaning of MBE.
Answer:
Management By Exception is an important principle of managerial control suggested by the classical writers on management. It is based on the belief that an attempt to control everything results in controlling nothing. Management by exception is a style of business management that focuses on identifying and handling cases that deviate from the norm.

Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 1 English Medium

Question 23.
Who are the participants in a Capital Market?
Answer:
There are many players in the capital market. The participants of the capital market include individuals, corporate sectors, Govt., banks and other financial institutions.

Question 24.
Explain the two oldest money markets.
Answer:

 • Treasury Bills- These are very popular and enjoy a higher degree of liquidity since they
  are issued by the Government.
 • Commercial Bills- It is an instrument drawn by a seller of goods on a buyer of goods.

Question 25.
What is meant by Commodity Exchange?
Answer:
A commodity exchange is an exchange where commodities are purchased and sold. Commodities are listed here: Metals (e.g. gold, silver, copper); Energy (e.g. crude oil, natural gas); Agricultural (e.g. rice, wheat, cocoa); Livestock and meat.

Question 26.
What are the various ID proofs?
Answer:
Proof of identity: PAN card, voter’s ID, passport, driver’s license, bank attestation, IT returns, electricity bill, telephone bill, ID cards with applicant’s photo issued by the central or state government are the ID proofs.

Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 1 English Medium

Question 27.
State two features of HRM.
Answer:
Features of Human Resource Management:

 • Universally relevant: Human Resource Management has universal relevance.
 • Goal oriented: The accomplishment of organisational goals is made possible through best utilisation of human resource in an organisation.

Question 28.
What is promotion?
Answer:
Based on seniority and merits of the employees they are given opportunity to move up in the organisational hierarchy. This is called promotion.

Question 29.
What do you mean by test?
Answer:
Several tests are conducted in the selection process to ensure whether the candidate possesses the necessary qualification to fit into various positions in the organization.

Question 30.
State e-learning method.
Answer:
E-leaming is the use of technological process to access of a traditional classroom or office. It is also often referred to as online learning or web based training.

Part – III

Answer any seven questions. Question No. 40 is compulsory. [7 x 3 = 21]

Question 31.
Explain the types of market on the basis of time.
Answer:

 • Very Short Period Market: Markets which deal in perishable goods like, fruits, milk, vegetables, etc., are called as very short period market. There is no change in the supply of goods.
 • Short Period Market: In certain goods, supply is adjusted to meet the demand. The demand is greater than supply. Such markets are known as Short Period Market.
 • Long Period Market: This type of market deals in durable goods, where the goods and services are dealt for longer period usages.

Question 32.
What are the factors affecting Price of Product?
Answer:
Factors affecting Price of product/service:
(a) Internal Factors:

 • Marketing Objectives
 • Marketing Mix Strategy
 • Organizational considerations
 • Costs
 • Organization Objectives

Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 1 English Medium

(b) External Factors:

 • The market and demand
 • Competition
 • Customers
 • Suppliers
 • Legal factors
 • Regulatory factors.

Question 33.
Elucidate how E-Commerce differs from E-Business.
Answer:
E-commerce simply refers to the buying and selling of products and services through online but E-business goes away beyond the simple buying and selling, of goods and service and much wider range of business processes, such as supply chain management, electronic order processing and customer relationship management.

Question 34.
Define “Consumer Rights”
Answer:
Consumer Right is interpreted as “the right to have information about the quality, potency, quantity, purity, price, and standard of goods or services”.

Question 35.
What is the Pecuniary Jurisdiction of the State Commission?
Answer:
The Jurisdiction of the State Commission is as follows:

 • The State Commission can entertain complaints within the territory of entire state and the compensation, if any claimed exceed Rs. 20 lakhs and below Rupees One Crore.
 • The State Commission also has the jurisdiction to entertain appeals against the orders of any District Forum within the State.

Question 36.
Write a note on future environment of business.
Answer:

 • The future environment of business in this age of rapid technological advancement has been captured aptly.
 • It is now important for every business to meet the challenges posed by the environment in order to remain competitive.
 • The presence of complex variables impacting business should be understood and alternative measures for solving the issues should be developed.

Question 37.
State any three impacts of Globalization.
Answer:
Impacts of Globalization:

 • Corporations got a competitive advantage from lower operating costs, and access to new raw materials and additional markets.
 • Multinational corporations (MNCs) can manufacture, buy and sell goods worldwide.
 • Globalization has led to a boom in consumer products market.

Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 1 English Medium

Question 38.
Discuss in detail the rights of an unpaid seller against the buyer personally.
Answer:
Where the Property in the Goods does not pass to the Buyer. Right of an Unpaid Seller against the Buyer Personally:

 • Suit for price
 • Suit for Damages for Non-acceptance .
 • Suit for Cancellation of the Contract before the Due Date- Where the buyer cancels the contract before the date of delivery, the seller may either treat the contract as continuing or wait till the due date.
 • Suit for Interest

Question 39.
Explain the commercial functions of entrepreneur.
Answer:
(i) Production or Manufacturing: Under production function, entrepreneur has to take decision relating to selection of factory site, design and layout, type of products to be manufactured, research and development, product design, etc.

(ii) Marketing: Entrepreneur has to carry out following functions pertaining to marketing
aspect namely consumer research, product planning and development, standardisation, packaging, pricing, warehousing, distribution, promotion, etc.

(iii) Accounting: Entrepreneur has to arrange to prepare trading and profit and loss account in order to know the profit or loss incurred out of operation of the business and prepare balance sheet to know the financial status of business at a particular day. Besides, cash flow and fund flow statements are prepared to ensure the adequacy of funds and cash for meeting various working capital needs of the business.

(iv) Finance: An entrepreneur has to take decisions like choosing the right type of financing, framing the best dividend policy, acquiring of funds, efficiently managing fixed and current assets, maximising shareholders wealth and investing of funds efficiently and effectively.

(v) Human Resource Management: Entrepreneur has to estimate the manpower needs of the enterprise and accordingly organise for recruitment procedure, selecting manpower, induction and training, determining compensation structure and incentives, designing motivation programmes, structuring wellbeing measures for employees, putting in place safety mechanism at workplace, performance evaluation and career advancement and structuring social security programmes.

Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 1 English Medium

Question 40.
Explain about the agricultural entrepreneur.
Answer:
Agricultural entrepreneurs are those entrepreneurs who raise farm products and market them. They use the various inputs like labour, fertilizer, insecticide, water technology, etc., to raise the products and market their products either directly or through co-operative entities or through brokers or through tie up with large retailers.

Part – IV

Answer all the following questions. [7 x 5 = 35]

Question 41(a).
What are the duties of a director?
Answer:
Directors act as agents of the shareholders and act as trustees of shareholders. The following are the duties of directors:
Collective Duties of Directors: Directors as a part of Board perform certain duties collectively. The duties are as follows:

 • Approval of annual accounts and authentication of annual accounts
 • Appointment of First Auditors
 • Passing of resolutions at board meetings
 • Directors report to shareholders highlighting the performance of the company.

General duties of Directors:

 • Delegating power to any committee
 • Issuing instructions to employees for implementation of policy
 • Appointing their subordinates like Managing director, Manager, Secretary and other employees
 • Act in Good faith in order to promote the objectives of the company

[OR]

(b) How market information is helpful to invention of new product in the market?
Answer:
According to Clark and Clark, market information means “all the facts, estimates, opinions and other information used in marketing of goods”.
From the above definition the details about the market may be obtained from conducting market research and other inventory methods. Market research is solely concerned with the collection of information about the market.
The following information may be collected:

 • Goods needed by the customers.
 • Time and want of the goods
 • Quality wanted
 • Size of the market
 • Means of transport

Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 1 English Medium

Use to Invent New product: Adequate and accurate information help in the formulation of policies. Based on the taste and preferences, demand and supply of the products, the company can introduce new product. Also the company has to increase the quality and number of products depending upon the information available.

Question 42.
(a) State the powers of the directors.
Answer:
Powers of Directors: The directors must have powers to carry on objectives of the company.
The powers may be of four types:

 • Statutory Powers of Directors
 • Managerial Powers of Directors
 • Powers only with a resolution
 • Other Powers

Statutory Powers: The following powers must be used in the Board meeting:

 • Power to make calls on shareholders in respect of money unpaid on their shares
 • Power to issue debentures
 • Power to borrow money other than on debentures
 • Power to invest the funds of the company
 • Power to approve financial statement and Board report

Managerial Powers:

 • Power to allot, forfeit or transfer shares of company
 • Power to decide the terms and conditions to issue debentures
 • Power to appoint Managing Director, Manager and Secretary of the company.

Powers only with a resolution:

 • To sell or lease any asset of the company
 • To issue bonus shares
 • To allow time to the director for repayment of the loan

Other Powers:

 • Power to fill casual vacancy
 • Power to appoint the first auditor of the company
 • Power to appoint alternative directors, additional directors
 • Power to remove key managerial personnel

[OR]

(b) Write about the contribution of Drucker to management.
Answer:
“Management is a multipurpose organ that manages a business and manages manager, and manages worker and work.”— Peter F. Drucker: The Practice of Management.
Drucker stresses three jobs of management:

 • Managing a business;
 • Managing manager; and
 • Managing workers and work.

Even if one is omitted, It would not have management anymore and it also would’not have a business enterprise or an industrial society. According to P. Drucker, the manager has to balance and integrate three major jobs of a business enterprise as mentioned above. Hence, a manager is a dynamic and life-giving element in every business. Without efficient management it cannot be possible to secure the best allocation and utilisation of human, material and financial resources.

Question 43.
(a) Distinguish between new issue market and secondary market.
Answer:

Basis For Comparison New Issue Market Secondary Market
Meaning The market place for new shares is called primary market.

(Initial Issues Market)

The place where formerly issued securities are traded is known as Secondary Market. (Resale Market)
Buying Direct Indirect
Financing It supplies funds to budding enterprises and also to existing companies for expansion and diversification. It does not provide funding to companies.
How can securities be sold? Only once Multiple times
Buying and Selling between Company and Investors Investors
Gained person Company Investors
Intermediary Underwriters Brokers
Price Fixed price                               “ Fluctuates, depends on the demand and supply force.
Organizational

difference

Not rooted to any specific spot or geographical location.      . It has physical existence.

Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 1 English Medium

[OR]

(b) Explain the functions of Stock Exchange. (Any 5)
Answer:

 • Ready and Continuous Market: Stock exchange helps the investors to sell his securities easily. And also he can convert his cash into securities.
 • Correct Evaluation of Securities: The prices at which securities are bought and sold are recorded and informed to the public. These prices are called “market quotations”.
 • Protection to Investors: All dealings in a stock exchange are in accordance with well-defined rules and regulations. Any malpractice will be severely punished.
 • Proper Channelisation of Capital: People like to invest in the shares of companies which yield good profits. Also people invest in the companies which are giving good dividends.
 • Facilities for Speculation: Speculation is an integral part of stock exchange operations. As a result of speculation, demand for and supply of securities are equalized.

Question 44.
(a) Explain the different methods of recruitment.
Answer:
Recruitment means selecting the right person for the right job. There are basically two ways by which an organisation can recruit its employees – Internal and External sources. External sources can further be classified into Direct and Indirect sources.

Internal Sources:
Transfer, Upgrading, Promotion, Demotion, Recommendation by existing Employees, Job rotation, Retired employees, Dependants, Previous applicants, Acquisitions and Mergers.

External Sources:

 • Direct – Advertisements, Unsolicited applicants, Walk-ins, Campus Recruitment, Recruitment at Factory gate, Rival firms, e-Recruitment.
 • Indirect – Employee referral, Govemment/Public Employment Exchanges, Employment Agencies, Employment Consultancies, Professional Associations, Deputation, Word of mouth, Labour Contractors, Job Portals, Outsourcing, Poaching.

[OR]

(b) State the advantages of warehousing.
Answer:

 • Goods produced may be stored till the time of demand. Hence the goods are stored in warehouses.
 • Also the goods are stored till the goods have good quality.
 • Warehouses create time utility by storing the goods throughout the year and release them as and when they are needed.

Several types of warehouses are used for storing of goods.
They are as follows:

 • Public warehouse
 • Private warehouse
 • Bonded warehouse

Question 45.
(a) Explain the duties of consumers.
Answer:
Apart from rights, there are certain duties imposed on the consumer. The following are the
duties of consumers:

 • Buying Quality Products at Reasonable Price: It is the duty of a consumer to purchase a product after gaining a thorough knowledge of its price, quality and other terms and conditions.
 • Ensure the Weights and Measurement before Purchase: The consumer should ensure that he/she is getting the product of exact weight and measure.
 • Reading the Label Carefully: It is the duty of the consumer to read the label of the product thoroughly.
 • Beware of False and Attractive Advertisements: It is the prime duty of the consumer about the genuineness of the advertisement, before purchasing the product.
 • Ensuring the Receipt of Cash Bill: It is a legitimate duty of consumers to get the cash receipt and warranty card supplied along with the bill.

Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 1 English Medium

[OR]

(b) Discuss the role of macro environment of business.
Answer:
This is the general or overall environment in which the business operates. The success of a business is dependent on its ability to adapt to the macro environment.

Role of Macro-environment:

 • The business is an integral part of the economic system prevalent in a nation.
 • Business is a part of the society. Social environment refers to the sum total of factors of the society in which the business is located.
 • The success of a business lies in its ability to adapt and sustain to political and legal changes. The legislative, executive and judiciary are the three political institutions which directs and influences a business.
 • The natural, geographical and ecological factors have a bearing on the business.

Question 46.
(a) Distinguish between sale and agreement to sell.
Answer:

Basis for Comparison Sale Agreement to Sell
1. Ownership The property (ownership or title) in the goods passes from the seller to the buyer immediately. The property (ownership or title) in the goods has to pass at a future time or after the fulfilment of certain conditions.
2. Risk of Loss Where the goods sold under the contract of sale are destroyed, the loss falls fully on the buyer as the ownership has already passed. Where the goods under the agreement to sell are destroyed, the loss falls fully on the seller as the ownership is still vested with seller.
3. Consequences of violating the contract Where the buyer fails to pay the price, the seller cannot seize the goods. Where the buyer violates the contract, the seller can repossess the goods from the former.
4. Nature of contract It is an executed contract. It is an executory contract, i.e., contract yet to be performed.
5. Insolvency of the Buyer In a sale, if a buyer becomes insolvent before he pays for the goods even though the goods sold are under the possession of the seller, the latter has to return them to the Official Receiver.. If the buyer becomes insolvent before the payment of the price, the seller can retain the goods if they are under his possession.

[OR]

(b) Explain the different kinds of endorsements.
Answer:
When the person signs on the back of the instrument to transfer his interest, it is known as endorsement. The endorsements are of various types:

 • Blank or general endorsement : When the endorser puts his mere signature on the back of an instrument without mentioning the name of the person to whom the endorsement is made, it is called Blank Endorsement
 • Endorsement in full or special endorsement : If the endorser, in addition to his signature, mentions the name of the person to whom it is endorsed, is known as endorsement in full or special endorsement.
 • Conditional endorsement : When the endorser of a negotiable instrument makes his liability dependent upon the happening of an event which may or may not happen, it is called conditional endorsement.
 • Restrictive endorsement : When an endorsement restricts or prohibits further negotiability of the instrument, it is called Restrictive Endorsement.
 • Partial Endorsement : Where the endorsement seeks to transfer only a part of the amount payable under the instrument, the endorsement is called Partial Endorsement.

Tamil Nadu 12th Commerce Model Question Paper 1 English Medium

Question 47.
(a) How do you classify entrepreneurs?
Answer:
Entrepreneurs are now broadly classified into three groups namely risk bearer, organiser and innovator.
(i) Entrepreneur as a risk bearer: Entrepreneurs acts as an agent combining all factors of production to produce a product or service in order to sell at uncertain price in future.

(ii) Entrepreneur as an organiser: Entrepreneur is one who brings together various factors of production and creates an entity to produce product or service and supervise and coordinates several functions in the process.

(iii) Entrepreneur as an innovator: According to Joseph A. Schumpeter in the year 1934 used innovation as a criterion to define an individual as entrepreneui.
According to him, entrepreneur is one who-

 • Introduces a brand new product in the market.
 • Institutes new technology to produce a new product.
 • Discovers new course of supply of raw materials.

[OR]

(b) Discuss the nature of functional entrepreneurs.
Answer:
Nature of functional entrepreneurs:

 • Innovative Entrepreneur: He is a person who introduces new project. They observe the environment regarding information to the new venture.
 • Imitative Entrepreneur: He refers to the person who simply imitates existing knowledge or technology already in advance countries. Redesigning of products suited to the local conditions.
 • Fabian Entrepreneur: These are said to be conservatives and sceptical about any changes in their organisation. They are of risk-averse.
 • Drone Entrepreneur: Drone entrepreneurs are those who are totally opposed to changes in the environment. They used to operate in the niche market.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

Students can Download Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2 Pdf, Tamil Nadu 12th English Model Question Papers helps you to revise the complete Tamilnadu State Board New Syllabus, helps students complete homework assignments and to score high marks in board exams.

TN State Board 12th English Model Question Paper 2

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

Time: 2 1/2 Hours
Maximum Marks: 90

General Instructions:

 • The question paper comprises of four parts.
 • You are to attempt all the sections in each part. An internal choice of questions is provided wherever applicable.
 • All questions of Part I, II, III, and IV are to be attempted separately.
 • Question numbers 1 to 20 in Part I are Multiple Choice Questions of one mark each. These are to be answered by writing the correct answer along with the corresponding option code.
 • Part II has got two sections. The questions are of two marks each. Question numbers 21 to 26 in Section I and Question numbers 27 to 30 in Section II are to be answered in about one or two sentences each.
 • Question numbers 31 to 40 in Part III are of three marks each and have been divided in three sections. These are to be answered as directed.
 • Question numbers 41 and 47 in Part IV are of five marks each. These are to be answered as directed.

Part -1

I. Answer all the questions. [20 x 1 = 20]

Choose the correct synonyms for the underlined words from the options given:

Question 1.
I scraped the ice off the gauges.
(a) applied (b) saw (c) scratched (d) melted
Answer:
(c) scratched

Question 2.
We hoisted our oxygen gear on to our backs.
(a) dropped (b) swayed (c) hauled (d) hooked up
Answer:
(c) hauled

Question 3.
Liberty is a social contract.
(a) contact (b) confront (c) encounter (d) agreement
Answer:
(d) agreement

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

Choose the correct antonyms for the underlined words from the options given:

Question 4.
There was a curious smothering noise from my friend.
(a) expressed (b) smoothened (c) smoothened (d) suffocated
Answer:
(a) expressed

Question 5.
The serenity was much admired.
(a) calmness (b) tranquillity (c) surrender (d) bustle
Answer:
(d) bustle

Question 6.
One can swallow considerable quantities without ill-effects.
(a) significant (b) sizeable (c) partly (d) large
Answer:
(c) partly

Question 7.
Choose the correct combination for the compound word ‘Tax payer’.
(a) Noun + Verb (b) Noun + Noun (c) Gerund + Noun (d) Preposition + Noun
Answer:
(b) Noun + Noun

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

Question 8.
Choose the correct expansion of IMP.
(a) Indian Maritime Department (b) India Meteorological Device (c) Indian Meteorological Department (d) India Meteorological Department
Answer:
(d) India Meteorological Department

Question 9.
Choose the meaning of the foreign word in the sentence:
At the meeting, the professors were schmoozing with the president of the club.
(a) talking in a friendly manner (b) brainstorming (c) gossiping (d) fighting
Answer:
(a) talking in a friendly manner

Question 10.
Choose the right combination for the blended word Interpol.
(a) Inter + Pol (b) India + Police (c) International + Police (d) Inter + Pal
Answer:
(c) International + Police

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

Question 11.
Choose die clipped word for gymnasium.
(a) gymum (b) gymna (c) gin (d) gym
Answer:
(d) gym

Question 12.
A strong desire to pen poetry is known as ……………….. .
(a) calligraphy (b) metromania (c) melodrama (d) decathlon
Answer:
(b) metromania

Question 13.
Form a derivative by adding the right prefix to the word ‘suspecting’.
(a) re- (b) im- (c) un- (d) mis-
Answer:
(c) un-

Question 14.
Fill in the blanks with a suitable relative pronoun.
It was Ausable …………………….. closed the door behind him.
(a) who (b) whose (c) whom (d) which
Answer:
(a) who

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

Question 15.
Fill in the blanks with a suitable preposition.
There was a delay before we went ………………………. the tunnel.
(a) across (b) above (c) into (d) through
Answer:
(d) through

Question 16.
Choose the correct question tag for the following statement. It’s not hot today ………………………..?
(a) is it (b) was it (c) will it (d) won’t it
Answer:
(a) is it

Question 17.
Choose the suitable meaning or idiom found in the following sentence.
Hari had a hard time comparing the iPhone to the Samsung phone because to him they were apples and oranges.
(a) similar (b) cannot be compared (c) comparing with fruits (d) was hungry
Answer:
(b) cannot be compared

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

Question 18.
Substitute the underlined word with the appropriate polite alternative. Surya was lazy.
(a) motivational (b) emotional (c) motivationally deficient (d) sensitive
Answer:
(c) motivationally deficient

Question 19.
Choose the correct sentence pattern for the following sentence. He smiled uncomfortably.
(a) SVO (b) SVIODO (c) SVCA (d) SVA
Answer:
(d) SVA

Question 20.
Fill in the blank with a suitable phrasal verb. The lorry was going slowly, blocking our way, but we managed to ……………………….
(a) pull ahead (b) pull through (c) pull towards (d) pull behind
Answer:
(a) pull ahead

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

Part II
Section – 1

Read the following sets of poetic lines and answer any four from it. [4 x 2 = 8]

Question 21.
“Oh then our maze of tunneled stone ‘
Grew thin and treacherous as air”
(a) What is the figure of speech in the first line?
(b) Mention the poetic device employed in the second line.
Answer:
(a) The figure of speech in the first line is metaphor.
(b) Simile is the poetic device employed in the second line.

Question 22.
“One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will To strive, to seek, to find, and not to yield”
(а) Though made weak by time and fate, the hearts are heroic. Explain.
(b) Pick out the words in alliteration in the above lines.
Answer:
(a) Ulysses and his compatriots might have become old and may not have the same strength they had in youth. But they still share the thirst for travel and pursuit of knowledge in the unexplored world. Their bravery and spiritual strength are intact. .
(b) Strive, seek, heroic, hearts are the words that alliterate.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

Question 23.
“Atfirst the infant,
Mewling and puking in the nurse’s arms.”
(а) What does man do in the first stage of life?
(b) Explain, ‘Mewling and pucking’.
Answer:
(a) In the first stage of life man plays the role of an infant. He is always crying and vomiting in the nurse’s arms.
(b) It means crying and vomiting.

Question 24.
“ What is that dirge-like murmur that I hear Like the sea breaking on a shingle-beach?
It is the tree’s lament, an eerie speech,”
(а) What do you mean by dirge?
(b) Why does the tree lament?
Answer:
(a) ‘Dirge’ means a lament for the dead.
(b) The tree laments the absence of the poet.

Question 25.
“The Chief’s eye flashed; his plans Soared up again like fire.”
(а) Who is described as the chief?
(b) Identify the figure of speech employed.
Answer:
(a) Napoleon Bonaparte is described as the chief.
(b) Simile.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

Question 26.
“and guide him among sudden betrayals and tighten him for slack moments
(a) What could guide the son among unexpected betrayals?
(b) What could happen to the boy during slack moments?
Answer:
(a) Rock/steel-like would guide the son among betrayals.
(b) During slack moments, the boy may be betrayed by his trusted friends.

Section – 2

Answer any three of the following questions. [3 x 2 = 6]

Question 27.
Report the following dialogue:
Answer:
Padma : Did you see the dentist last week?
Devi : No, I will be seeing the dentist next week.
Padma asked Devi if she had seen the dentist the previous week. Devi said that she had not and that she would be seeing the dentist the following week.

Question 28.
She must buy a ticket. Otherwise she will not be allowed to watch the programme, (combine using if)
Answer:
If she does not buy a ticket, she will not be allowed to watch the programme.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

Question 29.
Rewrite the sentence making an inversion in the conditional clause.
If I had been there, this problem wouldn’t have happened.
Answer:
Had I been there, this problem wouldn’t have happened.

Question 30.
Though Andrew has an unconventional swing, he manages to drive the ball farther than some professional golfers. (Change the following into a compound sentence)
Answer:
Andrew has an unconventional swing but he manages to drive the ball farther than some professional golfers.

Part-III
Section -1

Explain any two of the following with reference to the context. [2 x 3 = 6]

Question 31.
Our only enemy was gold
Answer:
Reference: This line is from Edwin Muir’s poem “The Castle”.

Context: The helpless soldier says this while being surprised by the enemies who bribed the wicked wicket gate keeper.

Explanation: The soldier was initially proud of their fortified castle, brave and loyal soldiers and pile of arms and the well-stocked granary to last a siege. There was vigil behind the turret wall. But he was not aware of the enemy within the human soul: the greed. Gold was their enemy for which they had no weapon. The wizened warder had let the enemy in through the wicket gate by taking “gold”. The weakness of the gatekeeper for gold made the strong castle weak.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

Question 32.
How dull it is to pause, to make an end,
To rust unburnished, not to shine in use!
Answer:
Reference: These lines are from the poem ‘Ulysses” written by Alfred Tennyson.

Context: The poet says these words while discussing the mental agony of Ulysses who is unable to settle down with his ageing wife Penelope and son Telemachus.

Explanation: Ulysses finds doling out justice to a savage people as ‘boring’. He does not want to settle down and die in Ithaca. He compares himself to a sword which may rust if left unused. He wants to lead an active and adventurous life till his death.

Question 33.
“‘I’m killed, Sire! ’And, his Chief beside,
Smiling, the boy fell dead.
Answer:
Reference: These lines are from the poem ‘Incident of the French Camp” written by Robert Browning.

Contex: The poet says these words while explaining the hurt reaction of the boy-soldier.

Explanation: Instead of being carried away for first aid, he hurried on horse back to communicate the news of conquest of Ratisbon despite his chest being split into two. When emperor Napoleon expressed his grief on his wounded status, the boy soldier said, “Nay I’m killed sire.”

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

Section – 2

Answer any two of the following questions in about 30 words. [2 x 3 = 6]

Question 34.
What made the boys join the resistance movement against the Germans?
Answer:
The boys hated the Germans who had destroyed their town and killed their father. So, they joined the resistance movement against the Germans.

Question 35.
Elucidate the author’s ideas about teapots.
Answer:
The teapot should be made of China or earthen ware. Silver or Britannia ware teapot produce inferior quality tea. Enamel pots are worse. Though curiously enough a pewter teapot, a rarity nowadays, is not so bad.

Question 36.
How were the achievers welcomed by fellow climbers?
Answer:
Two figures came towards them a couple of hundred feet about their camp. They were George Lowe and Wilfrid Noyce, and it was thoughtful of them because Hillary’s oxygen ran out just then.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

Section – 3

Answer any three of the following questions in about 30 words. [3 x 3 = 9]

Question 37.
Study the pie chart given and answer the questions that follow. Expenditure in book Publishing
(a) For what does the publisher spend the maximum while publishing a book?
(b) How much expenditure is incurred on printing?
(c) How much percent royalty goes to the author?
Answer:
(a) A publisher spends the maximum in binding the books.
(b) Twenty five percent of the expenditure is incurred on printing.
(c) The royalty for the author is 15%.

Question 38.
Write a dialogue of minimum 3 exchanges between a Teacher and a student.
Answer:
Teacher : Why are you late today?
Student: I went to hospital with my mother.
Teacher : Who is sick?
Student: My mother is down with a viral infection.
Teacher : Couldn’t your father accompany her to the hospital?
Student: I am afraid that there wasn’t any alternative as my father was out of station.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

Question 39.
Describe the process of making bricks.
Answer:

 • In the first stage, the raw material clay is dug from the soil by a digger and lumps of clay are placed on a metal grid and broken into smaller pieces, which fall through a roller.
 • They are later mixed with sand and water to make a uniform mixture.
 • Brick-shaped pieces are subsequently formed either by using a mould or by cutting the clay mix with a wire cutter.
 • The raw bricks are then hardened, stacked in a drying oven and left for one or two days. The dried bricks are finally heated in a kiln, first to a moderate temperature and then to a high temperature.
 • They are finally transferred to a chamber to cool and harden slowly over two to three days before being transported to customers.

Question 40.
Complete the proverbs using the word given below.
(a) When in Rome as Romans do. (do, act, behave)
(b) A leopard can’t change its (tail, nature, spots)
(c) A burnt child fire, (fears, dreads, hates)
Answer:
(a) do (b) spots (c) dreads

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

Part – IV

Answer the following questions: [7 x 5 = 35]
Answer in a paragraph in about 150 words.

Question 41.
Adversity brings out the best as well as the worst in people. Elucidate this statement with reference to the story, ‘Two Gentlemen of Verona’.
Answer:
Whenever confronted by an adversity, there is a psychological reaction among most of us. Either fight or flee from it. Even adults run away from crisis and seek asylum or support of others. We find hordes of people, when living becomes difficult, migrate to other places to survive. In the face of adversity, even educated people turn to evil ways. They worked hard from dawn to midnight. They did any job that came their way. They shined shoes, hawked newspapers, sold wild fruits and took the people round the city.

They spent very little on their food and clothes. Every week they cycled to Poleta and paid Lucia’s medical bill systematically. In this story, the nurse of the private hospital reveals the bitter truth about the economy of Verona. Jobs are scarce. There is inflation. It is difficult to buy food with limited money. When the hospital laid the condition that the little boys Nicola and Jacopo should pay the weekly medical bill for their sister Lucia’s treatment for tuberculosis, they did not back off or give up. Their best qualities came out during adversity. Like tea leaves, they gave their best while in hot waters.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

[OR]

‘There is no height, no depth that the spirit of man, guided by higher Spirit cannot attain’. Discuss the above statement in the context of the achievement of Edmund Hillary and Tenzing.
Answer:
Man is naturally endowed with an indomitable spirit. Guided by powers above, man reaches great height. The grit and persistence of both Hillary and Tenzing stand testimony to the above maxim. The conditions were really overwhelming. Hillary slipped many times. Once he even sought the advisability of continuing the climb under such conditions. But Tenzing and Hillary resolved to persist and conquer the peak. As a reward to 400 feet climb near the south summit, they got two bottles of oxygen which in fact kept them alive almost up to their base camp.

Both pick up the pieces of hopes only when they come into contact with firmer rock-like ice as they moved up. Though they had to inch their way up clearing snow with the ice-axe and making a path to haul themselves up ridge after ridge in the elusive terrain, they did not give up. As Hillary’s ice-axe bit into the first steep slop of the ridge, his hopes were realized. The snow was crystalline and firm. With just two or three blows, Hillary could make a step large enough for their oversized high altitude boots.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

They could create comfortable belays and trudge forward with confidence. As the humps were continuously seen, their original zest started declining. It was at this point Hillary saw a narrow ridge up to a snowy summit. With a few more whacks of the ice-axe in the form of snow, they reached the top.

Question 42.
Why did the narrator say that their “only enemy was gold”?
Answer:
The narrator was very proud of the awe-inspiring castle. The soldiers were least bothered about the enemy who was just half a mile away. They had a well -guarded, tall, smooth and insurmountable fort. They were led by a brave captain. The soldiers were loyal and ready to lay down their lives for protecting the castle and the trusting citizens of their country. There was constant vigil from the turret wall to shoot down the enemy at sight.

They were proud that only a bird could have the temerity to scale over the fortified castle. They were even prepared for a siege as they had well-stocked granaries. In the event of the outbreak of a war, allies were ready to rush with their assured forces in support of them. But the soldiers were unaware of the truth, “the strength of the strongest chain lies in its weakest link”. An aged warder of a wicked wicket gate had a cancerous growth of greed.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

As the enemy was hidden within the soul of their own citizen, they had no weapon to fight it. Gold was ultimately their enemy. The wicked gate keeper betrayed his country for a bag full of gold. The great citadel fell without even a groan of protest and without shedding “a jot of blood.”

[OR]

Napoleon was a great source of inspiration to his army Justify.
Answer:
Napoleon was a powerful orator and was able to muster the support of young soldiers who could gladly throw away their lives for the glory of France and for fulfilling the ambitious plans of territorial expansion of Napoleon Bonaparte. He inspired unprecedented courage among the soldiers.

They never worried about the strength of the enemy army or their pile of armaments. They faced the battles with the single minded determination to ‘do or die’ or do and die. They kissed death for the glorification of France and for making Napoleon proud of their heroism, sacrifices and patriotism.

Question 43.
Write a paragraph of about 150 words by developing the following hints:
Martha and John – grudge – underpaid two decades – punishment – condemned the bribe – abusive language – one hundred thousand dollars – changed attitude – testify – three words – corrupt practices.
Answer:
Martha and John cherished a grudge against Gresham for having underpaid Baldwin for about two decades. They openly said that he deserved punishment. Initially Gresham condemned the bribe claimed as a difference in salary paid. Had he been made a similar offer he claimed he would have asked him to go to the devil. Baldwin said that having been a friend he couldn’t use such an abusive language. Casually John asked how much he offered.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

Baldwin said that it was one hundred thousand dollars. Suddenly Martha and John changed their attitude towards Gresham. John viewed a shame if Gresham got indicted because he shared his name. Martha also desperately tried to convince him not to testify against Gresham. John even suggested that he could say those three words “I don’t remember” as the depositor would not lose a cent. Baldwin felt miserable because the family members who he wanted to feel proud of his uprightness wanted him to crossover to the side of corrupt practices because of the generous offer made by Gresham.

[OR]

Atisable, private detective-automatic gun – Berlin – nice story – balcony – displeasure – hotel management – Ausable’s room – times of danger – pre-ordered drinks – blatant – lie – Max jumped – suicidal jump – outwitted the spy.
Answer:
Ausable was a shrewd private detective. He did not become panicky on seeing Max with an automatic gun in his room. Even if he were, he did not show it off. Instead, he expressed surprise that he expected him to be in Berlin. He cooked up a nice story that it was the second time someone had broken into his room through the balcony of the neighbouring apartment which reaches down under his window.

He expressed his displeasure that he would raise hell with the hotel management for not blocking that balcony. This gave a strong suggestion to Max, that he could have used the balcony instead of the pass key to enter Ausable’s room. Being a criminal or spy, a person always looks for various routes of escape in times of danger. Very rarely he starts direct encounter risking his life. When Henry, the waiter who arrived with the pre-ordered drinks, knocked, Mr. Ausable simply smiled.

When Max asked who it was, he told a blatant lie that it was the police who had come for his extra protection and wouldn’t hesitate to fire as the door wasn’t locked but just closed. Max, assuming that there is a balcony extending below Ausable’s window, jumped. He never knew that it was a suicidal jump from the sixth floor. Thus, Ausable outwitted the spy, Max.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

Question 44.
Write a summary or Make notes of the following passage.
Answer:
Residents of the Bhirung Raut Ki Gali, where Ustad Bishmillah Khan was bom on March 21,1916, were in a state of shock. His cousin, 94-year -old Mohd Idrish Khan had tears welled up in his eyes. Shubhan Khan, the care-taker of Bismillah’s land, recalled “Whenever in Dumaraon, he would give rupees two to the boys and rupees five to the girls of the locality”. He was very keen to play Shehnai again in the local Bihariji’s Temple where he had started playing Shehnai with his father, Bachai Khan, at the age of six.

His original name was Quamaruddin and became Bishmillah only after he became famous as a Shehnai player in Varanasi. His father Bachai Khan was the official Shehnai player of Keshav Prasad Singh, the Maharaja of the erstwhile Dumaraon estate, Bismillah used to accompany him. For Bismillah Khan, the connection to music began at a very early age. By his teens, he had already become a master of the Shehnai. On the day India got freedom, Bismillah Khan, then a sprightly young man of 31 years old, had the rare honour of playing from Red Fort.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

But Bishmillah Khan won’t just be remembered for elevating the Shehnai from an installment heard only in weddings and Naubatkhanas to one that was appreciated in concert halls globally across the world. His life was a witness to the plurality that is India. A practicing Muslim, he would take a daily dip in River Ganges in his younger days after a bout of kusti in Benia Baga Akhada. Every morning, Bismillah Khan would do riyaaz at the Balaji temple on the banks of the river. Even during his final hours in a Varanasi hospital, music didn’t desert Bismillah Khan.

A few hours before he left this worldly home early on Monday, the Shehnai wizard hummed a thumri to show that he was feeling better. This was typical of a man for whom life revolved around music. Throughout his life, he abided by the principle that all religions are one and the same. What marked Bismillah Khan was his simplicity and disregard for the riches that come with musical fame. Till the very end, he used a cycle rickshaw to travel around Varanasi. But the pressure of providing for some 60 family members took its toll during his later years.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

Summary

No. of words given in the original passage: 388
No. of words to be written in the summary: 388/3 = 129 ± 5

Rough Draft
Residents of the Bhirung Raut Ki Gali were shocked, where Ustad Bismillah Khan was born on March 21, 1916. Subhan Khan recalled that in Dumaraon, he would give Rs.2/- and 5/- to boys and girls respectively. He wanted to play Shehnai in Bihariji’s Temple to recall his childhood days withhls-Tather, Bachai Khan. His original name was Quamaruddin and became Bishmillah as a Shehnai player in varanasi. His father was the official Shehnai player of the Maharaja of Dumaraon estate. On the day India got freedom, 31 year old Bismillah, had the rare honour of playing from Red Fort.

He was appreciated globally. His life was a witness to the plurality that is India. A few hours before he died the Shehnai wizard hummed a thumri, typical of a man whose life revolved around music. Throughout his life, he abided by the principle that all religions are one and the same. His simplicity and disregard for the riches in spite of being famous was seen in his cycle rickshaw rides.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

Fair Draft: Bismillah Khan – A Legend
Residents were shocked about Bishmillah Khan’s demise. Tears welled in an aged cousin. Shubhan recalled his generosity to children. Quamaruddin became Bishmillah as a Shehnai player and wanted to play in Bihariji’s Temple to recall his childhood days with his father, the official Shehnai player of Dumaraon. Bismillahmastered it during teenage. On the day of Independence, young Bismillah, played from Red Fort and appreciated globally.

He was a witness to the plurality in India. Being Muslim, he would dip in River Ganges and do riyaaz at the Balaji temple. During his final hours, the Shehnai wizard hummed a thumri, typical of a man whose life revolved around music. Throughout he believed that all religions were same. His disregard for riches was seen in his cycle rickshaw rides but providing for his family took its toll.

No. of words in the summary: 133

[OR]
Notes
Title: Bismillah Khan – A Legend
1. Shocked Death

 • cousin Khan in tears
 • caretaker of Dumaraon recalls
 • Boys – Rs. 21- to boys ; Girls – Rs. 5/-

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

2. Early Years

 • org. name Quamaruddin
 • played shehnai with father at temp.
 • got famous as Bismillah at Varanasi.

3. Music, a family heritage

 • father: Dumarao’s court poet
 • played Shehnai from 6 yrs.
 • played Shehnai at Red Fort in 1947, age 31

4. Routine in Vans.

 • dip in Ganges
 • riyaz at Balaji Temp.
 • Hummed thumri before his last breath.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

5. Strong Belief in Secularism

 • Bismillah bel. in secularism
 • all religions are one and same
 • a plurality of life, India
 • Pract Islam

Abbreviations used: Rs – rupees; Org. – original; Temp. – temple; Yrs. – years; Fml. – family Mem. – member; Pract. – Practised; Bel. – believed.

Question 45.
You are Raja. You are upset about the bad influence of TY channels on the young children. Write a letter to the editor of a leading newspaper suggesting measures to upgrade the standard.
Answer:
20th Sept, 2020
From
XXX
YYY
zzz

To
The Mayor,
Municipal Corporation,
Chennai-600012.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

Sir,
Sub: Provision for additional street lamps.
This is to bring to your notice that there is provision bf just one street light in every street on YYY Nagar in ZZZ locality. It is very scary to walk on the road as there are empty lands here and there with plants and bushes grown robustly. As a result, we have insects and snakes that come out of its shelter in search of food in the nights. There is also the problem of chain snatching. Additional lights will help us to walk safe in the locality.

We thereby request you to look into the matter, make provisions for additional lamp posts and also change the tube lights that aren’t working.

Thank you,

Yours faithfully,
XXX

Address on the envelope
To
The Mayor,
Municipal Corporation
Chennai- 600012

[OR]

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

Write a paragraph of 150 words on “Common Man’s Woes During Monsoon”.
Answer:
Common Man’s Woes During Monsoon

The much anticipated Monsoon brings relief from the sweltering heat. However Monsoon and madness visit us at the same time. Every year during the monsoons, pandemonium rules supreme. The roads are flooded; the sewage system falls; a huge loss of crops, fruits, life, and property is caused. Water logging and breeding of mosquitoes together becomes the reason for the rise of many diseases. Network connectivity gets weak.

Though we have benefitted from independence since 1947, the Indian Government has not been able to tackle the flood issues caused by monsoons. Recent floods have laid bare the emptiness of the claims of the civic authorities of their readiness. The poor had to bear the brunt of the problem.

One of the main causes behind this issue is the lack of stringent laws and accountability of the officials and the Ministries responsible for tackling the floods. The Government should formulate and pass strict laws regarding the projects launched to relieve people of their distress but there is hardly a sign of effective implementation of the scheme. There needs to be strict accountability.

When the Ministers will be accountable, they will ensure the officers, officials involved in the projects surely create better systems benefitting the public.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

Question 46.
Spot the errors and rewrite the sentences correctly
(а) Mr. Johnson with his wife and children were present at the show.
(b) The quality of goods produced here are not upto the international standard.
(c) The prices quoted for this commodity at different shops is different.
(d) Either Sanjay or Raja are responsible for this crime.
(e) Bread and butter are his lunch.
Answer:
(a) Mr. Johnson along with his wife and children were present at the show.
(b) The quality of goods produced here is not up to the international standard.
(c) The price quoted for this commodity at different shops is different.
(d) Either Sanjay or Raja is responsible for this crime.
(e) Bread and butter is his lunch.

[OR]

Fill in the blanks correctly.
(a) Her baby is ………………. in December when the ………………. on the grass will be a rare sight to see. (dew/due)
(b) When I was young, I ………………. eat tons of ice cream! (use a modal verb)
(c) I ………………. drink coffee when I was young, (use a semi-modal)
(d) We ………………. (eat) the lasagna here, (use a proper tense)
Answer:
(a) due/dew
(b) could
(c) used to
(d) have eaten

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

Question 47.
Identify each of the following sentences with the field in the list given below, by understanding the word or words serving as the clue.
(a) Sometimes A-class facilities are extended to even those imprisoned.
(b) Did an asteroid hit south India millions of years ago?
(c) The investigations included megascopic and microscopic studies of rocks.
(d) Many foreigners come to watch Jallikatu at Madurai.
(e) The rapid depletion in indigenous aquatic plants would prove detrimental to wetlands.
[Astronomy; Law; Flora; Geology; Sports]
Answer:
(a) Law
(b) Astronomy
(c) Geology
(d) Sports
(e) Flora

[OR]

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

Read the following passage and answer the questions in your own words.
Answer:
The little boy of twelve will remember this day forever. It is not every day you get to see a world championship at Hyatt Regency on November 19, 20Question 13. The visit of the Children was the result of an initiative by the organizers of the tournament and the School education Department to get school Children by a part of the world championship. Many children from schools gathered to witness the ongoing world Championship and there was an overwhelming response.

Children got a chance to see Viswanathan Anand, Garry Kasparov, Magnus Carlsen and Vijayalakshmi. The entry being free, Children found it a rare and unforgettable opportunity. Student visitors were given a chance to spend an hour in the chess puzzles contest. No wonder the visitors would be hailed heroes in their schools after their visit to the spot. Children enthusiastically tried to move the big chess pieces at the hotel lobby, thereby founding that the city of Chennai would produce many masters of chess dazzling with intelligence and talent.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

Questions:
a. What made the day memorable for children?
b. Name any two celebrities mentioned in the passage.
c. Mention the purpose for which the visit of the children had been organized.
d. Which places were the student visitors permitted in to?
e. How did the children try to prove their powers and interest in the game?
Answers:
(a) World Championship at Hyatt made the day memorable for children.
(b) Children got a chance to see Viswanathan Anand and Garry Kasparov.
(c) The children from many schools were brought to witness the ongoing world Championship in Chess.
(d) The children were permitted into the Hyatt Regency lobby.
(e) Children enthusiastically tried to move the big chess pieces at the hotel lobby. Student visitors were also given a chance to spend an hour in the chess puzzles contest.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 2

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1

Students can Download Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1 Pdf, Tamil Nadu 12th English Model Question Papers helps you to revise the complete Tamilnadu State Board New Syllabus, helps students complete homework assignments and to score high marks in board exams.

TN State Board 12th English Model Question Paper 1

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1

Time: 2 1/2 Hours
Maximum Marks: 90

General Instructions:

 • The question paper comprises of four parts.
 • You are to attempt all the sections in each part. An internal choice of questions is provided wherever applicable.
 • All questions of Part I, II, III, and IV are to be attempted separately.
 • Question numbers 1 to 20 in Part I are Multiple Choice Questions of one mark each. These are to be answered by writing the correct answer along with the corresponding option code.
 • Part II has got two sections. The questions are of two marks each. Question numbers 21 to 26 in Section I and Question numbers 27 to 30 in Section II are to be answered in about one or two sentences each.
 • Question numbers 31 to 40 in Part III are of three marks each and have been divided in three sections. These are to be answered as directed.
 • Question numbers 41 and 47 in Part IV are of five marks each. These are to be answered as directed.

Part -1

I. Answer all the questions. [20 x 1 = 20]
Choose the correct synonyms for the underlined words from the options given:

Question 1.
We may choose to be wise or ridiculous.
(a) funny (b) earnest (c) critical (d) serious
Answer:
(a) funny

Question 2.
Tenzing kicked steps in a long traverse.
(a) vertical movement (b) diving (c) jumping (d) crisscross
Answer:
(d) crisscross

Question 3.
Suffering ennobles you.
(a) destroys (b) dignifies (c) distresses (d) encourages
Answer:
(b) dignifies

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1

Choose the correct antonyms for the underlined words from the options given:

Question 4.
Liberties of everybody must be curtailed.
(a) restricted (b) reduced (c) constrained (d) increased
Answer:
(d) increased

Question 5.
With effort I could muster my arms and shoulder.
(a) collect (b) give (c) lose (d) gather
Answer:
(c) lose

Question 6.
He was a walking horror.
(a) delight (b) shock (c) disgust (d) fear
Answer:
(a) delight

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1

Question 7.
Choose the correct combination for the compound word ‘merciless’.
(a) Noun + Verb (b) Noun + Adjective (c) Gerund + Noun (d) Preposition + Noun
Answer:
(b) Noun + Adjective

Question 8.
Choose the correct expansion of VAT.
(a) Value Added Task (b) Value Added Time, (c) Value Addictive Task (d) Value Added Tax
Answer:
(d) Value Added Tax

Question 9.
Choose the meaning of the foreign word in the sentence:
The guerrilla fighters took control of the capital of the country, which gave them control of the government.
(a) civil war (b) monkey war (c) little war (d) giant war
Answer:
(c) little war

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1

Question 10.
Choose the right combination for the blended word adflation.
(a) ad + flation (b) advertisement + inflation (c) advt + elation (d) advt + flation
Answer:
(a) ad + flation

Question 11.
Choose the clipped word for influenza.
(a) flu (b) influ (c) inf (d) fluenz
Answer:
(a) flu

Question 12.
The craze for collecting postage stamps is known as ………………………
(a) Melomania (b) parricide (c) pragmatist (d) stampomania
Answer:
(d) stampomania

Question 13.
Form a derivative by adding the right suffix to the word ‘reconcile’.
(a) -ment (b) -ion (c) -able (d) -ly
Answer:
(a) -ment

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1

Question 14.
Fill in the blanks with a suitable relative pronoun.
The management is the one …………………….. promised to block it off.
(a) which (b) where (c) who (d) whose
Answer:
(a) which

Question 15.
Fill in the blanks with a suitable preposition.
I got ………………………. the horse.
(a) above (b) by (c) onto (d) from
Answer:
(c) onto

Question 16.
Choose the correct question tag for the following statement.
You met Seth yesterday, ………………………….?
(a) won’t you (b) didn’t you (c) will you (d) don’t you
Answer:
(b) didn’t you

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1

Question 17.
Choose the suitable meaning for the idiom found in the following sentence.
Sasidharan was accusing us of stealing his phone until he found it, and now he’s trying to sweep it under the rug.
(a) hiding under the rug (b) pretend that the incident never happened (c) sweeping the floor (d) make up for his mistake
Answer:
(b) pretend that the incident never happened

Question 18.
Replace the underlined word with a euphemistic expression.
The Government bans ethnic cleansing of the disabled.
(a) infanticide (b) matricide (c) regicide (d) genocide
Answer:
(d) genocide

Question 19.
Choose the correct sentence pattern for the following sentence.
Their selfless action gave a promise for human society.
(a) SVIODO (b) SVOA (c) SVOC (d) SVO
Answer:
(b) SVOA

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1

Question 20.
Fill in the blank with a suitable phrasal verb.
The burglars had to ……………………… all the jewels and money that had gone missing.
(a) account to (b) account in (c) account for (d) account towards
Answer:
(c) account for

Part II
Section – 1

Read the following sets of poetic lines and answer any four from it. [4 x 2 = 8]

Question 21.
“All through the summer at ease we lay,
And daily from the turret wall
We watched the mowers in the hay’”
(a) Who does ‘we’ refer to?
(b) How did the soldiers spend the summer days?
Answer:
(a) “We” refers to the brave and loyal soldiers in the castle.
(b) They spent the summer days gazing out of the castle. They were ready to shoot the enemy at sight who were at half-a kilometer distance. But none came near. So, they were relaxed.

Question 22.
“ Thro ’ scudding drifts the rainy Hyades Vext the dim sea: I am become a name;”
(a) What is the figure of speech employed in the above lines?
(b) What is Hyades?
Answer:
(a) Personification is the figure of speech employed in the above lines.
(b) Hyades is a group of stars in the constellation Taurus often associated with rain.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1

Question 23.
“Full-galloping: nor bridle drew Until he reached the mound.”
(a) Why was the rider in a hurry?
(b) Where did the soldier stop? Why?
Answer:
(a) The rider was carrying an urgent message to Napoleon Bonaparte.
(b) The soldier stopped at the mound. Napoleon Bonaparte was expecting news about the outcome of the battle at Ratisbon.

Question 24.
“Mine inner vision rose a form sublime,
Thy form, O Tree, as in my happy prime
I saw thee, in my own loved native clime.”
(a) What rose in the mind of the poet?
(b) What was found in the sublime inner vision?
Answer:
(a) A glorious inner vision rose in the mind of the poet.
(b) The tree’s youthful and handsome figure was found in the inner vision of the poet.

Question 25.
“Brutes have been gentled where lashes failed.”
(a) When does the Government or law use lashes?
(b) What can transform brutes?
Answer:
(a) When a brute has committed a crime, the law uses lashes to punish him.
(b) Gentleness can transform brutes.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1

Question 26.
“Then a soldier.
Full of strange oaths, and bearded like the pard,
Jealous in honour, sudden and quick in quarrel,”
(a) Describe the two traits of a soldier.
(b) What is the poetic device used in : ‘bearded like the pard’?
Answer:
(a) A soldier is always ready to swear and is full of oaths. He is ever ready to compete for honour and glory.
(b) The poet uses a simile for comparison.

Section – 2

Answer any three of the following questions. [3 x 2 = 6]

Question 27.
Report the following dialogue:
Answer:
Annette : I want to order a big pineapple cake for my husband’s birthday.
Confectioner : When is his birthday and at what time do you want it to be delivered?
Annette told the Confectioner that she wanted to order a big pineapple cake for her husband’s birthday. The confectioner asked Annette when his birthday was and at what time she wanted it to be delivered.

Question 28.
You must read the clause carefully. Otherwise you will not understand it. (combine using if)
Answer:
If you do not read the clause carefully, you will not understand it.

Question 29.
Rewrite the sentence making an inversion in the conditional clause.
If they had arrived sooner, they could have prevented this tragedy!
Answer:
Had they arrived sooner, they could have prevented this tragedy!

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1

Question 30.
Even though he suffered from arthritis, he studied hard because he wanted to go to medical school. (Change the following into a simple sentence)
Answer:
In spite of him suffering from arthritis, he studied hard because he wanted to go to medical school.
Or
Despite suffering from arthritis, he studied hard because he wanted to go to medical school.

Part-III
Section -1

III. Answer any two of the following with reference to the context. [2 x 3 = 6]

Question 31.
Sung darkling from our tree, while men repose.
Answer:
Reference: These lines are from the poem ‘Our Casuarina Tree” written by Torn Dutt.

Context: The poet says this while describing Casuarina and its inhabitants at night.

Explanation: The Casuarina Tree allows the birds and animals to abide in it. At night, the garden overflows with endless melodious song sung by the dark king from the Casuarina Tree. It is a kind of a lullaby to sleeping humans.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1

Question 32.
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts,
Answer:
Reference: These lines are from the poem ‘All the world’s a stage’ written by William Shakespeare.

Context: The poet says this while hinting at the beginning and the end of life.

Explanation: The poet divides man’s life into seven stages. The first stage symbolises birth and the last stage death. So, he uses the words “entrances and exits”.

Question 33.
To see your flag-birdflap his vans Where I, to heart’s desire, Perched him!
Answer:
Reference: These lines are from the poem ‘Incident of the French Camp” written by Robert Browning.

Context: The narrator says these through the boy-soldier while explaining his role in the final stages of storming of Ratisbon.

Explanation: The boy soldier flung himself in the midst of battle and risked his life. He did not bother about his death. He doggedly carried out the mission of hoisting French national flag. After announcing that the battle was won he proudly says that he himself hoisted French Flag to his heart’s content at the Market place in Ratisbon.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1

Section – 2

Answer any two of the following questions in about 30 words. [2 x 3 = 6]

Question 34.
How does George Orwell explode the myth about the harmfulness of tea leaves?
Answer:
In some countries, tea pots are fitted with little dangling baskets under the spout to catch the stray leaves which are supposed to be harmful. The author asserts that one can swallow tea leaves in considerable quantities without ill-effect. He claims that if the tea is not loose in the pot it never infuses properly with the hot beverage (i.e.) tea.

Question 35.
What did Tenzing and Edmund Hillary gift to the God of lofty Summit? How did they do it?
Answer:
A hole was made in the ice where Tenzing placed reverentially a bar of chocolate, a packet of biscuits, and a handfull of lollies. As Hillary remembered that his team head Col. Hunt had requested to place a crucifix after reaching the peak. So, he also made a hole in the snow and placed the crucifix beside Tenzing’s gift to the Gods. Devout Buddhists believed that at least a small token of gift should be left with Gods who have their homes in that lofty Everest.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1

Question 36.
What is ‘liberty’ according to the old lady?
Answer:
According to the Russian old lady, liberty is the right to walk in the middle of the road. She is liberty-drunk. She wasn’t aware that if the pedestrian chooses to walk down the middle of the road, then the end of such liberty would be a universal chaos.

Section – 3

Answer any three of the following questions in about 30 words. [3 x 3 = 9]

Question 37.
Study the pie chart given and answer the questions that follow.
Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1 1
(a) What is the mode of transport preferred by most of the students?
(b) How many students prefer bus?
(c) What does the remaining students prefer?
Answer:
(a) Bicycle is preferred by most of the students.
(b) Thirty percent of students prefer to come by bus.
(c) The remaining students prefer to come by car or by walk to school.

Write a dialogue of minimum 3 exchanges between a fresher and a company manager.
Answer:
Manager : Good Morning Vikram. please take your seat.
Vikram : Good morning Sir. Thank you.
Manager : I understand that you are a First class Engineering graduate. Tell us about yourself.
Vikram : Well, I hail from a village in Iddayangudi and my parents are fanners.
Manager : If given an opportunity, can you handle project presentations on your own?
Vikram : Yes certainly Sir as I am well versed in Computer and have done various presentations during my course of study.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1

Question 39.
Describe the process of how to knot a bow tie.
Answer:
Place the tie around the neck, with one end slightly longer than the other.
Then place the longer end over the other and pass it upwards and behind the point where the two ends cross.
Next, take the other end of the tie and bend it twice to form an ‘S’ shape.
Bring the longer end down and in front, so that it holds the ‘S’ curve in place.
Now comes the trickiest part of the process when you have to take the long end of the tie and form a similar ‘S’ shape before passing it through the narrow gap behind the other end.
This creates a knot and the bow should now be held securely in place.
Finally, adjust both sides of the bow to make it symmetrical.

Question 40.
Complete the proverbs using the word given below.
(a) A bad ……………………….. makes a bad ending, (plan, beginning, plot)
(b) All roads lead to ……………………….. (Paris, London, Rome)
(c) ……………………….. have ears. (Walls, Floors, Windows)
Answer:
(a) beginning (b) Rome (c) Walls

Part – IV

Answer the following questions: [7 x 5 = 35]
Answer in a paragraph in about 150 words.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1

Question 41.
Summarise George Orwell’s distinctive ideas in “A Nice Cup of Tea”.
Answer:
Tea is one of the mainstays of civilizations of UK, New Zealand, Australia and Eire. But, it is not found in the recipes of cookeiy books. The nicest manner in which tea must be prepared has become a subject matter of violent disputes among tea loving persons even within a family. Indian tea fits in with the author’s description of “nicest cup of tea” as it rejuvenates the drinker with wisdom, stimulation, bravery and optimism. One cup of strong tea is equal to twenty weak ones.

Best tea is prepared by boiling tea leaves first and then adding milk to taste. Milk first schools and tea first schools still fight. Tea prepared in earthen pot or china ware is good. The real flavour of tea should never be imprisoned by strainers. Consuming tea leaves will not harm one’s health. Adding sugar to tea will naturally ruin its real flavour and taste.

The author advises misguided people who drink sweet tea to desist from the practice for a fortnight. He guarantees them that they would like the natural taste of tea and would never again add sugar to tea. Tea should be taken in a cylindrical or breakfast cup to enjoy it. Shallow and flat cups don’t retain wannth and taste for a long time.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1

Or

Life is unjust and cruel to certain people. Do they all resign themselves to their fate? Can you think of some who have fought their disabilities heroically and remained a stellar example for others? (for e.g. the astrophysicist Stephen Hawking, a paraplegic). Give an account of one such person and his/her struggle to live a fruitful life.

Alexis Leon lives in Kakkanad, Kerala. He passed B.Tech from the university of Kerala with first rank. Then he did his M.Tech. He met with an accident in 1993 which left him paralysed from chest down and confined him to a wheel chair for the rest of his life. After a brief spell of dejection owing to a suspended marriage, he made up his mind to write books. He has written 50 books for Engineering graduates.

His notable work is ‘Internet for Everyone’ and ‘A Guide to Software Configuration Management’. He is also a mentor at International Mentoring Network Association. He offers software consultancy to international IT companies. He travels across the world and delivers lectures to graduates and Corporates. His indomitable will has made him strong. He has become a light house for many aspirants in the software industry.

Question 42.
Shakespeare has skilfully brought out the parallels between the life of man and actors on stage. Elaborate this statement with reference to the poem.
Answer:
Shakespeare has beautifully compared the growth of humans by stages with his emergent role during that stage. In the first stage man plays the role of an infant. As an infant, he does represent characterisation of mewling and puking. In the second Act, he does the role of a school boy with the characteristics of unwillingness to go to schools and innocence shining in his face. In the third Act, he performs the role of a lover head over heels in love with a beautiful lady. He composes woeful romantic ballads and sings serenades to impress his love. In the fourth act, he plays the impressive role of a short-tempered, honour pursuing soldier.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1

He is ready to put his mouth in the Cannon’s mouth for conquering the bubble like honour in order to defend the territory of his countiy. In the fifth Act, he performs the role of a mature and fair judge criticising the ways of the world often spicing up his conversations with wise remarks and wit. His pot belly and well-cut beard shows the social status he enjoys in life. In the sixth act, he is old. He performs the role of a thin old man wearing ill-fitting loose garments with a changed treble in his voice.

He is bespectacled and slow in walking. In the final act, he becomes a total invalid losing all senses of hearing, taste and sight. Then the performer leaves the stage (i.e.) the lonely planet.

[OR]

How according to the poet is it possible for his son to bring changes into a world that resents change?
The poet advises his son to introspect often and not feel ashamed of being called a fool especially when he pursues knowledge. He can examine himself and remove his follies. He must enjoy the advantages of solitude. Solitude would help him to be creative. He would invariably learn that final decisions are always taken in silent rooms. Being alone, he can identify his innate potential and talents. His free imagination will bring about changes even if the world resents them. The zest to bring about changes will elevate him to the level of Shakespeare, Pasteur, Wright Brothers, Pavlov and Michael Faraday. Thus he will be remembered as one of the great men who changed the world.

Question 43.
Develop the hints into a paragraph.
Aksionov, meek – fellow prisoners respect – prison authorities – old man unjustly punished – speaks truth – prison shelf dug – newcomer Semyonich – could be the culprit – suspicion – all prisoners summoned – denied – some quiet – betray – Governor – enormous trust in Aksionov – stayed quiet.
Answer:

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1

Aksionov was a merchant who was condemned for a murder he had not committed. He waits for God’s justice. Meanwhile in prison he learnt to make boots and earned a little money. Aksionov was meek. Fellow prisoners, having realized that he was innocent, respected him and called him grandfather. The prison authorities also believed that the religious old man must have been unjustly punished. They knew Aksionov never told lies. The prison authorities found out that someone had been digging the prison shelf to escape. They doubted that newcomer Semyonich could be the culprit. But they could not nail him on the grounds of suspicion alone. All the prisoners were summoned and enquired including Semyonich. All denied any knowledge of it. Those who knew kept quiet because they knew Semyonich will get flogged if someone betrayed him. As no one was ready to tell the truth, the Governor, who had enormous trust in the nobility and honesty of Aksionov asked him to tell the truth. But Aksionov preferred to stay quiet.

[OR]

Richard Parker calmed Pi – irony of life – peace, purpose and wholeness – same boat – Pi’s personality – Parker’s presence – realized danger and peace – innate strength – tiger – less tormenting – loneliness and despair – chances of survival – middle of Pacific Ocean – optimistic, balanced and stoical – thanks to the presence of Parker.
Answer:
Pi was alone and orphaned. He was drifting in the middle of pacific ocean hanging on to the oar. The elements of nature which threatened his survival the previous night had calmed down. The life boat did not sink. It was Richard Parker who calmed down Pi. The irony of life is that the animal that scared him witless to start with was the same who brought him peace, purpose and even wholeness. They were literally and figuratively in the same boat. They had to live together.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1

A part of Pi’s personality was glad about Parker’s presence, who gave him the will to hang on to life under the toughest conditions. He realized danger and peace can co-exist when one is aware of one’s innate strength. He realizes the fact that staying with a tiger is less tormenting than living alone with despair. Loneliness and despair can easily kill a person.

He decided to focus on the chances of survival and shut off the tragic circumstances he was placed in a lonely boat in the middle of Pacific Ocean. In short, he became optimistic, balanced and stoical in his attitude to life. Thanks to the presence of Richard Parker.

Question 44.
Write a summary or make notes of the following passage.
Answer:
There is an enemy beneath our feet – an enemy more deadly for his complete neutrality. He recognizes no national frontiers, no political parties. Everyone in the world is endangered by him. The enemy is the earth itself. When an earthquake strikes, the world trembles. The power of a quake is greater than anything man himself can produce.

But today scientists are directing a great deal of their effort into finding some way of battling earthquakes, and it is possible that at some time in the near future mankind will discover a means of protecting itself from earthquakes. An earthquake strikes without warning.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1

When it does, its power is immense. If it strikes a modem city, the damage is very immense. When gas cylinders burst, explosions are caused and fires start. Underground railways are wrecked. Buildings collapse, bridges fall, dams burst, and gaping crevices appear in busy streets. If the quake strikes at sea, huge tidal waves sweep inland. If it strikes in mountain regions, avalanches roar down into the valley.

Consider the terrifying statistics from the past 1755: Lisbon, capital of Portugal – the city destroyed entirely and 450 were killed. 1970: Peru: 50,000 were killed. In 1968 an earthquake struck Alaska. As this is a relatively depopulated part, only a few people were killed. But it is likely that this was one of the most powerful quakes ever to have hit the world.

Geologists estimate that during the tremors, the whole of the state moved over 80 feet farther west into the Pacific Ocean. Imagine the power of something that can move an entire subcontinent!

This is the problem that the scientists face. They are dealing with forces so immense that man cannot hope to resist them. All that can be done is to try to pinpoint just where the earthquake will strike and work from there. At least some protective measures can then be taken to save lives and some of the property.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1

Summary

No. of words given in the original passage: 326
No. of words to be written in the summary: 326/3 = 108 ± 5

Rough Draft
The enemy, Earth more deadly for neutrality, recognizes no national frontiers, no political parties Everyone is endangered by him. When an earthquake strikes, the world trembles and is powerful. Today-scientists are finding ways of battling earthquakes which strikes without warning. In a modem city the damage is immense.

When gas cylinders burst, explosions trigger fires and damages occur. If the quake strikes at sea, huge tidal waves sweep inland. Iin mountain regions, avalanches roar down the valley. Once Alaska escaped because it is thinly populated unlike other countries. Geologists estimate-fiiat the state moved over 80 feet farther west into the Pacific Ocean.

This is the problem that the scientists face. They are dealing with forces soAmnjense. We should try to pinpoint just where the earthquake will strike for some protective measured

Fair draft:
The enemy, Earth more deadly for neutrality, recognizes none and endangers all. When an earthquake strikes, the world trembles. Scientists find ways to battle powerful earthquakes which strikes without warning. In modem cities, the damage is immense. When gas cylinders burst, explosions trigger fire. If the quake strikes at sea, huge tidal waves sweep inland.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1

In mountain regions, avalanches roar down the valley. Once Alaska escaped because it is depopulated unlike others. Geologists estimate that the state moved over 80 feet farther west into the Pacific Ocean.

Scientists face such problems with forces so immense. We should try to pinpoint just where the earthquake will strike for some protective measures.

No. of words in the summary: 110
[OR]

Notes
Title : Earthquake – the deadly enemy of mankind.
Deadly Enemy of Mankind

 • strikes all without a distn. – national boundary/political affiliation
 • Power greater than man-made weap.
 • Scientists finding means to combat eq.; they will find ways to protect themselves from eq.

Damage Cause by an Earthquake in General

 • Strikes without warning.
 • Modem city when struck red. to a primitive village.

Damage Caused by an Earthquake in Particular

 • strikes plains, seas, mnts. – all round destm.
 • In 1755, Lisbon destyd, 450 killed.
 • In 1970, Peru struck, 50,000 killed.
 • In 1968, Alaska hit, subcontinent moved 80 feet into the Pacific Ocean.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1

Problems Scientists Face

 • cannot resist powerful eq.
 • can predict the place of origin
 • precaution can be taken to save man & property.

Abbreviations used: eq. – earthquakes; distn. – distinction; weap. – weapon; red. – reduced; mnts. -mountains; destm. -destruction; destyd.-destroyed;

Question 45.
Write a letter to the editor of the newspaper on the mindless felling of trees on the road side.
Answer:
12.11.2020
From
XXX
YYY

To
The Editor
The Hindu Anna Salai
Chennai-600 002.

Sir,
Sub: Frequent felling of Trees

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1

I am the Secretary of the YYY Colony Association. Our locality was surely a haven to us in the past few years. The fruits of labour that we had sown about ten years ago is well nurtured and utilised.

Most of the roads in our locality was filled with greenery because of the Flame of the Forest trees that we had planted and taken care of. The roads had enough shade and was filled with beautiful flowers.

In the recent past, we have encountered the mindless felling of trees by the Corporation staff for various reasons. We kindly request you to publish the same in the newspapers to bring to notice the mindless felling of trees to the public and the authorities concerned.

We hope that such a scenario doesn’t take place in our locality again and looking forward to a positive change in this situation.

Thank you,

Yours sincerely,
XXX

Address on the envelope
To
The Editor The Hindu Anna Salai
Chennai-600 002

[OR]

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1

Write a paragraph of 150 words on “India-A Tourist’s Paradise”.
Answer:

India-A Tourist’s Paradise

India is a huge country with varied cultures and races. It is a land with primordial traditional heritage and rich history. India is the only country which has all the four seasons viz summer, autumn, winter and spring. It has beauty in all its places whether they are mountains, deserts, plains, seas or rivers. All these and the modem cities like Delhi, Mumbai, Chennai, Hyderabad and Bangalore as well as the places of pilgrimage make it one of the most sought-after tourist destinations in the world.

India is blessed with places that have natural beauty like Kashmir, Darjeeling, Matheran, Goa, Puri, Kerala, Valparai Ooty, Kodaikanal etc. All such beautiful places are often visited by people who try to combine spirituality with pleasure. India has a variety of beautiful locations to visit which makes it a tourist’s paradise.

Question 46.
Spot the errors and rewrite the sentences correctly.
(a) He spoke the English perfectly.
(b) I and she have booked tickets for the latest Harry Potter movie.
(c) My little sister is afraid for cockroaches.
(d) You can type quickly, won’t you?
(e) Though I had a cup of coffee yet I feel tired.
Answer:
(a) He spoke English perfectly.
(b) She and I have booked tickets for the latest Harry Potter movie.
(c) My little sister is afraid of cockroaches.
(d) You can type quickly, can’t you?
(e) Though I had a cup of coffee, I feel tired.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1

[OR]

Fill in the blanks correctly.
(a) When I was walking ……………………. foot outside my farm house, I saw a ……………………. under the grape vine, (bear/bare)
(b) I ……………………. arrive home late this evening. (Use a modal in the given blank.)
(c) He ……………………. buy a new car. (Use a semi-modal)
(d) ……………………. you ……………………. (see) my wallet and keys recently? (use proper tense)
Answer:
(a) bare/bear
(b) shall
(c) ought to
(d) Have, seen

Question 47.
Identify each of the following sentences with the fields given below:
(a) The deliberate suppression of texts by organisations shrouds the subject.
(b) The study of stars and stellar evolution is fundamental to our understanding of the universe.
(c) This shift to farming may have occurred because of climate change.
(d) Sovereign power may be vested on an individual or it may be vested on a group.
(e) Some medicines may not be safe during pregnancy.
[Astronomy; Medicine; Politics; Literature; Agriculture]
Answer:
(a) Literature
(b) Astronomy
(c) Agriculture
(d) Politics
(e) Health

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1

[OR]

Read the following passage and answer in your own words.
Answer:
The earth is losing its forests. Presently, trees cover about 30 percent of the earth’s surface, but they are being destroyed at an alarming rate, especially in the tropics. Timber harvesting is a major reason for the destruction of the forests. Trees are used for building houses, making furniture, and providing pulp for paper products, such as newspapers and magazines. At least 40 hectares of rainforest are being felled every minute, mostly in order to extract the valuable timber.

Another way that man is destroying the world’s forests is by burning them down. In the Amazon, for example, rainforests are being burnt down at a rate of 20 hectares a minute. The main reason of burning down the rainforests is to clear the land for farming. Farmers in rainforest countries are often poor and cannot afford to buy land. Instead, these farmers clear rainforest land to raise their animals or grow their crops.

Because tropical rainforest soil is so poor in nutrients, farmers cannot reuse the same land year after year. In the following years, farmers just clear more land, destroying the forest piece by piece. Already more than 30 tropical countries have reached a critical level of forest destruction and one-time exporters of timber such as Nigeria and Thailand now have to import timber for their domestic needs.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1

Questions:
a. What is the major reason for the destruction of forests?
b. Mention any two uses of trees.
c. Why do some people burn down the rainforests?
d. How many tropical countries have reached a critical level of forest destruction?
e. From where do Nigeria and Thailand get timber for their domestic needs?
Answers:
(a) Timber harvest is the major reason for the destruction of forests.
(b) Trees are cut and their logs are used for making furniture and building houses.
(c) Some people bum down rain forests to clear the land for farming.
(d) More than 30 tropical countries have reached a critical level of forest destruction.
(e) Nigeria and Thailand get their timber from foreign countries.

Tamil Nadu 12th English Model Question Paper 1

Samacheer Kalvi 12th Maths Guide Chapter 2 Complex Numbers Ex 2.2

Tamilnadu State Board New Syllabus Samacheer Kalvi 12th Maths Guide Pdf Chapter 2 Complex Numbers Ex 2.2 Textbook Questions and Answers, Notes.

Tamilnadu Samacheer Kalvi 12th Maths Solutions Chapter 2 Complex Numbers Ex 2.2

Question 1.
Evaluate the following if z = 5 – 2i and w = -1 + 3i
(i) z + w
Solution:
z = 5 – 2i, w = -1 + 3i
z + w = (5 – 2i) + (-1 + 3i)
= (5 – 1) + (-2i + 3i)
= 4 + i

(ii) z – iw
Solution:
z – iw = (5 – 2i) – i (-1 + 3i)
= 5 – 2i + i + 3
= (5 + 3) + (-2i + i)
= 8 – i

Samacheer Kalvi 12th Maths Guide Chapter 2 Complex Numbers Ex 2.2

(iii) 2z + 3w
Solution:
2z + 3w = 2(5 – 2i) + 3 (-1 +3i)
= 10 – 4i – 3 + 9i
= 7 + 5 i

(iv) zw
Solution:
zw = (5 – 2i) (-1 + 3i)
= -5 + 15i + 2i – 6i2
= -5 + 17i + 6
= 1 + 17i

(v) z² + 2zw + w²
Solution:
= (z + w)2 [from (i)]
= (4 + i)2
= 16 – 1 + 8i
= 15 + 8i

Samacheer Kalvi 12th Maths Guide Chapter 2 Complex Numbers Ex 2.2

(vi) (z + w)²
Solution:
(vi) (z + w)2 = 15 + 8z [from (v)]

Question 2.
Given the complex number z = 2 + 3i, represent the complex numbers in the Argand diagram.
(i) z = 2 + 3i
iz = i(2 + 3i)
= (2i – 3)
= -3 + 2i
z + iz = (2 + 3i) + (-3 + 2i)
= -1 + 5i
Samacheer Kalvi 12th Maths Guide Chapter 2 Complex Numbers Ex 2.2 1

Samacheer Kalvi 12th Maths Guide Chapter 2 Complex Numbers Ex 2.2

(ii) z, – iz and z – iz
z = 2 + 3i
-iz = -i (2 + 3i)
= -2i – 3i² = -2i + 3
= 3 – 2i
z- iz= 2 + 3i -3 + 2i
= 5 + i
Samacheer Kalvi 12th Maths Guide Chapter 2 Complex Numbers Ex 2.2 2

Samacheer Kalvi 12th Maths Guide Chapter 2 Complex Numbers Ex 2.2

Question 3.
Find the values of the real numbers x and y. if the complex numbers
(3 – i)x – (2 – i) y + 2i + 5 and 2x + (-1 + 2i)y + 3 + 2i are equal.
Solution:
(3 – i) x – (2 – i) y + 2i + 5 = 2x + (-1 + 2i) y + 3 + 2i
⇒ 3x – ix – 2y + iy + 2i + 5 = 2x – y + 2yi + 3 + 2i
⇒ (3x – 2y + 5) + 1 (-x + y + 2) = (2x – y + 3) + i (2y + 2)
Equate real parts on both sides
3x – 2y + 5 = 2x – y + 3
x – y = -2 ……. (1)
Equate imaginary parts on both sides
-x + y + 2 = 2y + 2
-x – y = 0
x + y = 0 ……. (2)
(1) + (2) ⇒ 2x = -2
x = -1
Substituting x = -1 in (2)
-1 + y = 0
⇒ y = 1
∴ x = -1, y = 1

Samacheer Kalvi 12th Maths Guide Chapter 2 Complex Numbers Ex 2.2